یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

مصوبات

به روزرسانی در : 1393/10/27

توسط : سید احمد بزرگ زاده

 

 

اولین صورتجلسه اتاق فکر ، با موضوع امور بندری ........... از اینجا دانلود کنید .

دومین صورتجلسه اتاق فکر ، با موضوع امور دریایی ........... از اینجا دانلود کنید .