یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 

طرح استانی تجسس و نجات

 

طرح استانی جستجو و نجات دریایی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

معاونت دریایی و بندری

اهم عناوین طرح همکاری جستجو و نجات دریائی استان

فهرست مطالب

مقدمه (   ضرورت تهیه و تدوین طرح )........................................................................................................................1

فصل اول : کلیات

1ـ 1         تعاریف و اختصارات...................................................................................................................................2

2ـ1          الزامات قانونی ( بین المللی وملی )..............................................................................................................4

3ـ1         اهداف این طرح و دامنه کاربرد آن...............................................................................................................5

4ـ1         مزایای ارائه خدمات جستجو و نجات دریائی..................................................................................................5

 

فصل دوم : سازماندهی

1ـ 2         مرجع استانی و هماهنگ کننده خدمات جستجو و نجات دریایی بندر امام خمینی.........................................6

2ـ2         وظایف مراکز هماهنگی نجات دریایی بندرامام خمینی...................................................................................6

3ـ2         تجهیزات مراکزهماهنگی نجات دریایی بندرامام خمینی ( ناجی ، یدککشها و آمبولانس ).................................7

4ـ2         منطقه تحت پوشش مرکز هماهنگی نجات دریایی بندرامام خمینی...............................................................10

5ـ2         سازمانها و نهادهای همکار در عملیات جستجو و نجات دریایی....................................................................12

6ـ2         وظایف سازمانها و نهادهای همکار استان .................................................................................................. 13

7ـ2         کمیته هماهنگی استانی جستجو و نجات دریایی                .........................................................................16

فصل سوم : ترتیبات اجرائی

1ـ 3        آموزش وتمرینات.......................................................................................................................................19

2ـ3         نقش اداره روابط عمومی بندر امام خمینی(ره).............................................................................................20

3ـ3        نحوه اصلاح و بازنگری طرح.........................................................................................................................21

پیوستها :

ـ    اطلاعات و شماره تماس مسئولین ذیربط استان .................................................................................22

ـ    اطلاعات و شماره تماس مراکز هماهنگی نجات دریایی کشور ..............................................................26

ـ    اطلاعات و شماره تماس مراکز هماهنگی نجات دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر و خلیج فارس.....................................................27

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                     فصل اول    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه

        کنوانسیــون بیــن المللی جستجو ونجـات دریایی ( SAR Convention, 1979 ) درسال 1979 درسازمان بین المللی دریانوردی(IMO ) به تصویب رسید و مفاد آن در سال 1985 لازم الاجرا گردید. موضوع کنوانسیون مذکور ایجاد یک سیستم      هماهنگ بین المللی درزمینه جستجو و شیوه های نجات اشخاص مضطر ( سانحه دیده ) دردریا می باشد . این کنوانسیون سازماندهی مراکزهماهنگی نجات دریائی و مراحل هماهنگی درساحل و همچنین روشهای همکاری چند کشورهمسایه را برای انجام عملیات جستجو و نجات دریک منطقه مشترک پیش بینی نموده است. بعلاوه کنوانسیون یاد شده مقدماتی را دررابطه با اقدامات آمادگی ، ایجاد نقشه ها وتعیین مناطق عملیاتی ، تاسیس مراکزهماهنگی اصلی وفرعی نجات دریائی و همچنین درصورت بروز سانحه طرح و روشهای عملیات موثر را مورد پیش بینی قرارداده است .

باعنایت به تأثیرغیرقابل انکار استفاده ازمقررات متناسب با شرایط حاکم برتردد وسائط نقلیه آبی درکاهش مخاطرات ناشی ازفعالیتهای دریایی و باتوجه به اینکه الحاق به کنوانسیون مذکور و اجرای مفاد آن موجب اطمینــان خاطرهرچه بیشتر دریانوردان ومسافران دردریا بوده و نهایتاً ایمنی دریانوردی را افزایش خواهد داد، دراین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران درسال 1373 به کنوانسیون مذکورملحق گردید.

        بانگرش به موقعیت جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن مرز طولانی آبی و ساحلی متجاوز از دوهزارو هفتصد کیلومتر و علیرغم همه کوششهایی که به منظورکاهش سوانح دریایی ازطریق بهبود کیفیت ایمنی کشتی وارتقاء سطح آموزشی خدمه صورت می پذیرد ، صنعت کشتیرانی درهرسال باحوادث گوناگونی مواجه گشته که در برخی ازموارد منجربه فوت انسانها دردریا می گردد . تجربیات نشانگراین موضوع است که دراکثرموارد حضورنیروهای آموزش دیده وتجهیزات مناسب وآماده برای عملیات جستجو و نجات و همچنین پشتیبانی کافی از عملیات توانسته است به سرعت میزان لطمات انسانی اینگونه سوانح را کاهش دهد.

