سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/نیازهای عمومی مشتریان/فواصل تا مراکز مهم و مرزهای ترانزیتی

فواصل تا مراکز مهم و مرزهای ترانزیتی

 

 فاصله جاده ای با مراکز مهم  جمعیتی ، صنعتی و تجاری کشور

  فاصله جاده ای تا مرزهای ترانزیتی کشور              

فاصله مسیرهای راه آهن با مرزهای ترانزیتی کشور

فاصله با بنادر حوزه خلیج فارس ( مایل دریایی )


فاصله با بنادر مهم جهان ( مایل دریایی )