دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

اولین دستورالعمل رسیدگی به سوانح دریایی مصوب اجلاس 805 مورخه 11/7/1368 بوده که کلیه سوانح اعم از دریایی ، خشکی و تاسیسات بندری و خودروهای سازمان همگی در قالب این دستورالعمل دیده شده بود که با توجه به اهمیت ، ماهیت ، ابعاد و تخصص های مورد نیاز در سوانح دریایی این بخش به صورت یک دستورالعمل اجرایی مستقل تهیه گردید.

اهمیت روزافزون بررسی سوانح و رخدادهای دریایی موجب گردید تا سازمان جهانی دریانوردی (IMO) با ادغام کلیه مصوبه های پیشین مربوط به نحوه بررسی سوانح دریایی ، اقدام به تصویب قطعنامه A.849(20)  در 27 نوامبر 1997 در خصوص نحوه بررسی سوانح دریایی نماید . تغییرات و اطلاعات تکمیلی به قطعنامه فوق الذکر نیز در قالب قطعنامه شماره A.884(21)  در نوامبر 1999با توجه ویژه به شناسایی عوامل انسانی و با هدف توسعه یک روش مشترک برای رسیدگی به سوانح و رخدادهای دریایی و همچنین ایجهد یک شکل و قالب هماهنگ برای گزارشات و همچنین توسعه همکاری متقابل کشورها در تعیین علل و عوامل منجر به وقوع سوانح دریایی ارائه گردید . قطعنامه بررسی سوانح دریایی با عنوان :

CODE OF THE INTERNATIONAL STANDARDS AND RECOMMENDED PRACTICE FOR SAFETY INVESTIGATION INTO A MARINE CASUALTY OR MARINE INCIDENT

در هشتاد و چهارمین اجلاس کمیته MSC تحت قطعنامه MSC.255(84)  مورخ 16 مه سال 2008 مورد تصویب قرار گرفت که از اول ژانویه 2010 لازم الاجرا گردید.