یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

فرایند انعقاد قرارداد سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)

.به روز رسانی در : 26/05/94

توسط : امین نیازی

 

 

فرایند انعقاد قرارداد سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)

 

ü     بازدید حضوری یا مجازی از طریق وب سایت   (www.bikport.pmo.ir   یا investinport.ir  www. ) توسط سرمایه گذار

ü     ارسال درخواست بصورت کتبی یا مجازی از طریق(investinport.ir  www. ) توسط سرمایه گذار

ü     ارائه مدارک و تکمیل فرم های تقاضای سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار 

ü     طرح درخواست در کمیته راهبردی بازاریابی و سرمایه گذاری و اخذ موافقت اولیه طرح توسط بندر

ü     تهیه و ارائه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح توسط سرمایه گذار

ü     بررسی گزارش طرح توسط بندر و تعیین شرایط انعقاد قرارداد جهت اخذ مجوز ازمعاونت اموربندری و مناطق ویژه سازمان

ü     اخذ مجوز از سازمان و تهیه و تنظیم قرارداد

ü     انجام تشریفات قراردادی شامل(امضاء نسخ قرارداد توسط طرفین،ارائه تضامین قراردادی، تحویل و تحول زمین)

 

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل تقاضای سرمایه گذاری در منطقه و یژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)

 

ü     اساسنامه شرکت

ü     آگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت

ü     صورت های مالی منتهی به دو سال قبل

ü     تکمیل فرم های تقاضای سرمایه گذاری

 

 

فرم تقاضای سرمایه گذاری را از اینجا دریافت نمائید

قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی را از  اینجا دریافت نمائید

فایل ضوابط و فرآیند سرمایه گذاری در بنادر را از اینجا دریافت نمائید