چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۶

·         صدور مجوز ورود کشتی .

·         صدور مجوز خروج کشتی .

·         تایید و معرفی شرکت های نمایندگی کشتیرانی جهت صدور مجوز ورود و خروج .

·         صدور مجوز Immobilization

·         بررسی وتأیید SEA PROTEST