دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۵۷
 

·                     انجام بازرسی از شناورها در موارد مورد نیاز

·                     گزارش مشکلات موجود و تعیین مهلت رفع اشکالات شناورها

·                     پیگیری رفع ایرادات ارائه شده در بازه زمانی تعریف شده

·                     برنامه ریزی، نظارت و راهنمایی ارائه خدمات دریایی مربوط

·                     نظارت جهت آماده به کار بودن تجهیزات مربوط به خدمات دریایی

·                     ایجاد هماهنگی با سایر مراجع مرتبط در امر خدمات تردد و ایمنی دریایی

·                     نظارت بر نگهداری پیشگیرانه شناورهای مربوط

·                     نظارت بر ایمنی شناورهای مربوط

·                     به کارگیری بهینه و بهره ور تجهیزات و وسایل مربوط

·                     نظارت بر قراردادهای ذی ربط