اولین قدم و عامل مهم مورد نیاز برای موفقیت عملیات جستجو ونجات دریایی وجود طرح عملیاتی مناسب به منظور برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت وکنترل سریع نیروها وتجهیزات شرکت کننده در عملیات تا رسیدن به کنترل نهایی سانحه بوجود آمده و نجات کلیه انسانها مضطردردریا می باشد. چنین طرحی دراصطلاح » طرح استانی « نامیده می شود.

طرح استانی مجموعه ای ازوظایف و دستورالعمل های مورد نیازکلیه سازمانهای ذیربط شرکت کننده درعملیات جستجو ونجات دریایی می باشد که آنها را برای انجام موفق چنین عملیاتی راهنمائی می نماید. اجرای صحیح وکامل این طرح بستگی به دوعامل اساسی الف ) ارتباط سریع ومطمئن  ب) آموزش ، دارد که مراکزهماهنگی نجات دریایی و سایر سازمانهای همکاری کننده می بایست این مهم را درنظرداشته و درتقویت آن کوشا باشند

____________________________________

                                                                                                           

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                     فصل اول    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ 1ـ تعاریف ازنظرطرح :

1) طرح استانی : طرح جستجو ونجات دریایی که برای هریک ازاستانهای ساحلی درمناطق تحت پوشش طرح استانی تهیه شده است .

2) مرجع استانی : سازمان ویا نهاد واجد مسئولیت هماهنگی برای پاسخ به موارد اضطراری درطرح استانی» دراین طرح اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بعنوان مرجع استانی شناخته شده وعهده داروظایف دستگاه اجرایی نیزمی باشد. «

3) خدمات جستجو ونجات دریایی : عبارتند ازکنترل ونظارت بروضعیت اضطرار، برقراری ارتباط ، انجام هماهنگی های لازم ، توصیه ها وکمک های اولیه پزشکی یانقل وانتقال افراد سانحه دیده با بهره گیری ازامکانات وتجهیزات خصوصی ودولتی وانجام نظارت برسوانح ، ارتباطات ، هماهنگی درانجام مأموریتهای جستجو ونجات دریایی وهمکاری با مراکز هماهنگی جستجو ونجات دریایی دربنادرجنوبی به منظور کمک رسانی به انسانهای مضطردردریا .

4) مرکزهماهنگی نجات دریایی : مرکزی که مسئولیت اجرای خدمات جستجو ونجات دریایی وهماهنگی درانجام عملیات جستجو ونجات دریایی را درمنطقه تحت پوشش طرح استانی دارا می باشد.

5) مرکزفرعی جستجو و نجات دریایی : مرکزی که ازمرکزهماهنگی نجات دریایی منشعب شده است برای انجام مقاصد ویژه عملیات جستجو ونجات دریایی وتحت نظارت مرکزهماهنگی نجات دریایی فعالیت می نماید.

6) هماهنگ کننده واحد پروازی : شخصی که مسئولیت هماهنگی بین واحدهای پروازی که درعملیات جستجو و نجات شرکت     می نمایند را عهده دارمی باشد.

7) مرحله آماده باش: وضعیت است که خطری ، ایمنی هواپیما یا کشتی و سرنشینان آنان را تهدیدمی نماید.

8) ایستگاه آماده باش : هرگونه تسهیلاتی که ازآن به منظور واسطه بین شخص مضطرومراکز هماهنگی و فرعی جستجو و نجات دریایی استفاده می گردد .

9) ایستگاه زمینی اینمارست (CES ) : ایستگـاه زمینـی که رابط بین شبکــه ارتباطات زمینی وتــرمینال مــاهواره ای اینمارسات کشتی است .

10) سیستم ماهواره ای جستجو ونجات ( COSPAS-SAR SAT ) : سیستم ماهواره ای است که به منظوربکارگیری                و دریافت اعلام وضعیت اضطرارازسوی بیکنهای برروی فرکانس 5/121و406 مگاهرتزطراحی واستفاده می گردد.

11) اضطراردریایی : هرحادثه یا سانحه که به هردلیل ایجاد شده باشد ومنجربه تهدید جان انسانها دردریا شود .

12) مرحله اضطرار: وضعیتی است که درآن یک کشتی یا هواپیما یا فردی به علت خطرجدی وقریب الوقوع تهدیـد                    و نیـــاز به کمک فوری داشته باشد.

13) نشان دهنده محل اضطرار: بیکنی است که درداخل هواپیما یا شناورجهت اعلام وضعیت اضطرارازآن استفاده می شود.

                                                                                                                                                                                                

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                     فصل اول    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14) مرحله فوریت : یک اصطلاح عام می باشد که برحسب موضوع ، امکان دارد نشانگروضعیت نامعلوم ، وضعیت                آماده باش یا وضعیت بحرانی باشد.

