سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۳۵
 
سازمان بنادر و دریانوردی/اداره بازرگانی و سرمایه گذاری/ظرفیت های ایجاد شده از طریق جذب سرمایه گذاری

ظرفیت های ایجاد شده یا در دست احداث توسط بخش خصوصی

ظرفیت های ایجاد شده یا در دست احداث توسط بخش خصوصی )خدماتی(

نوع طرح ها

بهره برداری شده

در حال ساخت

در حال طی فرآیند انعقاد قرارداد

مجموع

ظرفیت سالیانه

12 × 7% M

مخازن روغن خام (مترمکعب)

317000

57000

60000

434000

3645600

مخازن نفتی (مترمکعب)

100000

160000

200000

460000

3864000

انبار (مترمربع)

331700

105000

80000

516700

17361120

سیلو (تن)

0

500000

0

500000

4200000

  

ظرفیت های ایجاد شده یا در دست احداث توسط بخش خصوصی (صنایع تولیدی)

 

نوع طرح ها

وضعیت طرح

ظرفیت سالیانه  (تن)

کارخانه تصفیه شکر

در حال ساخت

1/200/000

کارخانه روغن کشی

در حال ساخت

1/000/000

شکر نوین

روغن کشی نوید خلیج فارس