یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

مقالات چاپ شده در مجلات و نشریات و پذیرفته شده در همایش ها در سال 1392

بررسی سطح سرویس و ضریب همبستگی شیوه های حمل و نقل زمینی شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی )ره( با استفاده از الگوهای مهندسی ترافیکبررسی سطح سرویس و ضریب همبستگی شیوه های حمل و نقل زمینی شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی (ره) با استفاده از الگوهای مهندسی ترافیک
ارتقاء کارآفرینی در سازمان های دولتی: بررسی نقش اعتماد درون سازمانیارتقاء کارآفرینی در سازمان های دولتی: بررسی نقش اعتماد درون سازمانی
اهمیت سرمایه گذاری در پسکرانه ها دریکپارچه سازی و ارتقای کارایی بنادر کشوراهمیت سرمایه گذاری در پسکرانه ها دریکپارچه سازی و ارتقای کارایی بنادر کشور
آسیب شناسی لنگراندازی شناورها در خور مریموسآسیب شناسی لنگراندازی شناورها در خور مریموس
بررسی اثرات آموزش بر کاهش سوانح دریایی شناورهای غیرکنوانسیونیبررسی اثرات آموزش بر کاهش سوانح دریایی شناورهای غیرکنوانسیونی
بررسی تجربی عملکرد لجستیکی از بنادر ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل اهمیت عملکردبررسی تجربی عملکرد لجستیکی از بنادر ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد
بررسی تحولات صنعت کشتیرانی و چالش های پیش روی بنادر ایرانبررسی تحولات صنعت کشتیرانی و چالش های پیش روی بنادر ایران
بررسی جریانات جزرومدی در خور مریموسبررسی جریانات جزرومدی در خور مریموس
بررسی رابطه سیستم های کاری با نقش میانجی استراتژی هابررسی رابطه سیستم های کاری با نقش میانجی استراتژی ها
بررسی رابطه یادگیری الکترونیکی با سرمایه فکریبررسی رابطه یادگیری الکترونیکی با سرمایه فکری
بررسی شاخص های عملکرد بندری با تاکید بر طراحی محوطه پایانهبررسی شاخص های عملکرد بندری با تاکید بر طراحی محوطه پایانه
بررسی عوامل مرتبط با ایمنی وامنیت روانی وجسمی کارکنان(مطالعه موردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی رهبررسی عوامل مرتبط با ایمنی وامنیت روانی وجسمی کارکنان(مطالعه موردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ره
بررسی غلظت بخارات BETX در فصل زمستان در اداره بنادر و کشتیرانی یکی از شهرهای جنوبی کشوربررسی غلظت بخارات BETX در فصل زمستان در اداره بنادر و کشتیرانی یکی از شهرهای جنوبی کشور
بررسی کمی و کیفی مواد زائد جامد در اداره کل بنادرودریانوردی استان خوزستان (بندرامام خمینی و تدوین دستورا لعمل مدیریتیبررسی کمی و کیفی مواد زائد جامد در اداره کل بنادرودریانوردی استان خوزستان (بندرامام خمینی و تدوین دستورا لعمل مدیریتی
بررسی نقش فرایند ایجاد دانش بر کارکنان شعبات بانک ملیبررسی نقش فرایند ایجاد دانش بر کارکنان شعبات بانک ملی
تحقیق و بررسی در زمینه ایمنی کشتیرانی در سال 2013تحقیق و بررسی در زمینه ایمنی کشتیرانی در سال 2013
بررسی هزینه های اقتصادی دزدی دریاییبررسی هزینه های اقتصادی دزدی دریایی
بررسی و مقایسه الگوهای صادرات مجدد در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی )ره(بررسی و مقایسه الگوهای صادرات مجدد در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی )ره(
عوامل موثر در انتخاب توزیع کنندگان در حوزه ی فناوری اطلاعاتعوامل موثر در انتخاب توزیع کنندگان در حوزه ی فناوری اطلاعات
توسعه حمل و نقل دریایی در بنادر جنوبتوسعه حمل و نقل دریایی در بنادر جنوب
چرایی و چگونگی بازار یابی صادرات سنگ آهنچرایی و چگونگی بازار یابی صادرات سنگ آهن
رابطه ی مشارکت کارکنان با رضایت شغلی آنان در شرکت برقرابطه ی مشارکت کارکنان با رضایت شغلی آنان در شرکت برق
شناسایی و اولویت بندی علل توقف و کندی عملیات تخلیه و بارگیریشناسایی و اولویت بندی علل توقف و کندی عملیات تخلیه و بارگیری
کاربرد اسناد حمل در ترابری دریاییکاربرد اسناد حمل در ترابری دریایی
مطالعه، ارزیابی و مقایسه سیستم‌های جامعه بندریمطالعه، ارزیابی و مقایسه سیستم‌های جامعه بندری
طراحی سیستم خبره فازی به منظور کنترل حرکت بالابرطراحی سیستم خبره فازی به منظور کنترل حرکت بالابر
مقایسه نگرش کارکنان و مدیران به سرمایه فکری مبتنی بر مدیریت دانشمقایسه نگرش کارکنان و مدیران به سرمایه فکری مبتنی بر مدیریت دانش
کاربرد شبکه پتری و الگوریتم ژنتیک در مدیریت عملیات ترمینال های کانتینریکاربرد شبکه پتری و الگوریتم ژنتیک در مدیریت عملیات ترمینال های کانتینری

ممیزی سیستم نگهداری و تعمیرات و نتایج کسب شده در مجتمع بندری امام خمینیممیزی سیستم نگهداری و تعمیرات و نتایج کسب شده در مجتمع بندری امام خمینی

نقش بنادر در فرآیند توسعه اقتصادی کشورنقش بنادر در فرآیند توسعه اقتصادی کشور

نقش حمل و نقل چند وجهی و سرمایه گذاری در سیستم های حمل و نقل هوشمند در ارتقاء مدیریت زنجیره تامین در بنادرنقش حمل و نقل چند وجهی و سرمایه گذاری در سیستم های حمل و نقل هوشمند در ارتقاء مدیریت زنجیره تامین در بنادر

یادگیری سازمانی، فرآیندی نو در طراحی راهبردیادگیری سازمانی، فرآیندی نو در طراحی راهبرد