سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

امور راهنمایان به عنوان یکی از قسمت های زیر مجموعه اداره امور دریایی، در بندر امام خمینی (ره) و در محل ساختمان برج کنترل بندر واقع شده است. نظر به حساسیت کار، وضعیت خاص جغرافیایی و کشندی بندرامام خمینی(ره)، کانال دسترسی طولانی و مدت زمان استقرار راهنما بر روی کشتی و خستگی مفرط روحی و جسمی و تردد کشتی های Panamax ، Capesize ، تانکرهای گازی و نفتی وارده به تأسیسات صنایع پتروشیمی و ترمینال صادراتی ماهشهر ، عملیات راهنمایی در بندرامام خمینی ( ره) شامل دو قسمت جداگانه می باشد.

الف) هدایت در کانال (RIVER PILOT): این عملیات که محدوده آن از بویه های 7و12 تا بیکن 44 ( حد فاصل بار داخلی تا لنگرگاه داخلی) است، توسط کلیه راهنمایان انجام می شود و در صورت نیاز به لنگر اندازی عملیات تا لنگرگاه داخلی و یاخور مریموس ادامه می یابد.

ب) عملیات پهلودهی و جداسازی(HARBOUR PILOT): این عملیات که محدوده آن از بیکن 44 تا اسکله های مجتمع بندری امام خمینی (ره) و تأسیسات همجوار ( به استثنای پایانه صادراتی ماهشهر ) ادامه می یابد ، شامل جداسازی ، پهلودهی ، جابجایی ، Double Banking ، Cold Move، مانورهای خاص و مانور در اسکله های دارای شرایط ویژه می باشد.

امور مربوط به راهنمایی کشتی ها حسب بند 4 از ماده سوم فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب بهمن ماه 1348 که از جمله امور با اهمیت و حساس بنادر به شمار می آید به عهده سازمان بنادر و دریانوردی گذاشته شده است که در راستای این مهم علاوه بر انجام عملیات راهنمایی ، موارد ذیل نیز توسطامور راهنمایان انجام می شود:

 

·       نظارت و کنترل راهنمایی کشتی ها

·       نظارت بر پهلودهی کشتیها و جداسازی آنها از اسکله

·       برنامه ریزی و ساماندهی نوبت کاری کارکنان راهنمایی کشتیها

·       هماهنگی با مراجع مربوط در امر پهلودهی و جداسازی کشتیها از اسکله

·       نظارت بر قراردادهای ذیربط

·       اقدام در جهت تهیه منابع انسانی ، فرآیندها و تجهیزات لازم کاری

·       بررسی و تعیین حداکثر آبخور و طول مجاز کشتی هادر خصوص هر اسکله

·       تعیین حدود کاری راهنمایان

·       نظارت بر عملکرد راهنمایان

·       مدیریت تربیت و تعلیم راهنمایان

·       تعیین شرایط و ضوابط راهنمایی

·       بررسی سوانح و شبه حوادث ها در حین عملیات راهنمایی

 

1. دریانوردی: مطابق مقرره A-VIII/49&50 از کنوانسیونSTCW-95  حضور راهنما برروی کشتی دلیل بر رفع مسئولیتهای فرماندهنخواهد بود. لذا فرمانده و دیگر اعضاء پل فرماندهی بایستی ضمن اجرای وظایف محوله در خصوص ایمنی عملیات و ایمنی شخص راهنما اقدامات لازم را در خصوصتبادل اطلاعات و همکاری با راهنما را نیزاتخاذ نماید.

2. جبران خسارات : مطابق ماده 23 از فصل چهارم قانون دریایی ایران سازمان بنادر و دریانوردی هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث ایجاد شده از طرف راهنما را نخواهد داشت.

3. مسئولیت حقوقی فرمانده : مطابق ماده 22 از فصل چهارم قانون دریایی ایران " در صورتی که فرمانده کشتی تذکرات راهنما را نپذیرد و یا مقررات مربوط به عبور و مرور و انتظامات بندری را ملحوظ ندارد" ،" در این صورت فرمانده مسئول هر گونه خسارت و پیش آمدی خواهد بود که از عمل آنها ناشی بشود و ممکن است به مجازاتهای مصرحه در ماده 64 نیز محکوم گردد."

بر اساس دستورالعمل عملیات راهنمایی کشتی ها در بندر امام خمینی (ره)، کلیه شناورهای متردد به بندر به استثناء لنج ها و شناورهای سنتی و صیادی و آن چه در قوانین دریایی معاف گردیده باشند در زمان ورود و یا خروج باید ضمن اعلام به مرکز کنترل ترافیک دریایی )VTS(، درخواست راهنما نموده و تحت هدایت راهنما به بندر وارد و یا از آن خارج گردند .

محدوده های راهنمایی و محل الحاق راهنما به کشتی:

         محل الحاق راهنما به کشتی هایی که مقصد آنها بندرامام خمینی (ره) و بندر ماهشهر می باشد و همچنین محل پیاده شدن راهنما ازکشتی خروجی مطابق بانقشه دریایی1268درمحل بویه های شماره7و12 باموقعیت جغرافیایی 049 12.5 E و 29 53.4 N می باشد .از ابتدای بویه 7 و 12 تا اسکله های بندرامام خمینی (ره) و تأسیسات همجوار راهنما باید بر روی کشتی حضور داشته باشد.

