دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲
 

نحوه درخواست یک یدک کش و قایق راهنمابر:

هر فرمانده شناور بر اساس نیاز عملیاتی کشتی خود به یکی از سه طریق زیر نسبت به درخواست یدک کش و یا قایق راهنمابر اقدام می نماید:

·                   از طریق روش اجرایی ارتباطات بندر

·                   از طریق راهنمای کشتی و یا نماینده کشتی

·                   از طریق کنترل ترافیک دریایی

سوخت رسانی

با توجه به اینکه یکی از خدمات موجود در بندر امام خمینی(ره)سوخت رسانی می باشد لذا این خدمات به صورت 24 ساعته با استفاده از 2 بارج سوخت رسان انجام می گردد.کلیه شناورهای متردد که تقاضای دریافت سوخت را در بندر دارند بایستی از طریق نماینده خود پس از خریداری سوخت از شرکت پخش فراورده های نفتی اقدام نمایند.در فرآیند تعریف شده موجود ،شناورهای ایرانی بایستی پس از ثبت نام در سامانه تخصیص سوخت با پیوست نمودن مدارک زیر نسبت به دریافت سوخت اقدام نمایند:

·                   گواهینامه ثبت شناور

·                   گواهینامه ماشین آلات

·                   مجوز خروج از بندر شناور

·                   مانیفست کالا

·                   دفترچه تردد انتظامی

کشتی های خارجی نیز سوخت مورد نیاز خود را بر اساس قیمت آزاد از شرکت پخش فراورده های نفتی خریداری می نمایند.

کلیه شناورهای متقاضی سوخت پس از ورود سوخت به بارج های سوخت رسان از طریق نماینده خود هماهنگی تحویل سوخت را انجام خواهند داد.


آب شیرین

به طور کلی کلیه شناورها از طریق نماینده خود می توانند قبل از ورود به بندر هماهنگی دریافت آب شیرین را به انجام برسانند.بر اساس امکانات موجود خدمات آبرسانی از طریق شناور آبرسان و ماشین آبرسان(از طریق اسکله)قابلیت ارائه خدمات در کلیه مکان های درخواستی فرمانده شناور اعم از کنار اسکله،لنگرگاه داخلی،لنگرگاه میانی و لنگرگاه خارجی وجود خواهد داشت.