دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۵۰
 

·         نظارت و کنترل صدور اجازه حرکت کشتی .

·         تهیه صورت وضعیت مالی کشتی ها .

·         نظارت بر قراردادهای ذیربط .

·         ارائه خدمات اسنادی به شناورهای متقاضی و نمایندگان و قسمت ها دوایر و ادارات دولتی در حدود مسئولیت و قوانین مربوطه