دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

سانحه دریایی( Marine Casualty) :

رویداد و یا زنجیره ای از رویدادها در رابطه با عملیات های دریایی مربوط به شناورها ، تجهیزات و تاسیسات که حاصل و نتیجه آن میتواند هر یک از موارد ذیل باشد :

·        مرگ یا مصدومیت جدی و وخیم فرد .

·        از دست رفتن فرد (آدم به دریا).

·        غرق، از دست رفتن و یا ترک شناور توسط خدمه.

·        هرگونه خسارت ساختاری(Material Damage) به شناور.

·        برخورد ، بگل زدن ، تصادم و از کار افتادگی شناور.

·        هرگونه خسارت وارده بر پیکره ساختار خارجی و داخلی شناور بگونه ای که ایمنی شناور و یا شناورهای اطراف و افراد را به صورت جدی به مخاطره بیندازد .

·        خسارت جدی به صورت بالفعل و یا بالقوه به محیط زیست که حاصل صدمه به یک ویا چند شناور بوده و یا نتیجه به آب انداختن کالاهای خطرناک شناور سانحه دیده باشد.

رخداد دریایی(Marine Incident) :

به معنای رخداد و یا زنجیره ای از رخدادها به جز سوانح دریایی(Marine Casualty) که در ارتباط مستقیم با عملیات ها و فعالیت های مربوط به شناورهای در مخاطره بوده و اگر اقدامات اصلاحی صورت نگیرد، امکان به خطر افتادن ایمنی شناور، سرنشینان آن ، افراد دیگر و محیط زیست دریایی وجود خواهد داشت .

سوانح بسیار شدید:

به سوانحی اطلاق می شودکه اثر وقوع آن منجر به تلفات جانی ،از دست رفتن کامل شناور و یا بروز صدمه های شدید به محیط زیست دریایی شود.

سوانح شدید:

سوانحی که جزء سوانح بسیار شدید به شمار نمی آیند و عبارتند از:

حریق، انفجار،تصادف،بگل زدن،تصادم،مصدومیت شدید انسانی،خسارت ناشی از هوای طوفانی و شرایط بد دریا،ایجاد ترک در بدنه ،آلودگی های محیط زیست (صرف نظر از مقدار آلودگی )

سوانح خفیف:

به سوانحی اطلاق می شود که در زمره سوانح شدید و بسیار شدید قرار نگرفته اند و ارسال گزارش مربوط به این نوع سوانح ، همانند رخدادهای دریایی در نظر گرفته می شوند.