دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۴۹
 

معرفی

امور راهنمایان به عنوان یکی از قسمت های زیر مجموعه اداره امور دریایی، در بندر امام خمینی (ره) و در محل ساختمان برج کنترل بندر واقع شده است. نظر به حساسیت کار، وضعیت خاص جغرافیایی و کشندی بندرامام خمینی(ره)، کانال دسترسی طولانی و مدت زمان استقرار راهنما بر روی کشتی و خستگی مفرط روحی و جسمی و تردد کشتی های Panamax ، Capesize ، تانکرهای گازی و نفتی وارده به تأسیسات صنایع پتروشیمی و ترمینال صادراتی ماهشهر ، عملیات راهنمایی در بندرامام خمینی ( ره) شامل دو قسمت جداگانه می باشد.

الف) هدایت در کانال (RIVER PILOT): این عملیات که محدوده آن از بویه های 7و12 تا بیکن 44 ( حد فاصل بار داخلی تا لنگرگاه داخلی) است، توسط کلیه راهنمایان انجام می شود و در صورت نیاز به لنگر اندازی عملیات تا لنگرگاه داخلی و یاخور مریموس ادامه می یابد.

ب) عملیات پهلودهی و جداسازی(HARBOUR PILOT): این عملیات که محدوده آن از بیکن 44 تا اسکله های مجتمع بندری امام خمینی (ره) و تأسیسات همجوار ( به استثنای پایانه صادراتی ماهشهر ) ادامه می یابد ، شامل جداسازی ، پهلودهی ، جابجایی ، Double Banking ، Cold Move، مانورهای خاص و مانور در اسکله های دارای شرایط ویژه می باشد.