یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

مقالات سال 1394

مقالات سال 1394

 

بررسی عملکرد حرارتی پوشش گیاهی در فضای باز شهریبررسی عملکرد حرارتی پوشش گیاهی در فضای باز شهری
بررسی سیستمهای پیش رانه شناورها و مقایسه عملکرد آنها در کاربریهای مختلفبررسی سیستمهای پیش رانه شناورها و مقایسه عملکرد آنها در کاربریهای مختلف
تاثیر کارآفرینی فرهنگی بر ارتقای اقتصاد مقاومتیتاثیر کارآفرینی فرهنگی بر ارتقای اقتصاد مقاومتی
یکپارچه سازی امور فرهنگ ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و ارتقاء دانش عمومییکپارچه سازی امور فرهنگ ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و ارتقاء دانش عمومی
شناسایی عوامل موثر بر تسهیم دانش میان کارکنان سازمانشناسایی عوامل موثر بر تسهیم دانش میان کارکنان سازمان
بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی روابط بین مشتریانبررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی روابط بین مشتریان
مدل چابکی سازمان در صنعت حمل ونقل دریایی ایرانمدل چابکی سازمان در صنعت حمل ونقل دریایی ایران
بررسی مدل علی نقش عوامل سازمانی ،منابع انسانی وتکنولوژی بر چابکی زنجیره حمل ونقل دریایی ایران با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاریبررسی مدل علی نقش عوامل سازمانی ،منابع انسانی وتکنولوژی بر چابکی زنجیره حمل ونقل دریایی ایران با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری
بررسی فنی و اقتصادی عوامل موثر درساخت اسکله ها از دیدگاه مهندسی ارزشبررسی فنی و اقتصادی عوامل موثر درساخت اسکله ها از دیدگاه مهندسی ارزش
بررسی نقش فضاهای سبز در ایجاد مولفه های امنیتبررسی نقش فضاهای سبز در ایجاد مولفه های امنیت
راهنمای نگارش تحقیق  و پایان نامهراهنمای نگارش تحقیق و پایان نامه
بررسی عوامل موثر بر مقاومت فردی کارکنانبررسی عوامل موثر بر مقاومت فردی کارکنان
رابطه اعتماد درون سازمانی با کارآفرینی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی(ره)رابطه اعتماد درون سازمانی با کارآفرینی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی(ره)
ارزیابی شاخص های پایداری با استفاده از ضرایب موریسارزیابی شاخص های پایداری با استفاده از ضرایب موریس
تعیین مسیر بهینه برای کشتی های کانتینر بر واسطه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیکتعیین مسیر بهینه برای کشتی های کانتینر بر واسطه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ارزیابی سطح آمادگی بنادر کانتینری در استقرار مدیریت ارتباط با مشتریارزیابی سطح آمادگی بنادر کانتینری در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری

تأثیر قدرت و سیاست بر تعهد و عملکرد کارکنان در سازمانتأثیر قدرت و سیاست بر تعهد و عملکرد کارکنان در سازمان

تاثیر جریانات کشندی در رسوب گذاری بندر سجافیتاثیر جریانات کشندی در رسوب گذاری بندر سجافی

بررسی تأثیر آگاهی مدیریت سبز بر استراتژی مدیریت سبز و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان- مجتمع بندری امام خمینی ره)بررسی تأثیر آگاهی مدیریت سبز بر استراتژی مدیریت سبز و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان- مجتمع بندری امام خمینی ره)