سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۷
 
سازمان بنادر و دریانوردی/درباره بندر/مزایا و امکانات/مجوز ساخت و بهره برداری سواحل استان

مجوز ساخت و بهره برداری سواحل استان

به استناد بند 22 از ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال 1348 مجلسین:

صدور مجوز تاسیس اسکله و سایر تاسیسات و تجهیزات ساحلی و دریایی ضمن طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری بعهده سازمان متبوع می باشد.

در همین راستا اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی(ره) عهده دار این وظیفه قانونی مطابق مراحل زیر در سطح استان خوزستان می باشد. بدیهی است هرگونه ساخت و ساز یا بهره برداری بدون مجوز، غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.

مرحله اول: بررسی و تصویب طرح و موافقت با تکمیل مطالعات طرح پیشنهادی

مرحله دوم: صدور مجوز ساخت و تعمیرات اساسی

مرحله سوم: صدور مجوز بهره برداری

·       جهت حفظ وحدت رویه ، فرایند گردشکار و مدارک مورد نیاز را از سایت کمیته صدور مجوز سازمان به آدرس ذیل اخذ نمایید.

https://sm.pmo.ir