سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

مراجع ذیصلاح جهت دریافت گزارشات تخلفات:

اداره حراست :

شماره همراه :  09166516559

شماره تلفن داخلی :  06152282026 و 06152282027 

یگان حفاظت :

شماره تلفن داخلی :  06152282075  و  06152282065

بازرس ویژه :

بازرس ویژه صیانت ( موضوع مواد 91 و 92 قانون خدمات کشوری )

تلفن همراه: 09161514822

تلفن محل کار ( مستقیم ): 06152285078     داخلی 5078

تلفن محل کار ( دفتر ): 06152285054       داخلی 5054

پست الکترونیک: msabeti42@gmail.com

آدرس محل کار: ساختمان اداری - طبقه اول - اداره امور مالی