یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امور راهنمایان

تاریخ به روز رسانی :  1397/11/13   توسط: علی نژادمطوری

 

 بر اساس دستورالعمل عملیات راهنمایی کشتی ها در بندر امام خمینی (ره) ، کلیه شناورهای متردد به بندر به استثناء لنج ها و شناورهای سنتی و صیادی و آن چه در قوانین دریایی معاف گردیده باشند در زمان ورود و یا خروج باید ضمن اعلام به مرکز کنترل ترافیک دریایی (VTS ) ، درخواست راهنما نموده و تحت هدایت راهنما به بندر وارد و یا از آن خارج گردند .

محدوده های راهنمایی و محل الحاق راهنما به کشتی:

         محل الحاق راهنما به کشتی هایی که مقصد آنها بندرامام خمینی (ره) و بندر ماهشهر می باشد و همچنین محل پیاده شدن راهنما ازکشتی خروجی مطابق بانقشه دریایی1268درمحل بویه های شماره7و12 باموقعیت جغرافیایی 049  12.5 E و 29  53.4 N می باشد .از ابتدای بویه 7 و 12 تا اسکله های بندرامام خمینی (ره) و تأسیسات همجوار راهنما باید بر روی کشتی حضور داشته باشد.

محل سوار و پیاده شدن راهنمای بندر صادراتی ماهشهر به کشتی های ورودی و خروجی از بندر مذکور ، در محدوده بیکن شماره 35 می باشد .

مناطق دریایی در حوزه بندرامام خمینی (ره) شامل مناطق زیر می باشد :

بار خارجی : محدوده ای به طول 28 مایل دریایی و به عرض حداکثر 1 مایل و حداقل 6/0 مایل دریایی که از (Light Vessel )                     شماره 1 تا بویه های 9 و 14 را شامل می گردد .

بار داخلی : محدوده ای به طول 15 مایل دریایی و عرض حداکثر 6/0 مایل و حداقل 13/0 مایل دریایی در حد فاصل بویه های 9 و 14 تا بیکن 32 .

کانال دسترسی : محدوده ای به طول 26 مایل دریایی و عرض حداکثر 1 مایل دریایی و حداقل 4/0 مایل دریایی که از بیکن                              شماره 32 تا بیکن شماره 35 ( دهانه خورمریموس ) را شامل می گردد .

مناطق دریایی در حوزه بندرامام خمینی (ره) شامل سه محدوده لنگرگاهی به مشخصات ذیل می باشد :

·          لنگرگاه خارجی در جنوب غربی بویه های 7 و 12

·          لنگرگاه میانی محدوده ای به طول 3 مایل دریایی و عرض مفید 1 مایل دریایی از Tide Gauge بیکن شماره 32 تا ایستگاه شماره 2 VTS در 2 مایلی بیکن شماره 25.

·          لنگرگاه داخلی که شامل سه محدوده لنگرگاهی می باشد :

1) حد فاصل بیکن 33 تا 44 جهت لنگراندازی در شرایط اضطرار و کشتی های حامل کالای خطرناک برای مدت کوتاه.

2) حد فاصل بیکن 44 تا 35 جهت لنگراندازی کشتی های Panamax ،Cape size و سایر کشتی های که قصد توقف به مدت طولانی نداشته باشند .

3) خور مریموس جهت لنگراندازی شناورهای Handy size و شناورهای که قصد توقف طولانی مدت را داشته باشند