یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

مقالات

بررسی نقش هماهنگی درون سازمانی بر عملکرد (کاهش هزینه و بهبود خدمات بندری و دریایی) با لحاظ نقش سیستم اطلاعات لجستیک مورد مطالعه بندرامام خمینی(ره)(پایان نامه)

این مطالعه با هدف بررسی نقش هماهنگی درون سازمانی بر عملکرد (کاهش هزینه و بهبود خدمات بندری و دریایی) با لحاظ نقش سیستم اطلاعات لجستیک مورد مطالعه بندر امام خمینی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان مجتمع بندری امام خمینی(ره) به تعداد 703 نفر می‌باشند که از این میان نمونه‌ای به حجم 250 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. پرسشنامه شامل چهار بعد و 20 سوال بوده و بر اساس طیف لیکرت پنج درجه تنظیم شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ در پرسشنامه 815/0 بدست آمد که نشان می‌دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. آزمون‌های چولگی و کشیدگی نشان داد که داده‌های بدست آمده از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. برای آزمون فرضیات از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که هماهنگی درونی بر سیستم اطلاعات لجستیک تاثیر معنی‌دار و مثبتی دارد؛ هماهنگی درونی بر عملکرد تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد؛ سیستم اطلاعات لجستیک بر عملکرد تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان داد که هماهنگی درون سازمانی از طریق نقش تعدیل گر سیستم اطلاعات لجستیک بر عملکرد تاثیر می‌گذارد. در پایان پیشنهاداتی پژوهشی و کاربردی بر اساس یافته‌های تحقیق، ارائه شده است.

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری به شکل BOT (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)(پایان نامه)

بی او تی(bot) به معنای ساخت، بهره برداری و واگذاری است و به قراردادهایی اطلاق می شود که در آن، طرحی با مجوز دولت و از طرف دستگاه دولتی ، برای ساخت به یک شرکت خصوصی واگذار می¬گردد؛ پس از ساخت، امتیاز بهره برداری از طرح برای مدتی به شرکت سازنده داده شده و او مالک طرح و منافع حاصل آن می گردد و بعد از انقضای مدت قرارداد (که غالبًا بین25 تا ۴۰ سال می¬باشد) مالکیت طرح به دولت طرف قرارداد انتقال می¬یابد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری به شکل BOT در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) طی یک دوره زمانی پانزده ساله از 1381-1395 است. متغیر وابسته این پژوهش، سرمایه¬گذاری به شکل BOT است. همچنین متغیرهای مستقل مورد استفاده در تحقیق حاضر نوسانات نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم است. بر اساس مبانی نظری موجود سه فرضیه تدوین شده است که برای بررسی رابطۀ مذکور از مدل رگرسیون چند متغیره و داده¬های سری زمانی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری به شکل BOT در منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی(ره) تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی بر سرمایه گذاری به شکل BOT در منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی(ره) تأثیر مثبت ومعنادار دارد. در نهایت نتایج تحقیق رابطه معناداری بین نرخ تورم و سرمایه گذاری به شکل BOT در منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی(ره) نشان نمی¬دهد.

بررسی راهکارهای جذب رضایتمندی شرکت های کشتیرانی نفتکش ورودی به پایانه های نفتی کشور (مطالعه موردی پایانه نفتی جزیره خارگ)

شرکت پایانه‌های نفتی ایران سازمانی است عملیاتی، تخصصی و حرفه‌ای که در حوزه‌های ذخیره‌سازی، اندازه‌گیری، ارائه خدمات آزمایشگاهی، عملیات صادرات و واردات نفت خام و مواد نفتی و میعانات گازی و خدمات دریایی فعالیت می‌نماید. در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت‌ها قرار دارند و وفاداری آنان عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها است. از این رو بررسی تأثیر کیفیت خدمات و بررسی راهکارهای جذب رضایتمندی نفتکش‌های ورودی به پایانه نفتی خارک در جهت تکمیل و ارتقای زنجیره ارزش نفت و گاز کشور و ایفای نقش شایسته در پایداری و انعطاف‌پذیری بهینه زنجیره تأمین انرژی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی امری ضروری است. داده‌های این پژوهش با استفاده از ماتریس اهمیت- عملکرد تحلیل شده است. بر اساس نتایج تحقیق، عوامل مؤثر در جذب رضایتمندی نفتکش‌های ورودی به پایانه نفتی خارک شامل کیفیت خدمات، سیستم مدیریت ایمنی، زمان پهلوگیری، زمان بارگیری، زمان تخلیه فرآورده‌های نفتی، رویه اداری پذیرش- بارگیری یا تخلیه و آزادسازی کشتی، به روز بودن تجهیزات، هزینه خدمات، میزان خدمات دریایی، ارائه خدمات رایگان اضافی، توانمندی کارکنان، پاسخگویی کارکنان، توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان، کاربرد فناوری اطلاعات، موقعیت جغرافیایی بندر، قابلیت اطمینان و شایستگی خدمات بنادر، کیفیت تسهیلات بندر، سرعت بالای ارائه خدمات، ظرفیت پایانه‌، ارائه خدمات مطابق قوانین بین‌المللی، شرایط محیطی و محدودیت آبخور است

ارزیابی بحران ها و چالش های پیش روی راهنمایان نفتکش ها در پایانه های نفتی کشور (فرصت ها و غفلت ها)

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بحران های حرفه راهنمایی در پایانه های نفتی کشور (فرصت ها و غفلت ها)بود. روش مطالعه با توجه به گزاره های پژوهش، از نوع توصیفی و کیفی بوده که در دو مرحلۀ کتابخانه ای و با استفاده از روش دلفی و مراجعه به 25 نفر از خبرگان و دست اندرکاران اجرایی حوزة پایانه های نفتی انجام گرفته است. در مرحله اول و با مرور و مطالعه پیشینه با رویکرد اکتشافی و تطبیقی، مهمترین عوامل شکل دهنده و زمینه ساز برای تحقق حرفه راهنمایان شناسایی و بر اساس ویژگی های هر مولفه-متغیر طبقه‌بندی گردید. با ترکیب متغیرها و ایجاد پنج شاخص عدم جایگزینی و به‌کارگیری راهنمایان جوان، کمبود حقوق و مزایای راهنمایان، عدم استفاده راهنمایان متخصص و با تجربه برای پرورش و آموزش، عدم تشکیل دوره‌های آموزشی و کمبود راهنمایان مورد اولویت‌بندی خبرگان قرار گرفت.چارچوب مفهومی تحقیق طراحی و سپس با استفاده از روش دلفی و مراجعه به خبرگان در طی سه دور، ضرورت هر یک از مولفه های مدل استخراج شده بحران های حرفه راهنمایی در پایانه های نفتی کشور بررسی گردید. پس از اعتباربخشی ساختار مدل و کسب اطمینان از هماهنگی درونی آن با مراجعه به صاحبنظران، مدل نهایی تحقیق ارائه شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش و در ضمن مراحل سه‌گانه فرایند دلفی و پس از حذف مولفه های با میانگین کمتر از عدد 4 در طیف لیکرت، تعداد 5 شاخص عدم جایگزینی و به‌کارگیری راهنمایان جوان، تعداد 6 شاخص کمبود حقوق و مزایای راهنمایان، تعداد 4 شاخص عدم استفاده راهنمایان متخصص و با تجربه برای پرورش و آموزش، تعداد 4 شاخص عدم تشکیل دوره‌های آموزشی و تعداد 5 شاخص کمبود راهنمایان تأثیرگذار بر بحران های حرفه راهنمایی در پایانه های نفتی کشور با ضریب کندال 863/0 مورد توافق و اجماع صاحبنظران قرار گرفت.

محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده زنجیره تامین حمل و نقل جاده ای و ریلی در شبکه پسکرانه بنادر (مطالعه موردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)

هدف از این پژوهش محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده زنجیره تامین حمل و نقل جاده ای و ریلی در شبکه پسکرانه بنادر با در نظر گرفتن فاکتورهایی همچون کرایه حمل بار، قمیت تمام شده واردات سوخت در کشور، محاسبه آلاینده های زیست محیطی گازوئیل مصرفی و هزینه تلفات جاده ای سالانه ناشی از تردد خودروهای سنگین می باشد. در این پژوهش که با مطالعه موردی در خصوص منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی صورت پذیرفته تلاش بر آن شده است تا قیمت تمام شده حمل جاده ای و ریلی کالاها از مبداءمجتمع بندری بندر امام خمینی تا مقصد تهران در دو گروه کالای فله بار و آهن آلات محاسبه و مقایسه گردد. در حقیقت در این پژوهش تلاش گردیده شده است که قیمت تمام شده کرایه حمل بار کالاها با در نظر گرفتن هزینه های آشکار و هزینه های پنهان هر دو بخش ریلی و جاده ای صورت پذیرد. چرا که دولت به عنوان دستگاه حاکمیتی کشور و با پرداخت سوبسید در بخش سوخت مصرفی گازوئیل کامیون ها، متحمل پرداخت بخشی از هزینه های آشکار و تمامی هزینه های پنهان بخش حمل و نقل کشور می باشد، لذا پژوهش حاضر می تواند دیدگاه روشنی را در خصوص هزینه های واقعی هر یک از دو ناوگان باری جاده ای و ریلی در اختیار سیاست گذاران دولتی فعال در این بخش قرار دهد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که قیمت تمام شده حمل و نقل ریلی کالاها (شامل مجموع هزینه های آشکار مثل کرایه حمل کالا و هزینه های پنهان حمل شامل هزینه های متوفیان ناشی ازتصادفات جاده ای و هزینه های زیست محیطی) به صورت متوسط 37 درصد هزینه های حمل جاده ای کالا از مبداء بندر امام خمینی به تهران و یا بالعکس را شامل می شود.

