یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

واحدهای شناور

تاریخ به روز رسانی :  1397/11/13   توسط: علی نژادمطوری

 

·         انجام بازرسی از شناورها در موارد مورد نیاز

·         گزارش مشکلات موجود و تعیین مهلت رفع اشکالات شناورها

·         پیگیری رفع ایرادات ارائه شده در بازه زمانی تعریف شده

·         برنامه ریزی، نظارت و راهنمایی ارائه خدمات دریایی مربوط 

·         نظارت جهت آماده به کار بودن تجهیزات مربوط به خدمات دریایی 

·         ایجاد هماهنگی با سایر مراجع مرتبط در امر خدمات تردد و ایمنی دریایی 

·         نظارت بر نگهداری پیشگیرانه شناورهای مربوط

·         نظارت بر ایمنی شناورهای مربوط

·         به کارگیری بهینه و بهره ور تجهیزات و وسایل مربوط

·         نظارت بر قراردادهای ذی ربط