یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماموریت و چشم انداز

ماموریت ، چشم انداز و اهداف استراتژیک

توضیحات بندری  

 

الف- چشم انداز :


1) بندر هاب غلات خلیج فارس و آسیای میانه

2) دروازه ترانزیت دریایی کالاهای نفتی و غیر نفتی 

 

 
تجهیزات بندری

 

ب ماموریت :

1) ایجاد بستر و فضای مناسب جهت پذیرش کالا و کشتی در بندر از طریق فراهم نمودن تسهیلات ، بهبود امکانات و کاهش زمان فرآیندهای کسب و کار

2) فراهم نمودن بستر منافع و فرصت اقتصادی از طریق جذب سرمایه گذاری خصوصی به منظور توسعه صنعت بندری و دریایی و کاهش قیمت تمام شده کالا

3) کنترل و نظارت بر اجرای قوانین ملی و کنوانسیونهای بین المللی به منظور ایجاد محیطی ایمن و پاکیزه در سواحل ، بنادر و آبراه های تحت نظارت و حاکمیت اداره کل

 

 

 
ماموریت-2

 

ج ) اهداف استراتژیک


1) ایجاد ظرفیت های جدید سرمایه گذاری از طریق توسعه اراضی بندری

2) توسعه و تقویت ترمینال های بندری به منظور پذیرش گروه های اصلی کالا

3) افزایش توان عملکردی بندر (Throughput) به منظور پذیرش 80 میلیون تن کالا

4) افزایش بهره وری و ارتقاء رکوردها از طریق رشد نرم های عملیاتی و حذف اتلاف ها

5) اعمال حاکمیت منطقه ویژه با ایجاد رویه های یکپارچه به منظور توسعه لجستیک بندری و فعالیت های ارزش افزوده 

6) ایجاد جامعه بندری یکپارچه و توسعه همکاری با ذینفعان بندری و دریایی

7) ارتقاء ایمنی دریایی و بندری و توسعه فعالیت های HSE

8) ارتقاء زیرساخت های ICT و توسعه خدمات الکترونیکی

9) بهبود مستمر خدمات و فرایندهای کاری مرتبط با مشتریان ، کارکنان و ارباب رجوع

10) گسترش تحقیقات و نوآوری در عملیات دریایی و بندری

11) توانمندسازی منابع انسانی از طریق توسعه آموزش های کاربردی و لجستیک   

12) برخورداری شهروندان از منافع توسعه اقتصادی از طریق ایجاد شهربندری