دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۲۰
 

وظایف و مسئولیت ها

امور مربوط به راهنمایی کشتی ها حسب بند 4 از ماده سوم فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب بهمن ماه 1348 که از جمله امور با اهمیت و حساس بنادر به شمار می آید به عهده سازمان بنادر و دریانوردی گذاشته شده است که در راستای این مهم علاوه بر انجام عملیات راهنمایی ، موارد ذیل نیز توسطامور راهنمایان انجام می شود:

 

·       نظارت و کنترل راهنمایی کشتی ها

·       نظارت بر پهلودهی کشتیها و جداسازی آنها از اسکله

·       برنامه ریزی و ساماندهی نوبت کاری کارکنان راهنمایی کشتیها

·       هماهنگی با مراجع مربوط در امر پهلودهی و جداسازی کشتیها از اسکله

·       نظارت بر قراردادهای ذیربط

·       اقدام در جهت تهیه منابع انسانی ، فرآیندها و تجهیزات لازم کاری

·       بررسی و تعیین حداکثر آبخور و طول مجاز کشتی هادر خصوص هر اسکله

·       تعیین حدود کاری راهنمایان

·       نظارت بر عملکرد راهنمایان

·       مدیریت تربیت و تعلیم راهنمایان

·       تعیین شرایط و ضوابط راهنمایی

·       بررسی سوانح و شبه حوادث ها در حین عملیات راهنمایی

 

1. دریانوردی: مطابق مقرره A-VIII/49&50 از کنوانسیونSTCW-95  حضور راهنما برروی کشتی دلیل بر رفع مسئولیتهای فرماندهنخواهد بود. لذا فرمانده و دیگر اعضاء پل فرماندهی بایستی ضمن اجرای وظایف محوله در خصوص ایمنی عملیات و ایمنی شخص راهنما اقدامات لازم را در خصوصتبادل اطلاعات و همکاری با راهنما را نیزاتخاذ نماید.

2. جبران خسارات : مطابق ماده 23 از فصل چهارم قانون دریایی ایران سازمان بنادر و دریانوردی هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث ایجاد شده از طرف راهنما را نخواهد داشت.

3. مسئولیت حقوقی فرمانده : مطابق ماده 22 از فصل چهارم قانون دریایی ایران " در صورتی که فرمانده کشتی تذکرات راهنما را نپذیرد و یا مقررات مربوط به عبور و مرور و انتظامات بندری را ملحوظ ندارد" ،" در این صورت فرمانده مسئول هر گونه خسارت و پیش آمدی خواهد بود که از عمل آنها ناشی بشود و ممکن است به مجازاتهای مصرحه در ماده 64 نیز محکوم گردد."