سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

نشانی بندر

عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 13

نشانی: استان خوزستان - بندر امام خمینی(ره) - منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)

کد پستی: 6357173691

صندوق پستی : 153

تلفن: 4 تا 06152284001

نمابر: 06152226900 و  06152282151

پاسخگوئی به نامه اربابرجوع ( دبیرخانه ): 06152282150

روابط عمومی: 06152285048

تلفن گویای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره): 06152285202

پست الکترونیکی:  info@khomeiniport.com

پست الکترونیکی روابط عمومی:  publicrelation@bik.ir

نقشه گوگل منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)