دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

کمیته بررسی سوانح دریایی بندر امام خمینی (ره) زیر نظر کمیته بررسی سوانح دریایی سازمان بنادر و دریانوردی که در حال حاضر در سازمان های تخصصی سازمان مستقر می باشد فعالیت خود را از سال 1383 در این بندر آغاز کرده و در حال حاضر از زیر شاخه های اداره امور دریایی می باشد. کمیته بررسی سوانح دریایی بندر امام خمینی (ره) از مراکز اصلی بررسی سوانح دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بوده که بندر سجافی و بندر آبادان و بنادر تابعه آن به عنوان مراکز فرعی بررسی سوانح دریایی زیر نظر این کمیته فعالیت می نمایند.این کمیته دارای یک تیم متخصص در امر تحقیق و بررسی سوانح و رخدادهای دریایی، متشکل از کارشناسان عرشه و کارشناسان فنی و موتور بوده که پس از اطلاع از وقوع سانحه از طریق مرکز کنترل ترافیک و یا مرکز جستجو و نجات دریایی و یا مکاتبات در یافتی از جانب صاحبان شناورها و یا دیگر مراجع ، به محل وقوع سانحه عزیمت کرده و اقدام به بررسی آن و جمع آوری مدارک و مستنداتی از قبیل عکس ، فیلم و مصاحبه با نفرات و ... می نمایند .

پس از جمع آوری مستندات و مدارک ، سانحه طبق روش ( SHEL ) مورد آنالیز قرار می گیرد بدین صورت که سانحه ازنظر عوامل فنی ، انسانی ، نرم افزاری و محیطی بررسی شده و پس از تشکیل کمیته بررسی سوانح که با حضور معاونت دریایی و بندری و کارشناسان خبره امور دریایی برگزار می شود عوامل بوجود آورنده سانحه شناسایی می شود و راهکارها و پیشنهادهای عملی در راستای کاهش تعداد سوانح مشابه اتخاذ می گردد .

گزارش برخی از حوادث مهم و درس آموز از طریق سازمان بنادر و دریانوردی به IMO ارسال می گردد .