یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

مقالات چاپ شده در مجلات و نشریات و پذیرفته شده در همایش ها در سال 1393

بررسی سطح سرویس و ضریب همبستگی شیوه های حمل و نقل زمینی شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی (ره) با استفاده از الگوهای مهندسی ترافیکبررسی سطح سرویس و ضریب همبستگی شیوه های حمل و نقل زمینی شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی (ره) با استفاده از الگوهای مهندسی ترافیک
تاثیر الگوی مدیریت اسلامی بر تعهدسازمانی کارکنانتاثیر الگوی مدیریت اسلامی بر تعهدسازمانی کارکنان
دوین دستورالعمل مدیریتی بر اساس تنوع و علل تولید مواد زائد جامد در بندر امام خمینتدوین دستورالعمل مدیریتی بر اساس تنوع و علل تولید مواد زائد جامد در بندر امام خمین
چالش‌های موجود در اجرای کنوانسیون کار دریایی و ارائه راه کارهای احتمالیچالش‌های موجود در اجرای کنوانسیون کار دریایی و ارائه راه کارهای احتمالی
شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه پسکرانه های بنادر تجاری با استفاده از روش آنتروپی و دلفیشناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه پسکرانه های بنادر تجاری با استفاده از روش آنتروپی و دلفی
بررسی سطح سرویس همبستگیبررسی سطح سرویس همبستگی شیوه های حمل و نقل زمینی شبکه حمل و نقل پسکرانه ای
شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه پسکرانه های بنادر تجاری با استفاده از روش آنتروپی و دلفیشناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه پسکرانه های بنادر تجاری با استفاده از روش آنتروپی و دلفی
چالش‌های موجود در اجرای کنوانسیون کار دریایی در ایران و ارائه راه کارهای احتمالیچالش‌های موجود در اجرای کنوانسیون کار دریایی در ایران و ارائه راه کارهای احتمالی
عملیات پهلودهی دو کشتی به یکدیگرعملیات پهلودهی دو کشتی به یکدیگر

تاثیر جریانات کشندی در رسوب گذاری بندر سجافیتاثیر جریانات کشندی در رسوب گذاری بندر سجافی

حل و فصل دعاوی نجات در ایران با تاکید بر کنوانسیون نجات دریایی و قوانین داخلیحل و فصل دعاوی نجات در ایران با تاکید بر کنوانسیون نجات دریایی و قوانین داخلی