یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

واحدهای شناور

به روز رسانی : 27/05/1394  

توسط : سجاد سبزیوند

·         انجام بازرسی از شناورها در موارد مورد نیاز

·         گزارش مشکلات موجود و تعیین مهلت رفع اشکالات شناورها

·         پیگیری رفع ایرادات ارائه شده در بازه زمانی تعریف شده

·         برنامه ریزی، نظارت و راهنمایی ارائه خدمات دریایی مربوط 

·         نظارت جهت آماده به کار بودن تجهیزات مربوط به خدمات دریایی 

·         ایجاد هماهنگی با سایر مراجع مرتبط در امر خدمات تردد و ایمنی دریایی 

·         نظارت بر نگهداری پیشگیرانه شناورهای مربوط

·         نظارت بر ایمنی شناورهای مربوط

·         به کارگیری بهینه و بهره ور تجهیزات و وسایل مربوط

·         نظارت بر قراردادهای ذی ربط