محل سوار و پیاده شدن راهنمای بندر صادراتی ماهشهر به کشتی های ورودی و خروجی از بندر مذکور ، در محدوده بیکن شماره 35 می باشد.

مناطق دریایی در حوزه بندر امام خمینی(ره) شامل مناطق زیر می باشد:

بار خارجی : محدوده ای به طول 28 مایل دریایی و به عرض حداکثر 1 مایل و حداقل 6/0 مایل دریایی که از (Light Vessel ) شماره 1 تا بویه های 9 و 14 را شامل می گردد.

بار داخلی : محدوده ای به طول 15 مایل دریایی و عرض حداکثر 6/0 مایل و حداقل 13/0 مایل دریایی در حد فاصل بویه های 9 و 14 تا بیکن 32.

کانال دسترسی : محدوده ای به طول 26 مایل دریایی و عرض حداکثر 1 مایل دریایی و حداقل 4/0 مایل دریایی که از بیکن  شماره 32 تا بیکن شماره 35 ( دهانه خورمریموس ) را شامل می گردد.

مناطق دریایی در حوزه بندرامام خمینی (ره) شامل سه محدوده لنگرگاهی به مشخصات ذیل می باشد:

·          لنگرگاه خارجی در جنوب غربی بویه های 7 و 12

·          لنگرگاه میانی محدوده ای به طول 3 مایل دریایی و عرض مفید 1 مایل دریایی از Tide Gauge بیکن شماره 32 تا ایستگاه شماره 2 VTS در 2 مایلی بیکن شماره 25.

·          لنگرگاه داخلی که شامل سه محدوده لنگرگاهی می باشد:

1) حد فاصل بیکن 33 تا 44 جهت لنگراندازی در شرایط اضطرار و کشتی های حامل کالای خطرناک برای مدت کوتاه.

2) حد فاصل بیکن 44 تا 35 جهت لنگراندازی کشتی های Panamax ،Cape size و سایر کشتی های که قصد توقف به مدت طولانی نداشته باشند.

3) خور مریموس جهت لنگراندازی شناورهای Handy size و شناورهای که قصد توقف طولانی مدت را داشته باشند.

درخواست راهنما:  هیچ کشتی حق ورود به کانال دسترسی، آبراه ورود به بندر، و یا نظایر آن را بدون راهنما و کسب اجازه از برج کنترل بندر/مرکز کنترل ترافیک دریایی VTS ندارد.  برای کشتی های ورودی زمان اعلام حضور راهنما بر روی کشتی از سوی برج کنترل (VTS ) مشخص می گردد.

کشتی های ورودی: کلیه کشتی های وارده به بندر باید دارای نماینده ایرانی باشند که این نماینده حداقل 24 ساعت قبل از ورود کشتی اعلامیه نمایندگی خود را به بندر ارائه نماید ، در اعلامیه مذکور قابلیت دریانوردی کشتی به همراه مشخصات و زمان ورود تقریبی کشتی تصریح می شود . علاوه بر آن کلیه کشتی هایی که قصد ورود به بندر را دارند باید حداقل 2 ساعت قبل از ورود ( کتباً یا شفاهاً ) آمادگی خود را تحت عنوان NOTICE OF READINESS به مقامات بندری اعلام نماید.

در مورد کشتی های خاص درخواست عملیات ویژه توسط فرمانده یا نمایندگی کشتیرانی مربوطه در زمان مناسبباید حداقل 3 ساعت قبل از زمان عملیات ارسال گردد.

کشتی های خروجی: جهت الحاق بموقعراهنما به کشتی و جلوگیری از تاخیرات ، فرمانده کشتی بایستی یک ساعت زودتر (one hour notice) از طریق برج کنترل درخواست راهنما نماید.

درخواست راهنما: هیچ کشتی حق ورود به کانال دسترسی، آبراه ورود به بندر، و یا نظایر آن را بدون راهنما و کسب اجازه از برج کنترل بندر/مرکز کنترل ترافیک دریایی VTS ندارد.  برای کشتی های ورودی زمان اعلام حضور راهنما بر روی کشتی از سوی برج کنترل (VTS ) مشخص می گردد.

کشتی های ورودی: کلیه کشتی های وارده به بندر باید دارای نماینده ایرانی باشند که این نماینده حداقل 24 ساعت قبل از ورود کشتی اعلامیه نمایندگی خود را به بندر ارائه نماید ، در اعلامیه مذکور قابلیت دریانوردی کشتی به همراه مشخصات و زمان ورود تقریبی کشتی تصریح می شود . علاوه بر آن کلیه کشتی هایی که قصد ورود به بندر را دارند باید حداقل 2 ساعت قبل از ورود ( کتباً یا شفاهاً ) آمادگی خود را تحت عنوان NOTICE OF READINESS به مقامات بندری اعلام نماید .

در مورد کشتی های خاص درخواست عملیات ویژه توسط فرمانده یا نمایندگی کشتیرانی مربوطه در زمان مناسبباید حداقل 3 ساعت قبل از زمان عملیات ارسال گردد.

کشتی های خروجی: جهت الحاق بموقعراهنما به کشتی و جلوگیری از تاخیرات ، فرمانده کشتی بایستی یک ساعت زودتر (one hour notice) از طریق برج کنترل درخواست راهنما نماید.

تلفن: 06152282467

فکس: 06152282463