دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۴۱
 

صدور مجوز ورود :

   کلیه شرکت‌های نمایندگی می‌بایست حداکثر 48 ساعت قبل از ورود به لنگرگاه خارجی (خور موسی) ورود کشتی را اعلام نمایند. بدین منظور می‌بایست پیوست شماره 1 (اعلام ورود و درخواست پهلودهی کشتی) را تکمیل و پس از تایید امور مالی و ممهور نمودن به مهر حراست (قسمتISPS) به کارشناس اسناد دریایی ارایه نمایند.

در صورتی که درخواست اعلام ورود کشتی خارج از ساعات اداری باشد، اقدامات مربوطه توسط افسر کشیک امور دریایی انجام می‌گردد.

شرکتهایی که برای اولین بار اعلام نمایندگی می نمایند می بایست پروانه فعالیت خود را که سازمان بنادر و دریانوردی صادر نموده است ارائه نماید ، همچنین به صورت موقت نامه مجوز انجام فعالیت که توسط امور شرکتها صادر شده است نیز قابل قبول است .

بررسی درخواست بر اساس معتبر بودن شرکت با توجه به لیست اعتبارنامه شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی صادره از سوی دفتر امور شرکت ها یا پرتال مربوطه صورت می‌پذیرد.

تشکیل پرونده برای شناورها زمانی صورت می‌پذیرد که شناور مربوطه وارد لنگرگاه داخلی شده باشد، لذا کارشناس اسناد دریائی پس از دریافت اعلام ورود و درخواست پهلودهی کشتی می بایست به لیست اعتبار نامه شرکتهای کشتیرانی مراجعه و در صورت معتبر بودن شرکت نمایندگی نسبت به ثبت موارد در دفاتر و تشکیل پرونده و مشخص نمودن شماره پرونده اقدام نماید.

صدور مجوز خروج:

    کشتی هایی که به اسکله های شرکتهای پتروشیمی بندر امام یا شیمیایی رازی پهلو داده می شوند می بایست ابتدا درخواست کتبی شرکتهای فوق به امور دریایی اعلام شده باشد .

الف) شناورهای متقاضی خروج خارجی

1)     کشتی‌های بالای GT500 :

1-1)            پروانه حرکت گمرک

1-2)            تاییدیه امور مالی

1-3)            مجوز خروج از بندر قبلی

1-4)            گواهینامه ثبت کشتی

1-5)            گواهینامه بین‌المللی تناژ

1-6)            لیست خدمه

1-7)            عدم توقیف از سوی قسمت بازرسی کشتی ها

مدارک فوق‌الذکر به همراه نامه درخواست خروج کشتی که قبلاً به تأیید امور مالی رسیده است می‌بایست از طریق نماینده کشتی دراختیار کارشناس خدمات اسناد دریایی قرار گیرد.

2)      لنج‌ها : در خصوص این شناورها (تمام موارد فوق) به اضافه نامه بلا مانع بودن خروج از                       قسمت بازرسی کشتی ها

3)     

4)     کشتی‌های زیر GT 500 (مانند حالت 1)

5)      یدک کش و بارج :در خصوص این شناورها (تمام موارد اشاره شده فوق) به اضافه نامه بلا مانع بودن خروج از قسمت بازرسی کشتی ها 

ب) شناورهای متقاضی خروج داخلی

          شناورهای متقاضی جهت فعالیت در کانال خور موسی ملزم به ارایه موارد فوق به غیر از پروانه گمرک می‌باشند. ارایه نامه بلا مانع بودن خروج از قسمت بازرسی کشتی ها  نیز الزامی است.

یادداشت 1: فرم اجازه حرکت در 2 نسخه تکمیل می‌گردد.

پس از امضاء و ممهور شدن به مهر امور دریایی نسخه اول به نماینده کشتی، نسخه دوم جهت درج در پرونده بایگانی می‌شود.

برای شناورهایی که در کانال خورموسی فعالیت می‌نمایند، می‌بایست فرم صدور مجوز تردد شناورهای درون مرزی تکمیل گردد (فرم‌های اجازه حرکت و کنترل نهایی صدور مجوز خروج شناورها در این حالت تکمیل نمی‌گردد).

صدور مجوز Immobilization :

       مجوز Immobilization مجوزی است که بر اساس آن کاپیتان کشتی از مقامات بندری اجازه می گیرد تا برای مدتی معلوم و به منظور انجام تعمیرات مشخص،شناور خود را بدون حرکت در کنار اسکله/لنگرگاه نگاه دارد و بر اساس آن مقامات بندر مطلع باشند که در شرایط اضطراری شناور سریعا قادر به جا بجایی توسط نیروی محرکه کشتی نمی باشد.

  درخواست شرکت در خصوص Immobilization می‌بایست به همراه درخواست کتبی فرمانده کشتی باشد.

در صورتی که 1 روز کاری تا پایان عملیات تخلیه /