بررسی اثر مداخلات ارگونومی بر وضعیت بدنی و اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اداری بنادر و دریانوردی استان خوزستان –بندر امام خمینی(ره) (پایان نامه)

اختــلالات اســکلتی- عضلانــی بخــش عمــده ای از بیماریهــای شــغلی را در محیطهــای کاری بــه خـود اختصـاص میدهنـد، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی و ریسک ارگونومیک وبررسی میزان اثربخشی مداخلات ارگونومیک بروضعیت بدنی کارکنان اداری طراحی و اجرا شده است

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی کالای فله بندر امام خمینی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی (پایان نامه)

هدف این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی کالای فله بندر امام خمینی و رتبه‌بندی این عوامل با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی بوده است. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شناسی، توصیفی- پیمایشی است. از نظرات 74 نفر از کارشناسان واحد سرمایه‌گذاری و بازاریابی، دایره حقوقی بندر امام خمینی و واردکنندگان و صادرکنندگان فعال در بندر در زمینه کالاهای فله و پورت اپراتورهای نظم آفرینان سهند و تایدواتر (مسئول تأمین تجهیزات عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای فله بندر امام خمینی) برای پاسخگویی به 20 سوال پرسشنامه استفاده شده است. از آزمون کای مربع در بخش استنباطی (با توجه به نتیجه آزمون کولموگروف-اسمیرینوف) و از تکنیک سلسله مراتبی برای رتبه بندی عوامل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که نیروی انسانی، بودجه، قوانین و مقررات، تجهیزات بندر، ویژگی های بندر (از لحاظ موقعیت جغرافیایی و اسکله¬ها) و روش¬های تبلیغاتی به عنوان عوامل موثر در بازاریابی اداره بندر امام خمینی در زمینه کالاهای اساسی بوده است. نتایج تکنیک سلسله مراتبی نشان داد که عامل قوانین و مقررات بندر از بین 6 عامل اثرگذارتر است و پس از آن، عوامل نیروی انسانی و بودجه قرار دارند. همچنین در بین 6 عامل شناسایی شده، عامل تجهیزات و امکانات بندر کم¬ترین اثر را دارد.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فن آوری اطلاعات با استفاده از تکنیک تاپسیس در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره)

هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فن اوری اطلاعات در سازمان بنادر ودریانوردی استان خوزستان با استفاده از تکنیک تاپسیس است. این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از نوع اکتشافی می¬باشد.مبانی نظری پژوهش،به روش مطالعه کتابخانه ای و داده های آن به وسیله نمونه گیری تصادفی و با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی فن آوری اطلاعات که شاخصها و مؤلفه های آن تو.سط خبرگان تایید شده استفاده شده است بدست آمده است.جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی اگاه به فن اوری اطلاعات در استان خوزستان بود که به روش گلوله برفی تعداد 15 نفر انتخاب شدند .سؤال اصلی این پژوهش این¬ است که عوامل موثر بر فناوری اطلاعات در سازمان بنادر ودریانوردی استان خوزستان کدامند؟ و اولویت بندی انها به روش تاپسیس چگونه است؟برای پاسخ به سؤال پژوهش، بررسی فرضیه‌هاو تجزیه و تحلیل یافته های جمع آوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای SPSS وExpert choiceاستفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده ابعاد فن آوری اطلاعات از دیدگاه خبرگان عبارتند از ،عوامل خلاقیت ،عوامل سازمانی ،عوامل محیطی ،عوامل ساختاری،عوامل نیروی انسانی ،عوامل مدیریت مشارکت پذیر و عوامل تکنولوژیک . سپس برای اولویت بندی و درجه اهمیت ابعاد از تکنیک تاپسیس استفاده شد و پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه های مقایسات زوجی اولویت اول عوامل تکنولوژیک سپس عوامل سازمانی ،محیطی ،ساختاری ،نیروی انسانی ،مدیریت مشارکت پذیر و آخرین اولویت را خلاقیت به خود اختصاص دادند

(پایان نامه)بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی برعملکرد انطباقی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بندری و دریایی بندر امام خمینی (ره)

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی بر عملکرد انطباقی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بندری و دریایی بندر امام خمینی (ره) بود. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر حسب نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی به شمار می‌آید؛ همچنین از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و از حیث زمان، مقطعی است جامعه آماری‌این تحقیق شامل کلیه کارکنان بندری و دریایی بندر امام خمینی (ره) می‌باشد که تعداد آنها 311 نفر می‌باشد که از‌این تعداد 175 نفر حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت گرد آوری داده‌ها در‌این پژوهش از پرسشنامه 19سوالی عملکرد انطباقی (AP) چابانیر- وارن (2010)، و برای سنجش توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه 15 سوالی اسپریزر و مشیرا (2006) استفاده شده است ضریب پایایی برای پرسشنامه‌های عملکرد انطباقی 89/ و برای توانمندسازی مقدار آن برابر 95/ بدست آمده است که نشان از پایایی بالای‌این پرسشنامه را می‌دهد و برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید راهنما و از اساتید دانشگاهی استفاده شده است نتایج حاصل از‌این پژوهش نشان می‌دهد دوره‌های آموزشی بر عملکرد انطباقی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بندری و دریایی بندر امام خمینی (ره) تأثیر مثبت داشته است.

بررسی تأثیر اجرای مدیریت HSE در کاهش حوادث در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) (پایان نامه)

HSE علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه تلاش میکند و این امر به عهده مدیران سطوح بالایی و کارشناسان مربوطه میباشد. سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) بطور جامع به منظور کاهش حوادث، ایجاد محیطی ایمن و افزایش بهره وری کارکنان در محیط های کاری بکارگرفته می شود. یکی از مهمترین مسایل در سیستمهای مدیریتی ارزیابی شاخصهای عملکرد ا ست که لازم ا ست بدرستی انجام گردد. حوادث مرتبط با کار را مى توان جزیى جدایى ناپذیر از صنعت دانست که این موضوع از منظرایمنى و بهداشت در سطح دنیا مورد توجه قرار گرفته است.هدف از این پژوهش که در سال 1397 به انجام رسیده و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، بررسی نقش سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کاهش حوادث در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) است.ابزار اصلی گرد آوری اطلاعات پرسشنامه در دو بخش لیکرت و AHP می باشد و ضمن مطالعه مستندات و پیشینه تحقیق و مصاحبه با کارشناسان ،از عناصر هفتگانه مدیریت HSE-MS جهت تدوین پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری آن شامل کارکنان ،کارشناسان و نمایندگان HSE و امور بندری هستند. نتایج نشان داد که استقرار سیستم مدیریت HSE توانسته در بخش ایمنی موجب کاهش حوادث گردد. از میان هفت عنصر سیستم مدیریت HSE عنصر تعهد و رهبری از بالاترین میزان اهمیت برخوردار است و به طور کلی عملکرد سیستم مدیریت HSE-MS در کاهش حوادث موثر و مطلوب بوده است.

مدل سازی عددی هیدرودینامیک و پیش بینی رژیم رسوب در ضلع شمالی مجتمع بندری امام خمینی (ره) با استفاده از MIKE(پایان نامه)

تخمین میزان رسوب¬گذاری در بندرها و خورها از اهمیت زیادی در طراحی سازه های دریایی و صنعت حمل و نقل دریایی برخوردار است. در این مطالعه، فرآیند رسوبگذاری در ضلع شمالی بندر امام خمینی (خور زنگی) با استفاده از مدل MIKE مورد بررسی قرار گرفت. روش کار به این صورت بوده است که ابتدا با استفاده از تراز آب، یک مدل هیدرودینامیکی توسعه داده شد و سپس با استفاده از وضعیت جریانات و نوسانات جزر و مد در محدوده مورد مطالعه، غلظت رسوبات معلق در خور زنگی مدلسازی شد. نتایج نشان داد که الگوی گردش جریان در خور زنگی تحت تاثیر هندسه خورهای جانبی و فرعی اطراف است و غلظت رسوبات معلق در محدوده 1/0 تا 2/0 گرم بر لیتر متغیر است.

بررسی سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت‌های بازاریابی (مورد مطالعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی) (پایان نامه)

تحقیق حاضر با هدف بررسی سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت‌های بازاریابی انجام گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی بود که مجموعاً تعداد 180 نفر هستند که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی و فرمول کوکران، تعداد 122 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع¬آوری داده¬ها بر اساس پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی با روایی 80/0 و پایایی 85/0، پرسشنامه استاندارد قابلیت بازاریابی با روایی 88/0 و پایایی 80/0، و پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی با روایی 85/0 و پایایی 87/0، انجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یعنی سرمایه رابطه‌ای، سرمایه شناختی و سرمایه ساختاری با قابلیت بازاریابی و مزیت رقابتی است. همچنین نتیجه گرفته شد که بین قابلیت بازاریابی و ابعاد آن یعنی قابلیت سنجش بازار و قابلیت ارتباط با مشتری با مزیت رقابتی ارتباط وجود دارد. در نهایت پیشنهاد می¬گردد تا مدیران و کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی، به مولفه¬های مطرح شده در تحقیق در راستای دستیابی به خلق مزیت رقابتی، اهمیت بیشتری قائل شوند.

