سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۴۰
 

تسهیلات و معافیتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

تسهیلات و معافیتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره):

الف ) مزایا و تسهیلات سرمایه گذاران تولیدی

1. امکان ورود ، مصرف و بکارگیری ماشین آلات ، قطعات یدکی ، وسائط نقلیه و مواد اولیه بدون پرداخت حقوق گمرکی و با حداقل تشریفات قانونی

2. تضمین کامل سرمایه های خارجی و سود حاصله از آنها طبق قوانین حمایت از سرمایه گذاری خارجی

3. مستثنی بودن فعالیت های خدماتی از شمول قانون کار و تبعیت از قوانین ومقررات مناطق

4. برخورداری از مزایا و تسهیلات ایجاد شده در مناطق جهت صاحبان کالا(شامل صدور قبض انبار تفکیکی قابل معامله، کاهش تشریفات گمرکی، توقف مشروط نامحدود کالا و...)

5. امکان مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی

6. برخورداری از معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده کالای مزبور

7. امکان صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه و کالاهای خارجی در منطقه به خارج از کشور بدون الزام به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات

8. ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی آهن آلات و مصالح ساختمانی جهت احداث واحدهای تولیدی در منطقه

9. صدور گواهی مبدا جهت کالاهای تولید شده در منطقه

10. استفاده از مزایای رونق فعالیت های اقتصادی در مناطق ویژه بندری

ب) تسهیلات برای سرمایه گذاران غیر تولیدی

1. آزادی مشارکت و سرمایه گذاری برای اتباع داخلی و خارجی بر اساس قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی

2. امکان ورود و بکارگیری ماشین آلات ، قطعات یدکی ، وسایل نقلیه ، مواد اولیه مورد نیاز بدون پرداخت حقوق گمرکی

3. استفاده از مزایای توقف مشروط نامحدود کالا در منطقه

4. تضمین کامل سرمایه های خارجی و سود حاصله از آنها طبق قوانین حمایت از سرمایه گذاری خارجی

5. امکان ورود مصالح ،آهن آلات و سایر موارد مصرفی بدون پرداخت عوارض ، حقوق گمرکی و سود بازرگانی با موافقت مدیریت منطقه

6. مستثنی بودن فعالیت های خدماتی از شمول قانون کار و تبعیت از قوانین ومقررات مناطق

7. برخورداری از مزایا و تسهیلات ایجاد شده در مناطق جهت صاحبان کالا(شامل صدور قبض انبار تفکیکی قابل معامله، کاهش تشریفات گمرکی، توقف مشروط نامحدود کالا، امکان خرده فروشی کالا و...)

8. استفاده از مزایای رونق فعالیت های اقتصادی در مناطق ویژه بندری

9. امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص خارجی در منطقه

10. معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده