دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲
 

خدمات ترافیکی برای کشتیها برگردان فارسی عبارت Vessel Traffic Services یا VTS است. این سیستم چنانچه از نامش پیداست، بیش از آنکه به تجهیزات سخت افزاری خاصی وابسته باشد، نوعی خدمت نرم افزاری بشمار می آید. درواقع راهنمایی کشتیها جهت عبور ایمن و بهینه در یک منطقه،با استفاده از هر ابزاری،حتیVHF بعنوان VTS تلقی شود.

اما آن چه امروزه از آن بعنوان VTS یاد میشود، سیستمی است یکپارچه متشکل از رادار VHF،AIS،ECDIS،و... که همه در کنار هم ،ابزاری بهینه برای راهنمایی مناسب و موثر کشتیها به دست میدهند.

در تعریف دقیق VTS چنین آمده است ((خدماتی است که توسط سازمان صاحب صلاحیت، بمنظور ارتقای ایمنی، افزایش کارایی ناوبری و حفاظت محیط زیست دریایی، به کشتیهای در حال تردد در منطقه تحت پوشش ارائه میشود.))

بدیهی است که برای عملیاتی شدن این خدمت ،مرکز ارائه کننده خدمات باید بتواند با کشتیها ارتباط برقرار کندو با توجه به شرایط ترافیکی منطقه تحت پوشش، با آنها به تعامل بپردازد.

 مرکز VTS بندر امام خمینی(ره) در سال 83 راه اندازی گردید این مرکز با دارابودن 21 نفر پرسنل تخصصی ودریایی (شامل 4 نفر سوپروایزر دارای مدرک SECOUND OFFICER و16 نفر دارای مدرک زبان انگلیسی میباشد مسئول پرسنل دارای مدرک لیسانس علوم دریایی)ویک نفر مهندس الکترونیک بعنوان ناظر سازمان در بخش کنترل ترافیک مشغول به فعالیت میباشد.

مرکز VTS بندر امام دارای یک سایت در مرکز کنترل و سه سایت در دریا بعنوان سکوهای رله کننده ارتباطات رادیویی میباشد فاصله سایتها بنحوی قرار گرفته اند که هچگونه خلا رادیویی وجود ندارد.موقعیت سایتها عبارتند از:

  • سایت شهید دهگان روبروی مرکز کنترل
  • سایت شهید رشیدی در 25 مایلی مرکز کنترل
  • سایت شهید حقگو در فاصله 45 مایلی از مرکز کنترل قرار دارد

همچنین پوشش راداری بگونه ایی است که هریک از رادارها قادر به پوشش بخش وسیعی از محیط اطراف خود میباشند. ودرصورت خارج از سرویس یک رادار، رادار دیگر کمک زیادی خواهد کرد.