اثرات قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی بر تسهیل و جذب سرمایه گذاری در ایران (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)) (پایان نامه)

تاسیس مناطق ویژه یکی از راهکارهای توسعه کشورها با استفاده از استراتژی‌های برون نگر و بهره‌گیری از فرصتهای موجود در نظام اقتصاد جهانی است. بندر امام خمینی (ره) در اواسط نهمین دهه از آغاز فعالیتش، اکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های حمل و نقل منطقه‌ای به ایفای نقش می‌پردازد. این بندر در سال ۱۳۹۰ پس از تغییر رژیم حقوقی خود از یک بندر عادی به منطقه ویژه اقتصادی و الحاق اراضی مجاور، هم اکنون بالغ بر ۱۱ هزار هکتار مساحت، بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد.لذا درنگاه اول به نظر میرسد که مناطق بیشتر اهداف منطقهای را مد نظر دارند اما در نگاهی وسیعتر میتوانند به منزله مسیری باشند که کشور را در جهت توسعه کلان اقتصادی سوق میدهد. وجود مشکلات عدیده در این مناطق به همراه مشکلات و محدودیتهای قانونی، منجر به آن شده که در برخی موارد جایگاه اقتصادی مناطق ویژه تنزل کرده و سرمایهگذاری در آنها از نگاه سرمایهگذاران تفاوت چندانی با سرمایهگذاری در مناطق عادی و یا شهرکهای صنعتی نداشته باشد. از دیگر مشکلات عمده این مناطق، وجود تعارضات مواد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه با قوانین امور گمرکی است و همچنین از مهمترین علل شکست و عدم دستیابی مناطق ویژه به اهداف خود می¬توان به مواردی همچون کمبود سرمایه¬گذاری در زیر¬بناها و محدودیت¬های جذب سرمایه¬گذاری خارجی، اتکای بیش از پیش مناطق ویژه به منابع درآمد حاصل از واردات وعدم ایجاد رویکرد صادراتی، عدم توفیق در دستیابی به اهداف ضمن تأثیر پذیری از عوامل محیط خارجی مؤثر بدلیل نبود یک نگرش راهبردی برای تعامل با اقتصاد سرزمین اصلی، روش و مدیریت غیر کارا و نبود یک تیم مدیریتی اثربخش و کارا بر فعالیت¬های آنها، نبود ارتباط و تعامل مناطق به لحاظ سیاست¬گذاری و مدیریتی در این مناطق بوده است. به منظور بررسی نقش قوانین و مقررات بر تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه‌ی اقتصادی عوامل متفاوتی وجود دارد و با توزیع پرسشنامه بین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، اهمیت هریک از این عوامل پرسش گردید. نتایج پرسشنامه توزیعی بین افراد در بندر امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که قوانین و مقررات مرتبط با این عوامل چگونه و با چه اولویتی می‌توانند به بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی کمک کنند.

نقش توانمندسازهای مدیریت دانش در توسعه عملکرد مدیریت دانش در در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره)

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش توانمندسازهای مدیریت دانش در توسعه عملکرد مدیریت دانش در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره بوده است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 107 نفراز آنها انتخاب شدند.. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس توانمندسازهای مدیریت دانش(لی و چوئی، 2003) و مقیاس عملکرد مدیریت دانش(چوئی، 2002) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی بین نمونه توزیع و با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه، تی تست وابسته، تحلیل واریانس و اندازه گیری های مکرر، آزمون تعقیبی بونفرونی و آزمون تی تست تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل آماری نشان داد که: 1- توانمندسازهای مدیریت دانش، (فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعاتی و ساختار سازمانی) پیش بینی کننده معنادار مطلوبیت عملکردمدیریت دانش می باشند.2- تفاوت معناداری بین میزان استفاده از توانمندسازهای مدیریت دانش وجود دارد. فرهنگ سازمانی به عنوان نوع غالب توانمندسازهای مدیریت دانش شناخته شد. 3- عملکرد مدیریت دانش در حد مطلوب گزارش شد.

نقش حکمرانی شایسته و هوش استراتژیک مدیران در توسعه عملکرد نوآورانه با سهم واسطه گری سرمایه فکری در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره)

حکمرانی شایسته عبارت است از فرایندها و ساختارهایی که روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را هدایت می‌کند. از سوی دیگر، سازمان ها به هوش استراتژیک نیاز دارند تا عملکردشان را در عصر اطلاعات فعلی که دانش، قدرت است افزایش دهند و حفظ کنند سرمایۀ اجتماعی در جامعه شامل نهادها، رابطه‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌هایی است که بین مردم حاکم است و به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند. در پژوهش حاضر، نقش حکمرانی شایسته و هوش استراتژیک مدیران در توسعه عملکرد نوآورانه با سهم واسطه گری سرمایه فکری در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره) بررسی شده است. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد از حیث شیوه مطالعه توصیفی-همبستگیمی‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان صفی و ستادی منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره) که مشتمل بر 354 نفر می¬باشد که با کمک فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 184 نفر برآورد شد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. ابزار تحقیق شامل از پرسشنامه های استاندارد حکمرانی شایسته 35 سوالی که توسط مقیمی و رمضان(1390) ترجمه شده و هوش استراتزیک کروگر (2010) مشتمل بر 15 سول و سه بعد (هوش رقابتی، مدیریت دانش و هوش تجاری)، برای سنجش متغیر واسطه از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونیتس و همکاران (2000) و برای سنجش متغیر وابسته از پرسشنامه عملکرد نوآورانه برگرفته از مدل جمیزو همکاران (2008)استفاده شد. روایی و پایایی کلیه ابزار پژوهش محاسبه و تایید گردید. داده¬های گردآوری شده با استفاده از رویکرد دو مرحله¬ای روش مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SPSS 23 و Amos 23 تجزیه و تحلیل گردید. یافته های مطالعه نشان دادند که مدل پیشنهادی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است و حکمرانی شایسته به واسطه سرمایه فکری و هوش استراتژیک هم به صورت مستقیم، عملکرد نوآورانه را در سازمان افزایش می دهند.

بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از حمایت سازمانی و میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره)

هدف پژوهش بررسی رابطه¬ بین ادراک کارکنان از حمایت سازمانی و میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره) بوده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره)بود که براساس نمونه‎گیری تصادفی ساده 249 نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو مقیاس حمایت سازمانی(آیزنبرگر و همکاران،1986) و رفتار شهروندی سازمانی(پودساکوف و همکاران، 2000) بود. برای سنجش روایی، از روش¬ تحلیل گویه و برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ مورد استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss21 و lisrel 8.54 و روش‎های آماری تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره بررسی شدند. نتایج نشان داد که از نظر کارکنان حمایت سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره) کمتر از حد قابل قبول می باشد. شیوع رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از سطح کفایت قابل قبول بالاتر و از سطح مطلوب پایین¬تر می‌باشد. بین ادراک کارکنان از حمایت سازمانی با تمامی ابعاد وظیفه‎شناسی، جوانمردی، فضیلت شهروندی، احترام و نوع¬دوستی از متغیر رفتار شهروندی سازمانی رابطه¬ مثبت و معناداری وجود دارد. هم‎چنین، یافته¬ها نشان داد که بین تمامی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با یکدیگر به جز ابعاد وظیفه¬شناسی و احترام با جوانمردی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ادراک کارکنان از حمایت سازمانی پیش‎بینی کننده مثبت و معنادار ابعاد وظیفه شناسی، فضیلت شهروندی، احترام، و نوع‎دوستی از متغیر رفتار شهروندی سازمانی می‎باشد. اما پیش‎بینی کننده معنادار بعد جوانمردی از متغیر رفتار شهروندی سازمانی نمی‎باشد.

جایگاه حمل و نقل دریایی ایران در کشور بر پایه اقتصاد مقاومتی

در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تلاش برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، اهمیت روزافزون بخش حمل و نقل در راه رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی آشکارتر می شود. اقتصاد مقاومتی که فرایندی فعالانه بوده و در پی مقابله با تحریم ها در بخش های مختلف اقتصادی وضع شده است، در بخش حمل و نقل دربرگیرنده فعالیت هایی خواهد بود که بتواند به پویایی روزافزون این بخش بیانجامد. بنابراین جهت اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل دریایی پیشنهاد می¬شود از مشوقهای سازمانی برای اجراکنندگان طرح اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود، نظام مالی سازمان همگام با طرح اقتصاد مقاومتی اصلاح گردد، زمینه¬های مبادلات علمی با کشورهای همسایه ایجاد شود و دیپلماسی¬های لازم جهت حمایت از اقتصاد مقاومتی انجام شود.

بررسی ارتباط مدیریت اخلاق‌مدار و عملکرد کارکنان تخلیه و بارگیری با نقش میانجی معنویت سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) - پایان نامه

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط مدیریت اخلاق‌مدار و عملکرد کارکنان با نقش میانجی معنویت سازمانی انجام گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده¬ها توصیفی و از نوع همبستگی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شرکت¬های تخلیه و بارگیری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) است که مجموعاً تعداد 1195 نفر هستند که با استفاده از روش نمونه¬گیری طبقه‌ای نسبی و تصادفی ساده و بکارگیری فرمول کوکران، تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع¬آوری داده¬ها بر اساس پرسشنامه مدیریت اخلاق مدار دی‌هوگ و دن¬هارتوگ (2008) با روایی 0.89 و پایایی 0.94، پرسشنامه معنویت سازمانی نصراصفهانی و همکاران (1396) با روایی 0.92 و پایایی 0.92، و پرسشنامه عملکرد کارکنان علیرضایی و همکاران (1392) با روایی 0.86 و پایایی 0.93 انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم¬افزارSPSS و همچنین نرم‌افزار Smart PLS انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنادار مدیریت اخلاق‌مدار با معنویت سازمانی و عملکرد کارکنان می¬باشد. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین معنویت سازمانی و عملکرد کارکنان دیده شد. نتیجه دیگر تحقیق نیز حاکی از ارتباط مثبت میان مدیریت اخلاق‌مدار بر عملکرد کارکنان از طریق متغیر میانجی معنویت سازمانی دارد. در نهایت بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاداتی ارائه گردید.

