دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۳۳

فرم سنجش رضایتمندی سرمایه گذاران

مشخصات شرکت - موسسه
لطفا میزان موافقت یا رضایت خود را از عوامل زیر مشخص نمائید