دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

براساس مفاد بیست و یکم از فصل اول کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ((SOLAS74  REG. 1-21 و ماده 23 کنوانسیون بین المللی خط شاهین (LOAD LINE 66) ، مواد هشت و دوازده از کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا توسط شناورها (MARPOL 73/78) و با ملاحظه قوانین ماده 2 و ماده 94 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با قوانین دریایی (UNCLOS) بر حسب حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی و صاحب پرچم ، متولی دریایی هر کشور موظف به بررسی سوانح دریایی بوقوع پیوسته در آبهای داخلی و ساحلی ، به ویژه سوانح بسیار شدید و شدید برای شناور های تحت پرچم خود و گزارش به سازمان جهانی دریانوردی شده است.

هدف از بررسی سوانح دریایی فارغ از تعیین وشناسایی مقصر و یا مقصرین بروز سانحه صرفا به منظور پیشگیری از وقوع سوانح دریایی مشابه در آینده است و جهت تعیین میزان مسئولیت یا قصور افراد نیست . لذا شناخت مقصر یا مقصرین سانحه در شرح وظایف کمیته سوانح دریایی نمی باشد.