یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

ECOSIM پایش زیست محیطی شهری با استفاده از شبیه سازیECOSIM پایش زیست محیطی شهری با استفاده از شبیه سازی
آنالیزنقش بنادر توسط شاخص تجارت فرامرزی درتسهیل فضای کسبآنالیزنقش بنادر توسط شاخص تجارت فرامرزی درتسهیل فضای کسب
اثرات رنگهای ضد خزه حاوی قلع بر آبزیان دریاییاثرات رنگهای ضد خزه حاوی قلع بر آبزیان دریایی
الزامات IMO در خصوص ترکیبات NOX در کشتی ها و راههای کاهشالزامات IMO در خصوص ترکیبات NOX در کشتی ها و راههای کاهش
بررسی پتانسیل های بنادر جنوب کشور ایران به عنوان ترمینالبررسی پتانسیل های بنادر جنوب کشور ایران به عنوان ترمینال
بررسی راهبردهای ایجاد تحول در سازمان اداره کل بنادر و دربررسی راهبردهای ایجاد تحول در سازمان اداره کل بنادر و در
بررسی کاربرد سیستم های ارتباطاتی سیار در مدیریت بحرانبررسی کاربرد سیستم های ارتباطاتی سیار در مدیریت بحران
بررسی کمی و کیفی مواد زائد جامد در اداره کل بنادرودریانوبررسی کمی و کیفی مواد زائد جامد در اداره کل بنادرودریانو
بهره مندی از قدرت و سیاست درتحول سازمانیبهره مندی از قدرت و سیاست درتحول سازمانی
تجربیات اجرای اسکله های نفتی در شمال غربی خلیج فارستجربیات اجرای اسکله های نفتی در شمال غربی خلیج فارس
تحول سازمانی گامی مهم در تحقق شعار تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانیتحول سازمانی گامی مهم در تحقق شعار تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
توسعه اقتصادی و اثرات آن بر محیط زیست دریاییتوسعه اقتصادی و اثرات آن بر محیط زیست دریایی
چالشها و وموانع فرا روی حمل ونقل چند وجهیچالشها و وموانع فرا روی حمل ونقل چند وجهی
حدود مسئولیت ها در حمل و نقل دریاییحدود مسئولیت ها در حمل و نقل دریایی
راهکارهای مقابله و کاهش آلودگی های نفتی در خلیج فارس ازراهکارهای مقابله و کاهش آلودگی های نفتی در خلیج فارس از
روش شناسی تدوین چارچوب مدیریت و کمینه سازی جریان پسماند در طرحهای توسعه بندر گاهی با موردکاوی(منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره))روش شناسی تدوین چارچوب مدیریت و کمینه سازی جریان پسماند در طرحهای توسعه بندر گاهی با موردکاوی(منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره))
سیستم جامعه بندری (الگویی برای تبدیل جامعه بندری بنادر اسیستم جامعه بندری (الگویی برای تبدیل جامعه بندری بنادر ا
طبقه بندی پیمانکاران مجتمع بندری امام خمینی براساس آنالیطبقه بندی پیمانکاران مجتمع بندری امام خمینی براساس آنالی
مدل سازی سامانه فناوری اطلاعات مدیریت جامع بحرانمدل سازی سامانه فناوری اطلاعات مدیریت جامع بحران
مطالعه شاخص درآمد بندرمطالعه شاخص درآمد بندر
مقابله با آلودگیهای نفتی در دریا با استفاده از روش سوزاندن در محل و اثراتمقابله با آلودگیهای نفتی در دریا با استفاده از روش سوزاندن در محل و اثرات
یادگیری سازمانی ،فرایندی نو در طراحی راهبردیادگیری سازمانی ،فرایندی نو در طراحی راهبرد