دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

خدمات

خدمات VTS بندر امام خمینی(ره) در سه سطح قابل ارائه میباشد:

1-اطلاع رسانی

2-کمک ناوبری

3-سازماندهی ترافیک

در سطح اطلاع رسانی اطلاعات مشخصی در بازه های زمانی از پیش تعیین شده به کشتیها مخابره میشود. علاوه بر آن ،اطلاعات دیگری نیز میتواند درصورت تشخیص مرکز VTS و یا درپاسخ به درخواست کشتیها در اختیار آنها قرار گیرد.چنین اطلاعات میتواند مشتمل بر هویت و قصد کشتیهای دیگرشرایط کانال یا آب و هوا و یاخطرات احتمالی باشد.

در سطح کمک ناوبری معمولا در مناطقی که ناوبری در آنها بسختی انجام میشود مانند پیچها و نزدیکی به مغروقه ها ، نقاط کم عمق ، ومناطق باریک کانال و یا در شرایط جوی، بنا به درخواست کشتی و یا به تشخیص مرکز VTS انجام میگردد.

در سطح سازماندهی ترافیک که بیشتر برای برنامه ریزی و مدیریت ترافیک، با هدف پیشگیری از تراکم در کانال تردد و جلوگیری از پدید آمدن شرایط خطرناک بکار میرود اطلاعات لازم از طرف مرکز   VTSارائه و محدودیتهایی نظیر محدودیت سرعت اعمال میگردد.

سطح دیگری که شاید بتوان از آن بعنوان سطح چهارم یاد کرد ارتباط با خدمات مرتبط است در این سطح دریافت کنندگان خدماتVTS از کشتیهای در حال تردد فراتر میرود و بخشهایی از قبیل عملیات بندری، تجسس و نجات، اطفای حریق و یا احیانا VTS  های همسایه نیز از خدمات VTS بهره میگیرند.

 

خدمات مرکز کنترل ترافیک دریایی VTS در منطقه دریایی خورموسی شامل موارد ذیل می باشد:

1.  برقراری ارتباطات رادیویی با کشتیها در صورت لزوم به منظور ارائه خدمات اطلاعاتی ، کمک ناوبری

2.  ارسال اطلاعات به موقع در هنگام تقاضای کشتی یا هر زمانی که بوسیله مرکز کنترل ضروری شناخته شود. برای مثال : درمواقع تغییر ناگهانی وضع هوا ، وجود موانع بالقوه که تهدید جدی برای ایمنی ناوبری یا امنیت دریانوردی محسوب می گردد و... .

3.  ارسال اطلاعات مرتبط به کشتی هائی که در موقعیت های دشوار دریانوردی یا جوی واقع شده اند و یا دچار خرابی و یا بروز اشکال گردیده اند ، این گونه خدمات بر اساس درخواست شناورها و یا صلاحدید مرکز کنترل ارائه خواهد شد.

4.  ارائه خدمات ساماندهی ترافیک دریایی ، افسر کنترل با استفاده از اطلاعات آبراه ترافیک منطقه را ساماندهی نموده و در صورت لزوم با زیر نظر داشتن ترافیک و قوانین مربوط به آن و همچنین دانش دریایی کافی اطلاعات مناسب سیستم مدیریتی را ساماندهی می نماید.

5. همکاری و هماهنگی لازم در مواقع اضطرار با ارگان ها و ادارات ذیربط و واکنش سریع به شرایط اضطراری از قبیل آلودگی محیط زیست دریایی ، تجسس و نجات و سایر پیشامدهای ویژه .

6. برقراری ارتباط با کشتی ها، خدمات وابسته از قبیل راهنمائی ، یدک کشی ، گمرک و ... بوسیله ارتباطات رادیویی .

7. دریافت پیامهای ایمنی دریانوردی و ارسال آن به کشتیها واجرای دستورالعمل های ویژه دریانوردی در منطقه ، از قبیل نظارت بر چگونگی تردد در مسیرهای تعیین شده ، نظارت بر لنگرگاه ها و هدایت کشتی ها به لنگرگاه و نظارت بر موقعیت کشتیهای لنگر اندازی شده و ...

8.  هماهنگی جهت پهلودهی و جداسازی شناورها با راهنمایان مربوطه

9.  هماهنگی در تردد شناورها ونظارت بر آنها واطلاع به راهنمایان قبل از ورود شناور به منطقه

10.                    ارائه مشخصات شناور به راهنمایان از قبیل :طول،عرض ،آبخور،نوع کالا،زمان تقریبی ورودو...

11. تعداد و نوع یدک کش درخواستی اطلاع به یدک کش ها جهت عملیات پهلودهی و جدا سازی کشتیها

12. تبادل اطلاعات در نحوه هدایت شناور به اسکله و بالعکس

13. تبادل نظر در خصوص چگونگی استفاده از برنامه ریزی مربوط به شناورها وارائه تمام اطلاعات در خصوص ترافیک محدوه مانور .

14. اعلام جابجایی علائم کمک ناوبری به راهنمایان و اداره ایمنی و ثبت موقعیت آنها در سیستم راداری بمنظور عدم انحراف کشتیها از آبراهها و کانالهای موجود

15. ردگیری کشتیهای تحت هدایت راهنمایان با توجه به کانالیزه شدن مسیر حرکت أنها در سیستم راداری

16. اعلام نحراف کشتی به راهنمای مربوطه بمنظور پرهیز از به گل نشستن آنها

17. اعلام موانع موجود در مسیر کشتیها به فرماندهان آنها

18. اطلاع رسانی به کشتیهای واقع در لنگرگاه و راهنمایان مستقر بر روی کشتیها از تغییرات سریع جوی و دریایی جهت آمادگی آنها به منظور پیشگیری از بروز سوانح احتمالی

19. نوبت بندی عبور کشتیهای همزبان از بار برای پیشگیری از مخاطرات به دلیل کم عرض بودن بار