یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

فلودیاگرام انجام پایان نامه برای دانشجویان

 

 

 

« فلودیاگرام انجام پایان نامه برای دانشجویان ( کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکترا) »

 

 

شروع

1- ارسال لیست پروژه های مصوب برون سپاری در صورت موجود بودن به دانشگاههای مرتبط یا دریافت طرح پیشنهادی (پروپوزال) یا عناوین پژوهشی از سوی دانشجو یا دانشگاه به همراه معرفی نامه از دانشگاه

2- بررسی پروپوزال و عنوان در کمیته تحقیق اداره کل و تایید معاون واحد مربوطه از طریق نماینده پژوهشی واحد مربوطه

3- اعلام نظر معاون مربوطه درخصوص نیاز به مطالعات مذکور توسط دانشجو

4- ارسال پروپوزال و معرفی نامه جهت تصویب به مرکز تحقیقات سازمان

5- اعلام نظر سازمان درخصوص تایید یا رد طرح پیشنهادی (پروپوزال) و تعیین ناظر پروژه

6- اعلام کتبی به دانشجو و آغاز پروژه

7- دریافت گزارشات مربوط به پیشرفت پروژه توسط کارشناس مطالعات و ثبت در سیستم کنترل پروژه

8- اعلام خاتمه پروژه توسط دانشجو

9- برگزاری سمینار دفاعیه توسط دانشجو

10- تهیه 3 نسخه صحافی شده از طرح به همراه فایل الکترونیکی توسط دانجشو و ارائه به قسمت مطالعات و تحقیقات بهمراه تهیه مقاله .

11- ارسال یک نسخه از طرح جهت دریافت حق التحقیق به سازمان

 12- دریافت نظر سازمان درخصوص پرداخت میزان حق الزحمه

13- تهیه نامه پرداخت حق التحقیق توسط کارشناس مطالعات و تحقیقات برابر نامه سازمان با امضاء معاون طرح و توسعه به مدیرکل و ارسال نسخه دستی آن و یک نسخه کپی جهت سابقه

14- پیگیری پرداخت حق التحقیق به شماره حساب اعلام شده توسط دانشجو

 

پایان