سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۳
 

دریافت فرم

اساتید ،مدرسین و مراکز آموزشی که تمایل به همکاری با اداره آموزش را داشته باشند ضمن تکمیل فرم زیرآن را به آدرس پست الکترونیکی یا از طریق فاکس به شماره 2545 - 0652252 ارسال نمایند.

شماره تلفن های تماس  2558و 2544و2547 و5034 - 0615228

E-mail:trainning@khomeiniport.com 

دریافت فرم مشخصات فردی و سوابق مدرسین -PDF

دریافت فرم خود اظهاری موسسات و مراکز آموزشی - PDF