سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۲۳
 

امور بندری

قالب JPG

سیکل ترخیص کالا از اماکن بندری درسیستم تک پنجره

فرآیند اجرایی فراهم آوری منابع 

فرآیند ارزشیابی شرکتهای تخلیه و بارگیری و بارشماری

فرآیند امور گمرکی  بیمه و رسیدگی به اختلافات

فرآیند انصراف از صادرات 

فرآیند انعقاد قرار داد انبار و زمین استیجاری

فرآیند برنامه ریزی تخلیه و بارگیری 

فرآیند پهلو دهی کشتی به منظور تخلیه و بارگیری 

فرآیند تخلیه کانتینر از کشتی

فرآیند رسیدگی به مجوز شرکتهای کارگزار دریایی و بندری

فرآیند روش اجرایی پایش و اندازه گیری رضایت مشتری 

فرآیند صادرات از ترمینال بندر

فرآیند عملیات تخلیه کشتی 

فرآیند فسخ قرارداد اجاره انبار و زمین استیجاری

 

قالب PDF

سیکل ترخیص کالا از اماکن بندری درسیستم تک پنجره

فرآیند اجرایی فراهم آوری منابع 

فرآیند ارزشیابی شرکتهای تخلیه و بارگیری و بارشماری

فرآیند امور گمرکی  بیمه و رسیدگی به اختلافات

فرآیند انصراف از صادرات 

فرآیند انعقاد قرار داد انبار و زمین استیجاری

فرآیند برنامه ریزی تخلیه و بارگیری 

فرآیند پهلو دهی کشتی به منظور تخلیه و بارگیری 

فرآیند تخلیه کانتینر از کشتی

فرآیند رسیدگی به مجوز شرکتهای کارگزار دریایی و بندری

فرآیند روش اجرایی پایش و اندازه گیری رضایت مشتری 

فرآیند صادرات از ترمینال بندر

فرآیند عملیات تخلیه کشتی 

فرآیند فسخ قرارداد اجاره انبار و زمین استیجاری