یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امکان سنجی استفاده از فناوری RFIDامکان سنجی استفاده از فناوری RFID
هدایت شناور بدون حضور راهنماهدایت شناور بدون حضور راهنما
ILO ,STCW  بررسی نحوه تطبیقILO ,STCW بررسی نحوه تطبیق
آشنایی با اصول و نحوه پخش پیام های ایمنی دریانوردی MSIآشنایی با اصول و نحوه پخش پیام های ایمنی دریانوردی MSI
بازنگری نقاط لنگرگاهیبازنگری نقاط لنگرگاهی
بررسی امکان استفاده و صرفه اقتصادی در بهره برداری از انرژی خورشیدی جهت  تأمین برقبررسی امکان استفاده و صرفه اقتصادی در بهره برداری از انرژی خورشیدی جهت تأمین برق
بررسی تکنیک های تجزیه وتحلیل حوادث ومعرفی متد کاربردی حوادث بندری بر اساس حوادث 5ساله اخیربررسی تکنیک های تجزیه وتحلیل حوادث ومعرفی متد کاربردی حوادث بندری بر اساس حوادث 5ساله اخیر
بکارگیری تکنیک ترموگرافی دربکارگیری تکنیک ترموگرافی در
تهیه دستور العمل اجرایی به منظور کنترل ریسکهای موجود ناشی از کمبود وسائل حفاظت فردی در اداره کل بنادر و دریا نوردیتهیه دستور العمل اجرایی به منظور کنترل ریسکهای موجود ناشی از کمبود وسائل حفاظت فردی در اداره کل بنادر و دریا نوردی
خدمات الکترونیکی در بنادر با رویکرد مالیخدمات الکترونیکی در بنادر با رویکرد مالی
دستورالعمل ارتقاء افسران ارتباطات دریائیدستورالعمل ارتقاء افسران ارتباطات دریائی
ریشه یابی مشکلات اثر بخشی سیستمهای مدیریت یکپارچه IMS با استفاده از روش حل مسئله دلفیریشه یابی مشکلات اثر بخشی سیستمهای مدیریت یکپارچه IMS با استفاده از روش حل مسئله دلفی

طراحی و اعتبارسنجی بکارگیری سیستم GPS-ZIGBEEطراحی و اعتبارسنجی بکارگیری سیستم GPS-ZIGBEE

-طرح جامع بهینه سازی ارتقای سیستم VTS مجتمع بندری امام خمینی(ره)-طرح جامع بهینه سازی ارتقای سیستم VTS مجتمع بندری امام خمینی(ره)
مقایسه دو روش ارزیابی ارگونومیک RULA و QEC در برآورد میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کارکنان بخش اداری بندر امام خمینی در سال 1391مقایسه دو روش ارزیابی ارگونومیک RULA و QEC در برآورد میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کارکنان بخش اداری بندر امام خمینی در سال 1391
-نقشه جامع فضای سبز-نقشه جامع فضای سبز