بررسی انتقال رسوب در ضلع شمالی مجتمع بندری امام خمینی (ره) پایان نامه

فرسایش و انتقال رسوبات یکی از پیچیده‌ترین مسائل در مهندسی سواحل است و تخمین میزان انتقال بار معلق در خورها از اهمیت بسزایی برخوردار است. خور زنگی یکی از شاخه‌های خور موسی محسوب می‌شود که در قسمت شمال غربی خلیج‌فارس واقع شده است و عمق آن به 30 متر می‌رسد. در این مطالعه جریان‌های جزر و مدی و اثر آن¬ها بر انتقال رسوبات در این خور موردبررسی قرار گرفته‌اند. دو ایستگاه جهت اندازه¬گیری سرعت جریان و برداشت نمونه¬های آب حاوی بار معلق به فاصله 2 کیلومتر درون محدوده موردمطالعه انتخاب گردید و پارامترهای مدنظر طی کهکشند و مهکشند اندازه¬گیری شد. نتایج نشان داد که دامنه جزر و مدی درون خور در مهکشند بیش از 5 متر بوده و بیشینه سرعت جریان به 45/0 متر بر ثانیه نیز می‌رسد. همچنین نتایج تحلیل دانه¬بندی رسوب نشان داد که رسوبات بیشتر از جنس رس بوده و در ایستگاه دوم نسبت به ایستگاه اول ماسه بیشتری وجود دارد. همچنین میانگین شار رسوبات در ایستگاه اول 125 کیلوگرم بر ثانیه و در ایستگاه دوم 148 کیلوگرم بر ثانیه است.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر گردشگری دریایی بندر امام خمینی با استفاده از تکنیک تاپسیس

یکی از فرصت های مهم کشورمان با توجه به مرزهای طولانی آبی در شمال و جنوب کشور، گردشگری دریایی است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری دریایی در بندر امام خمینی است و هدف فرعی رتبه‌بندی این عوامل بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر روش شناسی، توصیفی-پیمایشی است که در دو مرحله انجام شده است. در بخش توصیفی با استفاده از تحقیقات پیشین، عوامل مؤثر بر گردشگری دریایی شناسایی شدند (12 مورد). سپس در بخش پیمایشی این عوامل در قالب پرسشنامه توسط 20 نفر از کارشناسان دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان پاسخ داده شدند و توسط تکنیک تاپسیس رتبه¬بندی شدند. یافته های این تحقیق نشان داد که تصمیمات و سیاست¬های سازمان¬های ملی و بین‌المللی مرتبط با گردشگری، زیرساخت¬ها همچون هتل¬ها، رستوران‌ها و اماکن اقامتی و کشتی¬های مسافری و ذائقه گردشگر (توریست) مهم‌ترین اولویت در توسعه گردشگری دریایی بندر امام خمینی می‌باشند.

بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و اشتیاق به کار،کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

نیروی انسانی کارآمد واثربخش مهمترین دارایی یک سازمان است. به همین دلیل طی دهه های اخیر سازمانها توجه خاصی به نیروی انسانی سالم معطوف داشته و پژوهشگران حوزه مدیریت منابع سازمانی و رفتار سازمانی بر وجود بازخوردهای متفاوت کارکنان درباره کار و رفتارهای مرتبط با این بازخوردها تاکید کرده اند. از جمله مهمترین بازخوردهای مرتبط با کار، اشتیاق شغلی است این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین انگیزش شغلی واشتیاق به کار کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و به روش همبستگی انجام شده است.

بررسی تأثیر نظام پیشنهادات بر افزایش کارایی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

این تحقیق با هدف ، یافتن پاسخ این سوال که آیا نظام پیشنهادات بر افزایش کارایی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی اثر مثبت و رابطه معنی داری دارد ؟انجام شده است .نظام پیشنهادات نیز یکی دیگر از فرایندهایی است که سازمانها و شرکتها من جمله منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی باید نقشی استراتژیک را در فعل و انفعالات مدیریتی خود مد نظر قرار دهند..

بررسی نقش تسهیم دانش بر خلاقیت کارکنان منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی

امروزه با وجود سرعت تغییر در علم و فرایندهای تولید دانش و دانش سازمانی و کار دانشی می¬توان گفت که سازمان¬ها برای اینکه از عهده انجام رسالت¬ها و فعالیت¬های خود برآیند و آنها را علمی کنند، استفاده از دانش سازمانی و کار دانشی و علمی کردن فعالیت¬های خود و تبادل و به اشتراک گذاشتن دانش در فعالیت¬های خود اجتناب ناپذیر شده است. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی نقش تسهیم دانش بر خلاقیت کارکنان ستادی منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره) انجام شد.

تأثیر قدرت و سیاست بر تعهد و عملکرد کارکنان در سازمان

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت و سیاست بر تعهد و عملکرد کارکنان در سازمان می¬باشد. در سازمان قدرت یک نیروی نامحسوس و نامشهود است. نمی¬توان آن را دید ولی می¬توان اثرات آن را حس کرد. یکی از آثار نامشهود قدرت در سازمان ایجاد رفتارهای سیاسی سازمانی است. به عقیده بسیاری از دانشمندان حوزه رفتار سازمانی، رفتارهای سیاسی نه تنها ذاتاً منفی نیستند بلکه می¬توانند برای اعضای یک سازمان یا خود سازمان مفید باشند. در این مقاله قدرت را تعریف می¬کنیم، منابع آن و تعهد و عملکرد کارکنان را بیان می¬کنیم و به تأثیر قدرت برابعاد و شاخص تعهد می¬پردازیم. سعی بر آن است، با استفاده از روش اسنادی و با رویکرد توصیفی، مؤلفه¬های تأثیرگذار از قدرت را بر تهعد و عملکرد کارکنان در سازمان¬های دولتی شناسایی و مورد بررسی قراردهیم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عملکرد کارکنان با هر یک از ابعاد تعهد (عاطفی، مستمر و تکلیفی) به صورت مستقل رابطه معنی داری دارد، و تأثیر قدرت و سیاستی که مدیران درسازمان دارند واستفاده از آن در نحوه برخورد با مسائل سازمانی و رفتار و عملکرد کارکنان نیز به صورت شگفت انگیزی بر میزان این تعهد و عملکرد کارکنان تأثیری مثبت دارد. ازاین رو آشنایی با مفاهیم، تعاریف و ابعاد مختلف آن به همراه رابطه این دو متغییر و نهادینه شدن قدرت مثبت در سازمانهای دولتی، مدیران می¬توانند درجهت حفظ و نگهداری کارکنان سازمان موفقتر باشند.

مدل‌سازی و طراحی کنترل کننده پمپی جعبه دنده شناورهای نوع ZDrive

شناور‌های ساحلی به دلیل نقش مهمی که در انجام عملیات‌های دریایی دارند از دیر باز مورد توجه بوده‌اند. فعالیت در بنادر به دلیل اهمیت بالای ایمنی کشتی، کالا و تاسیسات بندری بسیار حساس می‌باشد. به همین دلیل، شناور‌هایی که در ساحل مشغول انجام وظیفه هستند باید بر اساس عملیات مورد انتظار پاسخ مناسبی ارائه کنند. در سال‌های اخیر به‌دلیل حجم بالای عملیات، عدم نگهداری مناسب و عدم امکان تامین قطعات یدکی سرعت پاسخ این شناور‌ها کاهش یافته است. اغلب شناور‌ها برای مقاصد کنترلی از سیستم‌های هیدرولیکی استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها به دو دسته کنترل پمپی و کنترل شیری تقسیم می‌شوند. در این مقاله یک نمونه از شناور‌های بندری پر کاربرد (شناور دادمان 3) در نرم افزار متلب مدل‌سازی شده است و با هدف تحقیق در خصوص سرعت پاسخ این شناور در سیستم کنترل پمپی با استفاده از جعبه ابزار PID و جعبه ابزار سیسو به صورت مجزا، کنترل‌کننده‌ طراحی و زمان پاسخ هرکدام با پاسخ اسمی (180 درجه در12 ثانیه) و پاسخ واقعی (180 درجه در 15 ثانیه) مقایسه شده است. نتایج نشان داد کنترل‌کننده PD در سیستم کنترل پمپی دارای کم‌ترین زمان پاسخ بوده و در مقایسه با پاسخ اسمی و پاسخ واقعی به ترتیب حدود 10 درصد و 28 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رتبه بندی سوانح رخداده در پایانه های تخصصی بندر امام خمینی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی (مورد کاوی: پایانه کانتینری)

این تحقیق دارای ماهیت کاربردی است و از نظر یافت، توصیفی-پیمایشی است. هدف از نگارش این مقاله بهبود ایمنی عملیات پایانه کانتینری بندر امام خمینی از طریق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در سوانح رخداده این پایانه می باشد. این مقاله در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول، با استفاده از پیشینه تحقیق، ریسک های عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری شناسایی شدند. سپس در مرحله دوم با استفاده از نظرات 15 نفر از کارشناسان بخش کانتینری و HSE بندر امام خمینی، این ریسک ها با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. روایی پرسشنامه ها توسط مدیران و معاونین بندر امام خمینی مورد تایید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه ها 88/0 بوده که نشاندهنده سازگاری پرسشنامه ها است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نیروی انسانی بیشترین نقش را در سوانح داشته و خطرات برخورد وسائل نقلیه باری با دیگر وسائل نقلیه و تجهیزات پایانه بندر نسبت به سایر عوامل مهمتر می‌باشد

آسیب شناسی زنجیره تامین بندر امام خمینی با استفاده از ماتریس سوات

امروزه سازمان ها به دنبال کاهش هزینه های خود می باشند. در میان این هزینه ها، حمل و نقل سهم زیادی دارد. هدف از نگارش این مقاله بهبود زنجیره تامین بندر امام خمینی از طریق شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر این زنجیره می باشد. در ابتدا با استفاده از پیشینه تحقیق، عواملی که بر زنجیره تامین می توانند اثر بگذارند، شناسایی شدند. سپس با استفاده از نظرات 30 نفر از کارشناسان بندری و صاحبان بار بندر امام خمینی، این عوامل با استفاده از ماتریس سوات در قالب عوامل داخلی و خارجی دسته بندی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که زنجیره تامین بندر امام خمینی دارای نقاط ضعف و تهدید فراوانی است که از جمله آنان می توان به وضعیت نامناسب راه آهن و جاده (پسکرانه) و سرمایه‌گذاری کشورهای حوزه خایج فارس در احداث مراکز تخصصی زنجیره تامین و لجستیکی اشاره کرد.

