یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

مرکز اسناد

تاریخ به روز رسانی :  1397/11/13   توسط: علی نژادمطوری

 

·         صدور مجوز ورود کشتی .

·         صدور مجوز خروج کشتی .

·         تایید و معرفی شرکت های نمایندگی کشتیرانی جهت صدور مجوز ورود و خروج .

·         صدور مجوز Immobilization

·         بررسی وتأیید SEA PROTEST