یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

 

 

پایان نامه:

P44-F21 فرم داوری پروپوزال پایان‌نامه  فرم داوری پروپوزال پایان‌نامه
پیشنهاد طرح پژوهش (پروپوزال پایان نامه) پیشنهاد طرح پژوهش (پروپوزال پایان نامه)
فرم ارائه مجلد و شماره حساب فرم ارائه مجلد و شماره حساب
فرم تعهدنامه دانشجویان متقاضی حمایت از پایان نامه فرم تعهدنامه دانشجویان متقاضی حمایت از پایان نامه
فرم داوری نوشتارهای پژوهشی فرم داوری نوشتارهای پژوهشی
فرم درخواست حمایت از پایان نامه فرم درخواست حمایت از پایان نامه
فرم صفحه ابتدای پایان نامه فرم صفحه ابتدای پایان نامه
فرم گزارش  نهایی ناظر فرم گزارش نهایی ناظر
فرم گزارش پیشرفت فرم گزارش پیشرفت
فرم مشخصات دانشجویی فرم مشخصات دانشجویی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دستورالعمل ها و فرایندها:

دستورالعمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها دستورالعمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
دستورالعمل اجرایی پذیرش پیشنهاددستورالعمل اجرایی پذیرش پیشنهاد دستورالعمل  حمایت از پایان نامه ها و فعالیت های پژوهشی و دانشجویی
دستورالعمل نگارش مقالات دستورالعمل نگارش مقالات
فرایند حمایت از پایان نامه های دانشجویی در واحد طرح و توسعه بندر فرایند حمایت از پایان نامه های دانشجویی در واحد طرح و توسعه بندر


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقاله ها:

فرم داوری مقاله‌های مجله صنعت حمل و نقل دریایی فرم داوری مقاله‌های مجله صنعت حمل و نقل دریایی
فرم  تعهد نویسنده مسئول فرم تعهد نویسنده مسئول
دستورالعمل نگارش مقالات دستورالعمل نگارش مقالات
فرم  وکالت نویسندگان به نویسنده مسئول فرم وکالت نویسندگان به نویسنده مسئول
فرم مستندات مورد نیاز مقالات توسط پژوهشگران و نویسندگان فرم مستندات مورد نیاز مقالات توسط پژوهشگران و نویسندگان


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب:

پروپوزال  تالیف یا ترجمه کتاب پروپوزال تالیف یا ترجمه کتاب
فرم چاپ فرم چاپ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طرح های مطالعاتی:

رم داوری طرح برون سپاری فرم داوری طرح برون سپاری
طرح پژوهشی مسئله محور (برون سپاری) طرح پژوهشی مسئله محور (برون سپاری)
فرم داوری طرح درون سپاری فرم داوری طرح درون سپاری
طرح پژوهشی مساله محور (درون سپاری) طرح پژوهشی مساله محور (درون سپاری)

پروپوزال  تالیف یا ترجمه کتاب پروپوزال تالیف یا ترجمه کتاب
فرم چاپ فرم چاپ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توضیحات فرم های پرکاربرد توضیحات فرم های پرکاربرد