دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

نحوه ورود و خروج کشتیها به منطقه VTS خورموسی:

کلیه کشتیهایی که قصد ورود به محدودهVTS  خورموسی را دارند می بایستی حداقل 48 و 24 ساعت قبل از ورود به منطقه، زمان تقریبی ورود (ETA) را به مرکز کنترل (CONTROL CENTER) اعلام نمایند. در مورد کشتی هایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس قصد ورود به بندر امام خمینی(ره) را دارند می بایستی به محض خروج از بندر و یا لنگرگاه کشور مبداETA  خود را بهKHOMINI EADIO  اعلام نمایند.

کلیه کشتیهایی که از خلیج فارس عازم محدوده پوششVTS  خورموسی می باشند و قصد ورود به کانال خورموسی را دارند به محض عبور از عرض جغرافیایی 29 درجه 30 دقیقه شمالی می بایستی ورود خود را بر روی باندهای مشخص شده VHF به مرکز کنترل ترافیک دریایی گزارش دهند و همچنین کشتی هایی که بنادر ماهشهر و امام خمینی(ره) را ترک می نمایند پیش از حرکت با مرکزVTS  تماس گرفته و خروج خود را اعلام نمایند.

حداکثر سرعت کشتی ها در مناطق تحت پوشش منطقهVTS  در منطقه دریایی خووموسی باید طبق قانون دریایی، سرعت و فاصله ایمن را رعایت نمایند. در سایر موارد مورد لزوم تغییر سرعت و فاصله را با هماهنگی مرکز کنترل ترافیک میسر می باشد.

کشتیها موظفند بر اساس دستورالعمل به سوی لنگرگاه اعلام شده از سوی کنترل ترافیک دریایی حرکت و پس از لنگراندازی در نقطه مشخص شده با کنترل ترافیک تماس و اتمام عملیات لنگراندازی را اعلام می نماید.

کلیه کشتیها قبل از کشیدن لنگر و خروج از لنگرگاه میبایستی با کنترل ترافیک تماس و مجوز لازم را کسب نمایند.

کشتیهایی که بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کنترل به قصد خروج و ورود به بنادر امام خمینی(ره) و ماهشهر و یا سایر اسکله ها را داشته باشند می بایستی قبل از برداشتن لنگر مجدداً با مرکز کنترل تماس حاصل نموده و سپس از مسیر اعلام شده به آنها از لنگرگاه خارج و ضمن ملحق شدن راهنما در محل تعیین شده، به سوی بندر مورد نظر حرکت نمایند.

انجام هرگونه عملیات و تمرینات و مانوهای نظامی از پیش می بایستی براساس دستورالعمل مربوطه در زمان مقتضی به سازمان بنادر و دریانوردی منعکس و پس از هماهنگی لازم با مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر امام خمینی(ره) انجام گیرد تا امکان برنامه ریزی جهت حرکت کشتیها میسر گردد و تا از تداخل تمرینات نظامی با برنامه حرکت کشتیها پیشگیری شود.