دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

دستورالعمل ها ، قوانین و مقررات

درخواست راهنما:  هیچ کشتی حق ورود به کانال دسترسی، آبراه ورود به بندر، و یا نظایر آن را بدون راهنما و کسب اجازه از برج کنترل بندر/مرکز کنترل ترافیک دریایی VTS ندارد.  برای کشتی های ورودی زمان اعلام حضور راهنما بر روی کشتی از سوی برج کنترل (VTS ) مشخص می گردد.

کشتی های ورودی: کلیه کشتی های وارده به بندر باید دارای نماینده ایرانی باشند که این نماینده حداقل 24 ساعت قبل از ورود کشتی اعلامیه نمایندگی خود را به بندر ارائه نماید ، در اعلامیه مذکور قابلیت دریانوردی کشتی به همراه مشخصات و زمان ورود تقریبی کشتی تصریح می شود . علاوه بر آن کلیه کشتی هایی که قصد ورود به بندر را دارند باید حداقل 2 ساعت قبل از ورود ( کتباً یا شفاهاً ) آمادگی خود را تحت عنوان NOTICE OF READINESS به مقامات بندری اعلام نماید.

در مورد کشتی های خاص درخواست عملیات ویژه توسط فرمانده یا نمایندگی کشتیرانی مربوطه در زمان مناسبباید حداقل 3 ساعت قبل از زمان عملیات ارسال گردد.

کشتی های خروجی: جهت الحاق بموقعراهنما به کشتی و جلوگیری از تاخیرات ، فرمانده کشتی بایستی یک ساعت زودتر (one hour notice) از طریق برج کنترل درخواست راهنما نماید.

درخواست راهنما: هیچ کشتی حق ورود به کانال دسترسی، آبراه ورود به بندر، و یا نظایر آن را بدون راهنما و کسب اجازه از برج کنترل بندر/مرکز کنترل ترافیک دریایی VTS ندارد.  برای کشتی های ورودی زمان اعلام حضور راهنما بر روی کشتی از سوی برج کنترل (VTS ) مشخص می گردد.

کشتی های ورودی: کلیه کشتی های وارده به بندر باید دارای نماینده ایرانی باشند که این نماینده حداقل 24 ساعت قبل از ورود کشتی اعلامیه نمایندگی خود را به بندر ارائه نماید ، در اعلامیه مذکور قابلیت دریانوردی کشتی به همراه مشخصات و زمان ورود تقریبی کشتی تصریح می شود . علاوه بر آن کلیه کشتی هایی که قصد ورود به بندر را دارند باید حداقل 2 ساعت قبل از ورود ( کتباً یا شفاهاً ) آمادگی خود را تحت عنوان NOTICE OF READINESS به مقامات بندری اعلام نماید .

در مورد کشتی های خاص درخواست عملیات ویژه توسط فرمانده یا نمایندگی کشتیرانی مربوطه در زمان مناسبباید حداقل 3 ساعت قبل از زمان عملیات ارسال گردد.

کشتی های خروجی: جهت الحاق بموقعراهنما به کشتی و جلوگیری از تاخیرات ، فرمانده کشتی بایستی یک ساعت زودتر (one hour notice) از طریق برج کنترل درخواست راهنما نماید.