یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

موضوعات جدید

به روز رسانی در : 1393/11/01

توسط : سید احمد بزرگ زاده

 

  • راهکارهای تعامل بیشتر با خطوط کشتیرانی
  • راهکارهای ترغیب خطوط کشتیرانی به بندر امام خمینی (ره)
  • راهکارهای افزایش ترانزیت ( نفتی و غیرنفتی )
  • راهکارهای تامین تجهیزات بندری و دریایی
  • راهکارای توسعه فرهنگ دریانوردی
  • راهکارهای توسعه کشتیرانی ساحلی
  • راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی