سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

 ارتقاء سلامت اداری دستگاه

 

سلامت اداری : کلیه اقدامات سازمانی و سیستمی جهت پیشگیری از بروز فساد اداری که دارای ابعاد مشخصی است، مانند ارتقاء شفافیت و پاسخگویی، نظارت و کنترل اثر بخش، رفع گلوگاه‏های فساد خیز،آموزش و اطلاع رسانی

فساد اداری: طبق تعریف قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، فساد عبارتست از هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‏های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالیسمت تخصیص‏های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

نقطه آسیب پذیر: منظور از نقطه آسیب پذیر، مراحلی از فرایندهای دستگاه‏های اجرایی است که مفاسد موضوع ماده(1) قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، احتمال وقوع در آنها دارند مانند مرحله بازدید و ارائه گزارش در فرایند صدور مجوز ها، مرحله تایید نهایی در فرایند نظارت بر اجرای پروژه‏ها و ..

گلوگاه فسادخیز: منظور مراحلی از فرآیندهای دستگاه اجرایی که موارد وقوع مفاسد اداری بطور مستمر در آنجا اتفاق می افتد.

فرایند: مجموعه‌ای از فعالیتهای مرتبط به هم یا متعامل، است‌که محصول و یا خدماتی را برای ارباب رجوع و یا دولت فراهم می کند، به عنوان مثال، فرایند تدوین گزارش های بازدید، فرایند معرفی و اولویت بندی برای اخذ تسهیلات، فرایند استخدام و انتصاب مدیران و .../ ارزیابی این شاخص بر اساس اقدامات صورت گرفته در سطح استانی در جهت پیش گیری از بروز فساد انجام می گردد.

مستندات قانونی شاخص:

·        بند 24 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

·        مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل اجرای آن

·        قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آئین نامه اجرایی ماده 26 آن (تصویب نامه شماره 45146/ت 50080 هـ مورخ 24/04/1393 هیات وزیران)

·        برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مصوبه شماره 37995/ت28617 هـ مورخ 25/12/1382 هیات وزیران)

·        آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‏های اجرایی (مصوبه شماره 73377/ت30374 مورخ 22/12/1383 هیات وزیران)

·        تصویب نامه شماره 77683/44770 مورخ 08/04/1389 هیات وزیران

·        آیین نامه پیشگیری و مقابله نظامنامه و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه(مصوبه شماره 192087/ت50328هـ مورخ 28/12/1392 هیات وزیران)

·        نامه شماره 4349/93/200 مورخ 03/04/1393 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور

·        بخشنامه شماره 5272/93/200 مورخ 17/04/1393 و 13472/93/200 مورخ 07/10/1393 موضوع ساماندهی کمیته‏های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری

·        تصویب نامه شورای عالی اداری شماره 954930 مورخ 22/10/1395 در خصوص کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری