یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امور راهنمایان

تاریخ به روز رسانی :  1397/11/13   توسط: علی نژادمطوری

 

درخواست راهنما :     هیچ کشتی حق ورود به کانال دسترسی، آبراه ورود به بندر، و یا نظایر آن را بدون راهنما و کسب اجازه از برج کنترل بندر/مرکز کنترل ترافیک دریایی VTS ندارد.  برای کشتی های ورودی زمان اعلام حضور راهنما بر روی کشتی از سوی برج کنترل (VTS ) مشخص می گردد.

کشتی های ورودی :

         کلیه کشتی های وارده به بندر باید دارای نماینده ایرانی باشند که این نماینده حداقل 24 ساعت قبل از ورود کشتی اعلامیه نمایندگی خود را به بندر ارائه نماید ، در اعلامیه مذکور قابلیت دریانوردی کشتی به همراه مشخصات و زمان ورود تقریبی کشتی تصریح می شود . علاوه بر آن کلیه کشتی هایی که قصد ورود به بندر را دارند باید حداقل 2 ساعت قبل از ورود ( کتباً یا شفاهاً ) آمادگی خود را تحت عنوان NOTICE OF READINESS به مقامات بندری اعلام نماید .

در مورد کشتی های خاص درخواست عملیات ویژه توسط فرمانده یا نمایندگی کشتیرانی مربوطه در زمان مناسبباید حداقل 3 ساعت قبل از زمان عملیات ارسال گردد .                

کشتی های خروجی :

           جهت الحاق بموقع راهنما به کشتی و جلوگیری از تاخیرات ، فرمانده کشتی بایستی یک ساعت زودتر (one hour notice) از طریق برج کنترل درخواست راهنما نماید.