سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

مدیری ایرج

آقای ایرج مدیری

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

معاون امور بندری

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره) - ساختمان مرکزی - طبقه سوم
کد پستی
محل سکونت
تلفن ها
محل کار
دورنگار
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
دریس عادل

آقای عادل دریس

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

مدیرکل

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره) - ساختمان مرکزی - طبقه چهارم - حوزه مدیرکل
کد پستی
6357138420
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 06152282020 - 06152282021
دورنگار 06152282022
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
عسکری علی

آقای علی عسکری

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

معاون طرح و توسعه

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره) - ساختمان مرکزی - طبقه دوم - معاونت طرح و توسعه
کد پستی
6357138420
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 06152282520
دورنگار 06152283352
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
علایی محمد علی

آقای محمد علی علایی

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

معاون فنی و نگهداری

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره)- ساختمان مرکزی - طبقه دوم - معاونت فنی و نگهداری
کد پستی
6357138420
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 06152285001
دورنگار 06152283350
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
سیاوش سیدعلی

آقای سیدعلی سیاوش

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

معاون اداری و مالی

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره) - ساختمان مرکزی - طبقه اول - معاونت اداری و مالی
کد پستی
6357138420
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 06152282120
دورنگار 06152283351
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
رضا زاده آیت اله

آقای آیت اله رضا زاده

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

معاون مهندسی و عمران

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره) - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - معاونت مهندسی و عمران
کد پستی
6357138420
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 06152282320
دورنگار 06152283353
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
موسی پور امین

آقای امین موسی پور

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

معاون دریایی

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره) - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - معاونت دریایی
کد پستی
6357138420
محل سکونت
تلفن ها
محل کار
دورنگار
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
صفحه ۱ از ۱ « قبلی بعدی »