دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۰۳
 

فواصل تا مراکز مهم و مرزهای ترانزیتی

      فاصله جاده ای با مراکز مهم  جمعیتی ، صنعتی و تجاری کشور

          فاصله جاده ای تا مرزهای ترانزیتی کشور              

فاصله مسیرهای راه آهن با مرزهای ترانزیتی کشور

فاصله با بنادر حوزه خلیج فارس ( مایل دریایی )


فاصله با بنادر مهم جهان ( مایل دریایی )