شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

مرکز اسناد

به روز رسانی : 27/05/1394   

توسط : سجاد سبزیوند

 

·         صدور مجوز ورود کشتی .

·         صدور مجوز خروج کشتی .

·         تایید و معرفی شرکت های نمایندگی کشتیرانی جهت صدور مجوز ورود و خروج .

·         صدور مجوز Immobilization

·         بررسی وتأیید SEA PROTEST