بررسی طرح توسعه مجتمع بندری نگین از منظر ذینفعان بندر بوشهر

هدف از نگارش این مقاله سنجش مزایا و معایب طرح و توسعه مجتمع بندری نگین از نظر ذینفعان بندر بوشهر (اشخاص حقیقی و حقوقی که تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم فعالیت های بندر می باشند) می باشد. ماهیت این تحقیق کاربردی است و از روش توصیفی-پیمایشی برای دسترسی به هدف تحقیق استفاده شده است. در این تحقیق از نظرات 100 نفر از کارمندان بندر، کارشناسان بیمه، بانک، شرکت های خصوصی، شیلات و محیط زیست، نیروی بالقوه دنبال کار و مردم شهر بوشهر استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اشتغالزایی، درآمدزایی، بهبود شرایط اقتصادی مردم و عملکرد بندر بوشهر از مزایا و مسائل زیست محیطی که باعث آلودگی هوا و سر و صدا شده از معایب این طرح می‌باشد.

اولویت بندی ریسک های عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری بندر امام خمینی با استفاده از فازی تاپسیس

با توجه به اهمیت کانتینر در صنعت حمل و نقل دریایی و نیز جایگاه سوم بندر امام خمینی در زمینه کانتینری، این مقاله به شناسایی و اولویت بندی ریسک های عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری بندر امام خمینی با استفاده از فازی تاپسیس پرداخته است.

محاسبه نرخ اجاره بها تجهیزات استراتژیک تخلیه و بارگیری کالای غلات در بندر امام خمینی(براساس مدل قیمت تمام شده)

تعرفه گذاری یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی کشور است که انجام صحیح آن در عدالت، کارایی، کیفیت و پاسخ گویی در ارائه خدمات تاثیر بسزایی دارد. مطالعه حاضر به بررسی ارائه الگویی جهت محاسبه تعرفه های اجاره تجهیزات استراتژیک تخلیه و بارگیری کالای فله خشک در بندر امام خمینی پرداخته است.

طراحی ساخت کاروان های متحرک جهت استقرار کارگران تخلیه و بارگیری کشتی در راستای ارتقا ایمنی و بهداشت

مدل کاروان طراحی شده با استفاده از چارچوب کانتینر 40فوت و با استفاده از نرم افزارهای 3dmax و V-ray طراحی و تدوین شده است.

بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر کسب سهم بازار (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی ره)

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر کسب سهم بازار (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی ره)می باشد. در این پژوهش سعی شده است با بهره گیری از روش شناسی ارائه شده توسط دانشکده مدیریت فرانسه، میزان هوشمندی سنجیده شود و تاثیر آن بر کسب سهم بازار تجزیه و تحلیل گردد.

بررسی سیستم بندری DAKOSY در کشور آلمان

بندر هامبورگ در کناره دریای شمال و رودخانه الب در شمال آلمان قرار دارد و به‌عنوان دروازه تجارت آلمان و اروپا شناخته می‌شود. این بندر بزرگترین بندر آلمان، دومین بندر بزرگ اروپا و یازدهمین بندر بزرگ دنیا در زمینه تعداد کانتینرهای جابجاشده در یک سال می‌باشد. ،قدمت بندر هامبورگ به اواخر قرن دوازدهم میلادی باز می‌گردد که توسط فردریک پادشاه آلمان و در راستای گسترش تجارت در شمال اروپا ساخته شد. رشد و پیشرفت شهر هامبورگ مدیون این بندر و موقعیت مناسب آن بوده است بندر هامبورگ از اوایل دهه هشتاد میلادی و با اوج‌گیری استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای، به فکر استفاده از فناوری‌های جدید در جهت حذف دوباره‌کاری‌ها، افزایش انسجام و یکپارچگی و کاهش هزینه‌های جاری عملیات بندری بود. به همین علت در همین زمان با همکاری بنادر دیگر آلمان و مشارکت دولت آلمان غربی، پروژه‌ای را به نام DAKOSY پایه‌ریزی نمود.

طراحی وتبیین مدل چابکی صنعت حمل ونقل دریایی ایران(پایان نامه)

هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی صنعت حمل و نقل دریایی ایران به بعنوان ارایه راهبرد چابکی سازمانی به منظور ارتقاء سهم بازار و جایگاه صنعت حمل و نقل دریایی ایران در جهان وبه ویژه منطقه است. چارچوب مفهومی اولیه، با بررسی و استفاده از نظریات و مدل¬های محققین چابکی سازمانی پیشین و همچنین نیازمندیها و الزامات ساختار کسب وکار صنعت حمل و نقل دریایی ایران طراحی و تدوین شد. در این چارچوب مفهومی، هفده متغیر(مولفه) چابکی سازمانی-شناسایی¬وتحت عنوان چهار بعد اصلی¬یعنی:چابکی منابع انسانی – چابکی¬تکنولوژی– چابکی عوامل سازمانی و نهایتا بعد چابکی زنجیره حمل و نقل دریایی طبقه بندی شدند. بر همین اساس، چهل وهشت فرضیه برای آزمون برازش مدل وتاثیر مولفه های صنعت مورد مطالعه طرح گردید. در این تحقیق، برای جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه استفاده شده است و جامعه آماری تحقیق کارشناسان و مدیران سازمانهای صنعت حمل¬ونقل دریایی ایران در نظر گرفته شده¬اند

بررسی عملکرد حرارتی پوشش گیاهی در فضای باز شهری(نمونه موردی بندر امام خمینی)

همواره این تفکر در بین مردم وجود دارد که ویژگیهای حرارتی یک منطقه تنها به شرایط اقلیمی و تغییرات فصلی آن وابسته است ؛ در صورتی که عوامل دیگری نیز می تواند در بهبود و یا تقلیل سطح آسایش حرارتی موثرباشد. از جمله این عوامل می توان به هندسه شهری، پوشش گیاهی و عناصر آبی موجود در سطح شهراشاره کرد. تحقیق پیش رو به بررسی تاثیر این عوامل در فضای شهری می پردازد. در این راستا یک منطقه شهری در اقلیم گرم و مرطوب واقع در بندر امام خمینی به عنوان نمونه انتخاب و توسط نرم افزار ENVI-MET مدلسازی شده است. در این بررسی12 عامل مختلف از جمله تغییر ارتفاع، تراکم ساختمانی و نوع پوشش گیاهی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاکی از آنست که استفاده بیشتر از پوشش گیاهی و بکارگیری بام سبز در این منطقه دمای هوا را بین 1 تا 2 درجه کاهش می دهد، ولی از طرف دیگر باعث افزایش رطوبت هوا می شود.

بررسی مدل علی نقش عوامل سازمانی ،منابع انسانی وتکنولوژی بر چابکی زنجیره حمل ونقل دریایی ایران با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری

هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدل علی تاثیر چابکی عوامل سازمانی ،منابع انسانی وعوامل تکنولوژیکی بر چابکی زنجیره حمل ونقل دریایی ایران است

بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با رفتارشهروندی کارکنان اداره کل بنادر ودریانوردی خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

هدف این پژوهش تعیین رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی بین کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان می باشد.

نقش نهادهای امنیتی بین المللی در تجارت دریایی (پایان نامه)

یکی از مسائل بین الملل تجارت دریایی است که نقش بسزایی در توسعه روابط تجاری و اقتصادی جامعه بین المللی دارد. نظر به اینكه از مهمترین فاکتورهای موثر در رشد تجارت دریایی ایجاد امنیت کشتیرانی در مناطق مختلف دریاههاست. لذا تهدیدات تروریستی، گروه های افراطی، عدم ایمنی، بلایای طبیعی و حضور استعماری کشورهای ابرقدرت جهت پشبردن منافع خود تهدیدی جدی برای روابط اقتصادی و تجارت دریایی اعضای جامعه بین المللی شده است.

رتبه بندی سوانح رخداده در پایانه های تخصصی بندر امام خمینی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی (مورد کاوی: پایانه کانتینری)

این تحقیق دارای ماهیت کاربردی است و از نظر یافت، توصیفی-پیمایشی است. هدف از نگارش این مقاله بهبود ایمنی عملیات پایانه کانتینری بندر امام خمینی از طریق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در سوانح رخداده این پایانه می باشد. این مقاله در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول، با استفاده از پیشینه تحقیق، ریسک های عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری شناسایی شدند. سپس در مرحله دوم با استفاده از نظرات 15 نفر از کارشناسان بخش کانتینری و HSE بندر امام خمینی، این ریسک ها با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. روایی پرسشنامه ها توسط مدیران و معاونین بندر امام خمینی مورد تایید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه ها 88/0 بوده که نشاندهنده سازگاری پرسشنامه ها است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نیروی انسانی بیشترین نقش را در سوانح داشته و خطرات برخورد وسائل نقلیه باری با دیگر وسائل نقلیه و تجهیزات پایانه بندر نسبت به سایر عوامل مهمتر می‌باشد

آسیب شناسی زنجیره تامین بندر امام خمینی با استفاده از ماتریس سوات

امروزه سازمان ها به دنبال کاهش هزینه های خود می باشند. در میان این هزینه ها، حمل و نقل سهم زیادی دارد. هدف از نگارش این مقاله بهبود زنجیره تامین بندر امام خمینی از طریق شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر این زنجیره می باشد. در ابتدا با استفاده از پیشینه تحقیق، عواملی که بر زنجیره تامین می توانند اثر بگذارند، شناسایی شدند. سپس با استفاده از نظرات 30 نفر از کارشناسان بندری و صاحبان بار بندر امام خمینی، این عوامل با استفاده از ماتریس سوات در قالب عوامل داخلی و خارجی دسته بندی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که زنجیره تامین بندر امام خمینی دارای نقاط ضعف و تهدید فراوانی است که از جمله آنان می توان به وضعیت نامناسب راه آهن و جاده (پسکرانه) و سرمایه‌گذاری کشورهای حوزه خایج فارس در احداث مراکز تخصصی زنجیره تامین و لجستیکی اشاره کرد.

