سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

ردیف

نماگر

مصادیق عملکردی

1

پیشگیری

1-     اجرای کامل و دقیق برنامه های مصوب کمیته/ کارگروه ارتقای سلامت اداری  در سطح استان*

2-     اجرایی کردن راه حلهای اصلاحی در جهت رفع نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های اجرایی در سطح استان (مصوب کمیته سلامت اداری دستگاه) **

3-     ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام شده در جهت رفع گلوگاه­ها و نقاط آسیب پذیر و تدوین گزارش مربوطه  صرفاً در سطح استان

4-     آگاه­سازی و اطلاع  رسانی به مراجعین در جهت جلوگیری از وقوع  فساد

2

نظارت

5-     اتخاذ تدابیر لازم برای دریافت گزارش های مردمی (موضوع قسمت اخیر ماده 8 دستورالعمل اجرایی ماده 91  ق م خ ک  و تبصره ذیل آن)

6-      انجام بازرسی­های مستمر در طول سال توسط بازرس/بازرسان استانی موضوع ماده 91 بر اساس برنامه مصوب کمیته سلامت اداری دستگاه

7-     رسیدگی به موقع و دقیق به شکایات مردمی مطابق زمان بندی تعیین شده (موضوع ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری)

8-     بهره گیری از مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت

9-     سنجش سلامت و فساد اداری در سطح استان و تحلیل نتایج آن ***

3

مقابله

10- شناسایی و گزارش موارد فساد اداری به مقامات مافوق، مراجع اداری و قضایی

11- اجرای صحیح فرآیند مواد 91 و 92 ق.م.خ.ک در تعقیب اداری متخلفین مطابق شرایط و ضوابط مقرر (مواد 15 تا 19 و ضمیمه شماره 1 دستورالعمل مربوط).

.

.