سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۴
 

بازرس ویژه مدیرعامل

محمد ثابتی

بازرس ویژه صیانت (موضوع مواد 91 و 92 قانون خدمات کشوری)

تلفن همراه: 09161514822

تلفن محل کار ( مستقیم ): 06152285078     داخلی 5078

تلفن محل کار ( دفتر ): 06152285054       داخلی 5054

پست الکترونیک: msabeti42@gmail.com

آدرس محل کار: ساختمان اداری - طبقه اول - اداره امور مالی

 

متن مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری