دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۱۵
 

      این قسمت حلقه اتصال بخش دریایی ، بخش مالی و شرکت های خدمات دریایی و نمایندگی کشتیرانی بوده که در برج کنترل بندر واقع شده است و وظیفه انجام و ارائه کلیه خدمات اسنادی و آماری را به شناورهای و شرکت های نمایندگی مربوطه و ادارات و قسمت های دولتی و غیر دولتی مربوطه را دارد . و این قسمت از بدو ایجاد این بندر با همین نام ولی با گستردگی مسئولیت بسیار بیشتری در بندر برای ارئه خدمات اسنادی و یدک کشی و انجام کلیه امور اداری بخش دریایی بوجود آمد . که بعدها از این قسمت بخش های دیگری منشعب شدند .