یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

بازرس ویژه مدیرعامل

 

محمد ثابتی

بازرس ویژه صیانت ( موضوع مواد 91 و 92 قانون خدمات کشوری )

تلفن همراه : 09161514822

تلفن محل کار ( مستقیم ) : 06152285078     داخلی 5078

تلفن محل کار ( دفتر ) : 06152285054       داخلی 5054

پست الکترونیک : msabeti42@gmail.com

آدرس محل کار : ساختمان اداری - طبقه اول - اداره امور مالی

 

متن مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

بازرس ویژه مدیرعامل-2