بررسی عوامل موثر بر مقاومت فردی کارکنان(مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی بندراما م خمینی (ره))

هدف پژهش حاضر بررسی عوامل موثر بر مقاومت فردی کارکنان می باشد. روش تحقیق در این نوع پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی می‌باشد، که بر اساس فرمول کوکران، 249 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مربوط از پرسشنامه مقاوت فردی در برابر تغییر استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که انگیزه پایین برای تغییر ،فقدان پاسخ های خلاقانه ، واکنش های انفعالی و ادراکات نامناسب بر مقاومت فردی کارکنان تاثیر دارد.

رابطه اعتماد درون سازمانی با کارآفرینی در سازمان (منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی(ره))

هدف مقاله، بررسی رابطه اعتماد درون سازمانی با کارآفرینی شغلی کارکنان است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، همبستگی است. جامعة آماری این تحقیق شامل مدیران منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی(ره) (80 نفر) است. جهت گردآوری داده‏ها از پرسشنامه سنجش اعتماد سازمانی الونن و همکاران(2008)، و پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالی برگرفته از پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن، (1385) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین اعتماد درون سازمانی با کارآفرینی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. واژگان کلیدی: اعتماد، اعتماد درون سازمانی، کارآفرینی، منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی(ره).

بررسی تأثیر آگاهی مدیریت سبز بر استراتژی مدیریت سبز و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان- مجتمع بندری امام خمینی ره)

حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از آلودگی و تخریب آن و همچنین مصرف بهینه منابع از مهم ترین عوامل دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود. متأسفانه بی توجهی به این مهم کشور را با بحران های زیست محیطی مواجه کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در بررسی آگاهی مدیریت سبز روی عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی ( بندر امام خمینی (ره))می باشد. در تحقیق حاضر مزیت ادراک شده، الزام اخلاقی، قدرت کنترل به عنوان پیشایندهای سه جزء تئوری رفتار برنامه ریزی (نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده) در نظر گرفته ایم و ارتباط آن ها را با اقدام استراتژی مدیریت سبز و عملکردسازمان (مالی و غیر مالی) بررسی خواهیم کرد.

بررسی عملکرد حرارتی پوشش گیاهی در فضای باز شهری(نمونه موردی بندر امام خمینی)

همواره این تفکر در بین مردم وجود دارد که ویژگیهای حرارتی یک منطقه تنها به شرایط اقلیمی و تغییرات فصلی آن وابسته است ؛ در صورتی که عوامل دیگری نیز می تواند در بهبود و یا تقلیل سطح آسایش حرارتی موثرباشد. از جمله این عوامل می توان به هندسه شهری، پوشش گیاهی و عناصر آبی موجود در سطح شهراشاره کرد. تحقیق پیش رو به بررسی تاثیر این عوامل در فضای شهری می پردازد. در این راستا یک منطقه شهری در اقلیم گرم و مرطوب واقع در بندر امام خمینی به عنوان نمونه انتخاب و توسط نرم افزار ENVI-MET مدلسازی شده است. در این بررسی12 عامل مختلف از جمله تغییر ارتفاع، تراکم ساختمانی و نوع پوشش گیاهی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاکی از آنست که استفاده بیشتر از پوشش گیاهی و بکارگیری بام سبز در این منطقه دمای هوا را بین 1 تا 2 درجه کاهش می دهد، ولی از طرف دیگر باعث افزایش رطوبت هوا می شود.

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم گیری جهت پذیرش کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی خدمه شناورهای صیادی (STCW-F) توسط کشور جمهوری اسلامی ایران(پایان نامه)

یکی از کنوانسیون¬های بین¬المللی دریایی که کشورهای زیادی از جمله کشور عزیزمان ایران به دلایل مختلف تا کنون آن را نپذیرفته و به آن ملحق نشده¬اند، کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی خدمه شناورهای صیادی موسوم به STCW-F می‌باشد. باتوجه به آمار نگران¬کننده تلفات انسانی ناشی از حوادث شناورهای صیادی در دنیا به لحاظ پایین بودن سطح دانش و صلاحیت خدمه این گونه شناورها، خسارات مالی قابل توجه و همچنین آلودگی محیط زیست دریایی، این کنوانسیون از اهمیت بسزایی برخوردار می¬باشد. از جانب دیگر عدم آمادگی بسیاری از کشورهای دنیا بدلیل وضعیت خاص جامعه فعال در بخش صیادی، پذیرش این کنوانسیون را با مشکل مواجه ساخته است. هدف از این تحقیق، بررسی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر در تصمیم¬گیری در خصوص پذیرش کنوانسیون STCW-F و در نهایت کمک به تصمیم¬گیران در این زمینه می¬باشد.

Estimating Sediment Transfer Rates from Traction Flows in Sajafi Port

Sedimentation and corrosion in Sajafi Port have been studied in the present research and two methods of empirical and numerical methods have been used from amongst sedimentation distribution methods in order to study the effects of high tides and low tides on the harbor of Sajafi Port. The decrease and increase in the level was used to estimate the sedimentation process and corrosion in the empirical method. To do this, the primary hydrography which was carried out in the first half of 1391 was considered as the basis and studying the corrosion rate and sedimentation in different levels was done on the basis of the hydrography carried out in the first half of 1392. In the numerical method the Mike 21 software was used to estimate the sedimentation rate and corrosion in accordance with the entrance’s initial and border conditions and comparing the results calculated approximately 5/5 to 7 percent of error...

بررسی الگوی ترانزیتی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در کریدور بین‌المللی شمال و جنوب(پایان نامه)

قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی شمال - جنوب و شرق - غرب از امکانات بالقوه کشور است. باوجود توانمندی‌های ایران در این عرصه، متأسفانه بخش عمده ظرفیت ترانزیتی کشور که بیش از 30 میلیون تن در سال می‌باشد مورد استفاده قرار نگرفته است. بدین منظور پژوهش حاضر در پی بررسی الگوی ترانزیتی بندر امام خمینی (ره) در کریدور بین‌المللی شمال - جنوب می‌باشد. در این تحقیق متغیرهایی همچون میزان ترانزیت، میزان سرمایه‌گذاری، میزان درآمد ترانزیتی و میزان درآمد صادراتی از داده‌های سال‌های 1388 تا 1392 انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد قرار گرفتن بندر امام خمینی(ره) در کریدور شمال - جنوب بر افزایش سرمایه‌گذاری و رشد درآمدهای دریایی و بندری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) مؤثر بوده است.

بررسی تاثیر استراتژی منابع انسانی با رویکرد مزیت رقابتی و بازار محوری بر عملکرد سازمان(مطالعه موردی:اداره کل بنادری دریا نوردی استان خوزستان بندر امام خمینی (پایان نامه)

کاهش هزینه ، قابلیت بازاریابی نوآوری وابعاد عملکرد سازمانی بر عملکرد سازمانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی(ره) تاثیر مثبت و معناداری دارند.

طراحی مدل سطوح هوش هیجانی و سبکهای ارتباطات سازمانی کارمندان در اداره کل بنادرو دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)،

انگیزش عامل مهمی در رفتار درونی و بیرونی است . پاداشهای مناسب به نحو مطلوب میتواند انگیزش را در بین کارمندان ایجاد نماید . کارتیمی و کارگروهی و هم راستا سازی کارمندان در راستای اهداف جمعی صورت پذیرد .روح مذهبی و تعالیم مذهبی و معنویت در بین کارمندان با جلسات مختلف دعا و مناسبتهای مختلف غم و شادی معنوی به کارکنان القا شود.

بررسی و مقایسه الگوی لجستیکی پایانه صادراتی مواد معدنی در بندر امام خمینی (ره) با استفاده از مدل S.W.O.T (پایان نامه)

با توجه به رسالت و جایگاه حساس بنادر در راستای غنا بخشیدن به توسعه اقتصای کشور، بویژه امر صادرات و ارتقا سطح کیفی خدمات در راستای هماهنگی با بازارهای بین المللی، استفاده از فعالیت های لجستیکی و بررسی الگوی لجستیک به عنوان یک فرایند کلی حائز اهمیت است. از این رو، با نگاهی به وضعیت موجود و با توجه به موقعیت جغرافیایی بندر امام و جایگاه مهم این بندر در زنجیره تأمین صادرات مواد معدنی، این تحقیق به دنبال بررسی و مقایسه الگوی لجستیک صادرات مواد معدنی از طریق بندر امام خمینی با استفاده از مدل SWOT می باشد.

