یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

مرکز اسناد

تاریخ به روز رسانی :  1397/11/13   توسط: علی نژادمطوری

 

·         نظارت و کنترل صدور اجازه حرکت کشتی .

·         تهیه صورت وضعیت مالی کشتی ها .

·         نظارت بر قراردادهای ذیربط .

·         ارائه خدمات اسنادی به شناورهای متقاضی و نمایندگان و قسمت ها دوایر و ادارات دولتی در حدود مسئولیت و قوانین مربوطه