دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۵۵
 

1.       برقراری ارتباطات رادیویی با کشتیها در صورت لزوم به منظور ارائه خدمات اطلاعاتی ، کمک ناوبری

2.       نظارت و همکاری در خصوص امنیت دریانوردی و هماهنگی با ارگان های ذیربط .

3.    ارسال اطلاعات به موقع در هنگام تقاضای کشتی یا هر زمانی که بوسیله مرکز  کنترل ضروری شناخته شود. برای مثال : درمواقع تغییر ناگهانی وضع هوا ، وجود موانع بالقوه که تهدید جدی برای ایمنی ناوبری یا امنیت دریانوردی محسوب می گردد و... .

4.       ارائه خدمات ساماندهی ترافیک دریایی

5.    همکاری و هماهنگی لازم در مواقع اضطرار با ارگان ها و ادارات ذیربط و واکنش سریع به شرایط اضطراری از قبیل آلودگی محیط زیست دریایی ، تجسس و نجات و سایر پیشامدهای ویژه .

6.       برقراری ارتباط با کشتی ها ، خدمات وابسته از قبیل راهنمائی ، یدک کشی ، گمرک و ... بوسیله ارتباطات رادیویی .