بررسی عوامل موثر بر توسعه ترافیک کانتینری در بندر امام خمینی (ره) و ارائه راهکارهای گسترش آن(پایان نامه)

در محیط رقابتی بندر، بنادر به عنوان واسط بین حالتهای مختلف حمل و نقل عمل می نماید. بنابراین توجه به این موضوع برای تعیین عوامل کلیدی موثر که راهنمای حمل و نقل در انتخاب یک بندر خاص می باشند، بسیار مهم است. چنانکه بررسی دقیق ادبیات پیشین در این زمینه طیف قابل توجهی از عوامل مؤثر بر تصمیم به انتخاب یک بندر را نشان می دهد. برای دست یابی به میزان تاثیر هر یک از عوامل موثر بر توسعه ترافیک کانتینر به منظور تعیین و انتخاب عوامل و راهکارهای کلیدی موثر که بعنوان گره استراتژیک برای جریان ترافیک به سمت بندر هستند، تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفته است. در بخش آمار توصیفی وضعیت موجود متغیرهای پژوهش بر اساس شاخص های توصیفی میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه بررسی و تحلیل جمعیت شناختی پاسخگویان در قالب جداول توصیفی و نمودارهای گرافیکی گزارش شده است. در بخش آمار استنباطی برای بررسی فرضیات از نرم افزار SPSS و آزمون دو جمله ای و برای رتبه بندی مولفه های موجود در هر بُعد از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. بنابراین در این پژوهش کوشیده شده است تا یک پنجره فرصت براساس عوامل موثر اصلی برای استفاده مقامات بندری تصمیم گیرنده برای جذب و توسعه موفقیت آمیز این ترافیک و تبدیل شدن بندر به یک مرکز مهم حمل و نقل کانتینری با توجه به موقعیت استراتژیک ناشی از داشتن پسکرانه وسیع در منطقه باز نماید

ارتقا مدیریت دانش در سازمان گامی در راستای بهبود قابلیت محوری سازمانی(مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان)

چکیده اقتصادمقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسـوده و ناکارآمد مطرح می شود که به طور قطع با ورود مشارکت همگانی و اعمـال مـدیریتهـای عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیتهای تولید داخل وتلاش برای خوداتکایی است و در این راستا توجه به بهبود عملکرد سازمان ها بیش از پیش ضرورت می یابد. به نظر می رسد ارتقاء مدیریت دانش در سازمان ها می تواند بر بهبود قابلیت محوری در سازمان منجر شود که این پژوهش قصد دارد این مهم را بررسی نماید. در این پژوهش که با روش توصیفی پیمایشی انجام شد 150 نفر از مدیران، کارشناسان مسئول و کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود، نتایج نشان داد با 95 درصد اطمینان می توان گفت با بهبود مدیریت دانش در سازمان می توان به بهبود قابلیت های محوری سازمانی دست یافت . از این یافته نتیجه گرفته می شود با بهبود مدیریت دانش ساختار سازمانی فرایند برنامه ریزی مورد حمایت قرار می گیرد و سازمان امکان بهره برداری از قابلیت های فردی کارکنان را فراهم می نماید و این مهم سبب خواهد شد تا کارکنان برای تأمین نیازهای مشتریان تلاش نمایند و موارد مذکور در دوره ای که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می شود گامی در راستای بهبود عملکرد سازمانی و بهره گیری از تمامی پتانسیل های بالقوه منابع انسانی در سازمانهاست.

ارزیابی استفاده از سیستم مکان یاب جهانی (GPS) در مدیریت و راهبری عملیات بندری

با توسعه تجارت و افزایش اهمیت فرآیند لجستیک، کنترل و نظم بخشیدن آن از جایگاه ویژه ای در بخش¬های مختلف زنجیره تامین برخوردار شده اند. از این رو مسئولان بنادر نیز با آگاهی از اهمیت نقش بنادر در این زنجیره، در تلاش بوده اند به طور مستمر از روش¬ها و تکنولوژی های جدید و کارا بهره برداری نمایند که بتوانند با صرفه جویی در زمان و هزینه به تسهیل و تسریع این روند کمک نمایند. از مواردی که همواره با دیدگاهی مثبتی به آن نگریسته شده است استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و همچنین سیستم¬های حمل ونقل هوشمند در بنادر بوده که در سال¬های اخیر با شتاب بیشتری بهره برداری از آن در دستور کار قرار گرفته است. در این تحقیق بعنوان نمونه مورد مطالعه استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) به عنوان یکی از ابزارهای ارتقا سیستم حمل نقل و هوشمندسازی آن، در تجهیزات عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای عمومی در بندر امام خمینی(ره ) بهره برداری شده است. داده های GPS که از تجهیزات حمل و باربرداری در اختیار اپراتور ترمینالی قرار می گیرد فرآیند عملیات را بصورت لحظه ای به آگاهی آنها می رساند که موجب کنترل و مدیریت بهینه تجهیزات، نفرات و پروسه عملیات می¬گردد. علاوه بر موارد عنوان شده با توجه به کاهش هزینه در بخش¬های مختلف در پایین آوردن هزینه تمام شده عملیات و تعمیر و نگهداری تجهیزات نیز سودمند می¬باشد.

تأثیر قدرت و سیاست بر تعهد و عملکرد کارکنان در سازمان

یکی از آثار نا مشهود قدرت در سازمان ایجاد رفتارهای سیاسی سازمانی است. به عقیده بسیاری از دانشمندان حوزه رفتار سازمانی، رفتارهای سیاسی نه تنها ذاتاً منفی نیستند بلکه می توانند برای اعضای یک سازمان یا خود سازمان مفید باشند. در این مقاله قدرت را تعریف می کنیم، منابع آن و تعهد و عملکرد کارکنان را بیان می کنیم و به تاثیر قدرت برابعاد و شاخص تعهد می پردازیم.

ارزیابی سطح آمادگی بنادر کانتینری در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری علاوه بر مفهوم عام خود اشاره به یک سیستم نرم افزاری-سخت افزاری دارد که استقرار آن در سازمان مستلزم صرف هزینه و زمان نسبتاً زیادی است. از سوی دیگر نرخ شکست پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری بسیار بالاست. هدف از این پژوهش سنجش میزان آمادگی بندر مورد مطالعه در جهت بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. نتایج بدست امده از ازمون فرضیات اصلی اول، دوم، سوم نشان داد که بندر مورد مطالعه در جهت بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری آمادگی لازم را درهیچ یک از ابعاد فناوری، اجتماعی و بعد فکری ندارد. نتایج بدست امده از ازمون فرضیه اصلی چهارم نشان داد که میزان امادگی بندر مورد مطالعه در بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، از لحاظ ابعاد فناوری، اجتماعی و بعد فکری و هر یک از مولفه های انها متفاوت است.

ارزیابی شاخص های پایداری با استفاده از ضرایب موریس

چند شاخص مهم و اصلی که تبیین کننده وضعیت کاربردی، اقتصادی، اجتماعی ناحیه صنعتی بندر ماهشهر می باشد در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از ظرایب ناموزونی موریس به هر یک از شاخص های مذکور وزن مناسب داده می شود و میزان مطلوبیت آن ها سنجیده می شود. نتایج بدست آمده حکایت از تفاوت های فاحش در شاخص های مختلف پایداری در این ناحیه می باشد اما به طور کلی می توان گفت این محله از نظر پایداری در مرتبه خوبی قرار گرفته است و می توان با ارائه راهکارهای مناسب به عنوان محله ی مسکونی پایدار واقعی در بندرماهشهر ایفای نقش نماید.

بررسی کمی و کیفی و آنالیز اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت کشتی های وارده به منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با وسعت 11044 هکتار در شمال غربی خلیج فارس و درانتهای آبراه خور موسی قراردارد. این آبراه بامتوسط عمق20متر، عرض250متر وطول 42 مایل دریایی بستری آرام و مطمئن برای تردد انواع کشتی‌های اقیانوس پیمای تجاری و نفتکش را از مسیر خلیج فارس،تنگه هرمز،دریای عمان و اقیانوس هند به اقصی نقاط جهان فراهم نموده است. با توجه به مزایای منحصر به فرد این بندر از جمله، نزدیکی به 70درصداز مراکز مهم صنعتی و جمعیتی کشور، همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام، نزدیکی به منطقه آزادتجاری اروند، قرارگرفتن در مسیر کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال – جنوب‌‌ وکریدور بین‌المللی حمل و نقل شرق – غرب ، این بندر را به یکی از مهمترین مراکز تجاری ایران و منطقه تبدیل کرده است . این مطالعه از ابتدای اسفندماه 1393 آغاز و در انتهای مرداد ماه 1394 پایان پذیرفت. در طول مدت اشاره شده مقدار کل 150300 کیلوگرم از گروهای مختلف پسماند جامد(زباله)از کشتیهای ورودی به بندر دریافت گردید . فرآیند دریافت پسماندهای جامد 390/677/648 ریال هزینه ، 000/379/498 ریال عایدات و درنتیجه باتوجه به سود منفی، زیان ده ارزیابی گردید. همچنین در دوره ششماهه تحقیق مقدار کل 1037 متر مکعب از انواع پسماند مایع کشتیها شامل بیلج ، اسلج و روغن سوخته جمع آوری شد که این میزان مواد دریافتی هزینه ای بالغ بر 110/001/840 ریال، عایداتی بالغ بر000/850/833/1 ریال و نتیجتا" با امعان نظر به سود مثبت قابل توجه، از نظر اقتصادی توجیه پذیر ارزیابی گردید . نتایج مطالعه نشان دادانجام فرآیند تفکیک در مبداء ، مقدار متوسط پسماندهای غیر قابل بازیافت جمع آوری شده را بطور قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین مقدار متوسط پسماندهای دریافتی از کشتی ها صرفنظر از ظرفیت ناخالص، با متغیرهائی نظیر نوع، طول سفر و تعداد خدمه رابطه مستقیم دارد مضافا" اینکه مقدار متوسط تولیدی پسماندهای خانگی(کاغذ ، پسماند غذایی و شیشه) در کشتیهای ایرانی از غیر ایرانی بیشتر است. یافته های پژوهش بعمل آمده بیانگر این نکته است که فرآیند بازیافت پسماندهای مایع ، دارای توجیه اقتصادی بوده و بازیافت پسماندهای جامد ، در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد. لیکن می توان با توجه به عایدات قابل ملاحظه پسماندهای مایع ،هزینه های مترتب بر پسماندهای جامد(زباله) را جبران نمود.

بررسی رابطه تفویض اختیار به کارکنان و توانمندسازی آنان با بهره وری نیروی انسانی در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره)

توانمندسازی و تفویض اختیار به کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. یافته های تحقیق نشان داد که بین تفویض اختیار به کارکنان و توانمندسازی آنان با بهره¬وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و آزمون رگرسیونی نشان داد که تفویض اختیار به کارکنان پیش¬بینی کننده مناسبی برای بهره¬وری کارکنان است.

بررسی فنی و اقتصادی عوامل موثر درساخت اسکله ها از دیدگاه مهندسی ارزش

در دنیای صنعتی امروز بیش از 95% کل حمل ونقل از مسیر دریا صورت می گیرد، جمهوری اسلامی ایران با سواحلی در حدود 3000 کیلومتر در شمال و جنوب، مجاورت ابهای اقیانوس هند و قرار گیری در مسیر کریدر ترانزیتی شمال-جنوب مزایای مهمی را داراست و اگرچه بر اساس آمار های بازرگانی کشور در حال حاضر 93% تناژ واردات، 86% صادرات و 71% ترانزیت کالا از این مسیر انجام می‌شود. ولی هنوز سهم عمده ای از اهداف توسعه¬ی دریا محور محقق نشده و توجه بیشتر به جایگاه عمرانی بنادر، سازه های دریایی و به ویژه اسکله¬ها در توسعه¬ی ملی ضروری بوده و لذا ساخت بهینه آنها با توجه به پایداری و پایایی در نواحی مربوطه و کاهش زمان تعمیرات و تعطیلی باید مورد عنایت بیشتری قرار گیرد.

تاثیر مقادیر مختلف هورمون جیبرلین بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

به منظور بررسی تاثیر سه رقم مختلف گندم و دو سطح ماده افزاینده رشد جیبرلیک اسید بر دینامیک رشد و مولفه های تولیدی گندم در سال زراعی 92-91 در مزرعه تحقفیقاتی و پژوهشی شهید سالمی در اهواز آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید .کرت اصلی شامل 3سطح هورمون جیبرلین) G2=250ppm،G1=150ppm و G0=0ppm (و کرت فرعی شامل3 رقم گندم (چمرانV1=،وریناکV2=و استارV3= ) در هکتار بود نتایج نشان داد که کاربرد ppm 250 هورمون جیبرلیک اسید با 789 گرم در مترمربع بیشترین و شاهد با 683 گرم در مترمربع کمترین میزان عملکرد دانه را داشت.بیشترین عملکرد بیولوژیک با 2468 گرم در مترمربع به کاربرد ppm 250 هورمون و کمترین با 2272 گرم در مترمربع به شاهد تعلق داشت. روند عملکرد بیولوژیک در این مطالعه نشان داد که مصرف هورمون جیبرلیک اسید سبب افزایش در رشد اندام‏های گیاه شده و با افزایش در غلظت هورمون بر میزان این صفت افزوده شد.

راهنمای نگارش تحقیق و پایان نامه

با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارکنان اداره کل هم اکنون در زمینه کارهای پژوهشی، مقاله نویسی و... فعالیت دارند و یا دانشجوی رشته های مختلف دانشگاهی هستند که می بایست پایان نامه بنویسند و در این زمینه منبعی که بتوان به آن مراجعه کرد که کلیه مراحل تحقیق در آن به صورت شفاف آمده باشد در این اداره کل موجود نیست تصمیم براین شد تا با بررسی به عمل آمده در صورت امکان بتوان منبعی در این خصوص تدوین و نگارش کرد که مورد استفاده همه قرار بگیرد.

بررسی تأثیر ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، تمرکز و رسمیت) بر ابعاد مدیریت دانش (مطالعه موردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان – منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)) (پایان نامه)

هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر ابعاد مدیریت دانش و اهداف جانبی این پژوهش نیز بررسی تأثیر مولفه های ساختار سازمانی بر مولفه های ابعاد مدیریت دانش در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان – منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) می باشد. اهداف ویژه و کاربردی آن یافتن راه کار برای انتقال دانش در حد مناسب و کاهش سلسله مراتب موجود در سازمان در جهت تولید و انتقال سریع دانش و بازخورد سریع آن به کارمندان و یافتن راه کارهایی برای ایجاد انگیزه در کارکنان برای ارائه، تولید، انتقال دانش و جلوگیری از حبس آن به صورت ضمنی می باشد.

کاربرد تحلیل پوششی داده ها در تخصیص منابع در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان – بندر امام خمینی (ره)--پایان نامه

هدف این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل کارآیی اسکله¬های بندر امام خمینی با استفاده از رویکرد DEA است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - علی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق کلیه اسکله¬های بندر امام خمینی طی دوره 1389 تا 1393 است. در این مطالعه ابتدا با مرور منابع و ادبیات سنجش کارآیی، ورودی ها و خروجی های تحقیق (جمعاً 7 متغیر) استخراج گردید و در پایان کارایی اسکله¬های بندر امام با استفاده از روش CCR خروجی¬محور با کمک نرم افزار OSDEA نمرات کارایی سنجیده شد. نتایج بررسی کارایی اسکله¬ها و مجموعه¬¬های مرجع به تفصیل در متن آورده شده است.

چالش‌های موجود در اجرای کنوانسیون کار دریایی در ایران و ارائه راه کارهای احتمالی

کنوانسیون کار دریایی که از تلفیق 37 کنوانسیون و یک پروتکل بوجود آمده؛ در سال 2006 تصویب و در بیست آگوست سال 2013 لازم الاجرا گردیده است. این کنوانسیون شامل 5 فصل می باشد که طی آن شرایط کاری، حقوقی، زندگی و بیمه‌ای دریانوردان تعیین شده است. با توجه به اینکه ایران در سال 1389 این کنوانسیون را در مجلس به تصویب رسانیده، به نظر می‌رسد با چالش‌های اساسی در اجرای آن مواجه است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از: عدم تشکیل اتحادیه دریانوردان، عدم تشکیل کمیته سه جانبه، عدم تدوین قوانین ملی. بنابراین، نیاز است در این خصوص از سوی متولیان امر اقدام عاجل بعمل آمده تا هم از توقیف کشتی‌های با پرچم ایران در کشورهای دیگر جلوگیری بعمل آید و هم اینکه کشورمان از ممیزی احتمالی سازمان جهانی کار در آینده‌ای نزدیک، سر بلند بیرون آید.

ترجمه دستورالعمل بازرسی کشتیها بر طبق مصوبه 1052 سازمان جهانی دریانوردی

امروزه کنترل وبازرسی کشتی ها به یکی از مهمترین فعالیتهای مرتبط با ایمنی دریانوردی وجلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی مبدل گشته وبراین اساس در چند سال اخیر درزمره وظایف مهم سازمان جهانی دریانوردی(IMO) قرارگرفته است.

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه پسکرانه های بنادر تجاری با استفاده از روش آنتروپی و دلفی

بنادر کشور به دلایل متعدد، در توسعه و دسترسی کارامد به پسکرانه های خود موفق عمل نکرده اند. هدف اصلی این مقاله بررسی مفهوم و ماهیت پسکرانه و پیشکرانه بنادر و بررسی راهبردهای توسعه آن می باشد. همچنین مشکلات موجود در دسترسی بنادر کشور به پسکرانه را شناسایی کرده و در نهایت راهبرهایی برای رفع این مشکلات پیشنهاد می شود.

بررسی کمی و کیفی مواد زائد جامد در اداره کل بنادرودریانوردی استان خوزستان (بندرامام خمینی(ره)) و تدوین دستورا لعمل

در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان – بندر امام خمینی(ره) 68 فعایت که منجر به تولید مواد زاید جامد می شود ، شناسایی گردید و از این فعالیتها 6/25% فقط مواد زاید جامد شبه خانگی ، 22% آنها صرفا مواد زاید جامد صنعتی و 5/51% هر دو نوع شبه خانگی و صنعتی را تولید می کنند . تحت نظارت اداره کل از مجتمع بندری سالانه 5897277 کیلوگرم مواد زائد جامد تولید می گردد که 50% آن از محل دپو ، 37% از محوطه ها ، 12%. از کشتی ها و رستورانها ، 1%. از لاستیک های فرسوده پراکنده در بندر و در نهایت مقادیر ناچیزی نیز از زباله های عفونی و قابل بازیافت ناشی می گردد . راهکارهایی جهت مدیریت پسماندهای این مجتمع ارائه گردید، که از آن جمله تفکیک از مبداء تولید و بازیافت ، خنثی سازی ، استفاده مجدد ، تولید کود کمپوست ، دفن بهداشتی و استفاده از زباله سوز می باشد . در این میان اکثریت انواع مواد زاید جامد از طریق بازیافت ، خنثی و بی خطر سازی ، استفاده مجدد و ... قابلیت کاهش را خواهند داشت و همانگونه که مشاهده می گردد ، امکان پذیری روش های کمینه سازی و مدیریت پسماندهای جامد در مجتمع بندری امام خمینی(ره) ، با توجیه علمی لازم وجود دارد.

بررسی سطح سرویس و ضریب همبستگی شیوه های حمل و نقل زمینی شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی (ره) با استفاده از الگوهای مهندسی ترافیک

دسترسی بنادر به شبکه حمل و نقل ترکیبی و زیر ساخت های حمل و نقل مناسب در پسکرانه ها، نقش بسزائی را در تسهیل و تسریع عملیات بنادر ایفا می نماید. لذا هدف از این پژوهش بررسی سطح سرویس هر یک ازشیوه های حمل و نقل جاده ای و ریلی مربوط به شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی(ره) در بازه زمانی بیست ساله 1331 تا 1111 می باشد، همچنین در ادامه نیز با استفاده از نرم افزار SPSS اقدام به محاسبه ضرایب همبستگی کامل و جزئی میان هر یک از شیوه های حمل و نقل دریایی، جاده ای و ریلی این بندر شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر سهم بسیار پائین ناوگان ریلی (حداکثر 5 درصد) در ورود و خروج بارها به این بندر و همچنین عدم رقابت پذیری آن با بخش جاده ای و در نتیجه عدم تشکیل یک زنجیره لجستیکی کارا در بندر امام خمینی (ره) می باشد، که برون رفت از این مسئله نیازمند تمرکز ویژه دولت و تلاش در جهت مشارکت بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری در روساخت و زیرساخت های بخش ریلی بندر می باشد.