15) رادیوبیکن های نشان دهنده محل اضطرار(EPIRBS ) : یک دستگاه رادیویی است که اغلب برروی شناورها استفاده              می شود . هنگامی که این دستگاه شروع به ارسال امواج می کند ، یا اصطلاحا" اعلام وضعیت اضطرارمی نماید ، مراکزجستجو و نجات باتوجه به آن امواج الکترومغناطیسی ، موقعیت یا محل این دستگاه رادیویی را مشخص می نمایند              و نسبت به کمک رسانی آن اقدام می کنند.

16) ارتباطات عمومی : کلیه مکاتبات عمومی بغیرازپیامهای اضطرار، فوری وایمنی که با استفاده ازدستگاه رادیویی دریافت یا ارسال می شود.

17) سیستم جهانی ایمنی واضطراردریایی : سیستم اتوماتیک رادیویی است که با به کارگیری ازدوسیستم مستقل رادیویی              که شامل ارتباطات ماهواره ای و غیرماهواره ای ( ارتباطات زمینی ) به منظورارائه سرویس واعلام وضعیت اضطرار وارسال اطلاعات ایمنی دریانوردی جهت دریانوردان استفاده می شود.

18) سیستم موقعیت یابی جهانی: یک سیستم ماهواره ای است که با به کارگیری آن برروی واحدهای شناور، می توان موقعیت یا مختصات شناوررا مشخص نمود.

19) مرکزمشترک هماهنگی نجات : مرکزهماهنگی است که  مسئولیت جستجو ونجات دریایی ( شناورها ) و هوایی              ( واحدهای پروازی ) راعهده دارمی باشد.

20 ) ایستگاه گیرنده محلی : ایستگاه گیرنده زمینی است که کلیه پیامهای اضطرارکه توسط بیکن رادیـویی ارســـال               می شود وپس ازرله نمودن ماهواره های COSPAS-SARSAT توسط این ایستگاه زمینی دریافت شده ومورد تجزیه وتحلیل قرارداده وهمچنین محل اعلام وضعیت اضطراررا مشخص می نماید.

21) مرکزکنترل ماموریت : قسمتی ازسیستم COSPAS-SARSAT می باشد که کلیه پیامهای اضطرارازطریق ایستگاه گیرنده محلی به این مرکزارسال می شود وسپس باتوجه به محل وقوع سانحه پیام اضطراربه مراکزهماهنگی نجات مربوطه                              و یا سایرمراکزجستجو ونجات ارسال می شود.

22) ناوتکس : سیستم تلگرافی است که به منظورارسال اطلاعات ایمنی دریانوردی ، اخطارهای هواشناسی ودریانوردی               و همچنین ارسال اطلاعات فوری برای کشتی استفاده می شود.

23) هماهنگ کننده عملیات درصحنه : شخصی است که مسئولیت دارد عملیات جستجو ونجات را دریک منطقه خاص هماهنگی نماید.

24) نجات : عملی که به منظور نجات انسان مضطرصورت می گیرد که شامل ارائه کمک های اولیه پزشکی با سایرموارد مورد نیاز وانتقال اشخاص به مکان ایمن می باشد.

25) کمیته استانی هماهنگی جستجو ونجات :  کمیته ای است متشکل ازمتخصصین دریائی وحقوقی که درهنگام فراخوانی توسط مرجع استانی درمحل مرکزهماهنگی جستجو ونجات دریائی استان تشکیل می گردد.

26) جستجو : عملیاتی است که معمولا" باهماهنگی مرکزهماهنگی نجات یا مرکزفرعی جستجو ونجات و همچنین                        با به کارگیری ازامکانات وپرسنل جهت پیداکردن فرد مضطرصورت می گیرد.

27 ) هماهنگ کننده جستجو ونجات (SC) : شخص یا اشخاص یاسازمانی که موظف هستند جهت ایجاد هماهنگی وارائه خدمات جستجو ونجات اقدام نمایند.

   

3

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                     فصل اول    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28) امکانات جستجو ونجات : کلیه منابع متحرک وثابت شامل کلیه واحدهای جستجو ونجات که به منظورشرکت درعملیات جستجو ونجات درنظرگرفته شده است .

29) هماهنگ کننده ماموریت جستجو ونجات (SMC) : شخصی است که معمولا" درمرکز هماهنگی نجات یا درمرکز فرعی جستجو ونجات مستقرمی باشد ومسئولیت هماهنگی عملیات جستجو ونجات با وی می باشد.

30) دستورالعمل یا طرح جستجو ونجات : به طورکلی اصطلاح مربوط به دستورالعمل استانی جستجو ونجات می باشد            که دررابطه با اهــــداف ، ساختار، همکاری وهماهنگی های لازم و همچنین نحوه ایجاد سرویس جستجو و نجات بحث        و بررسی می نماید.

31) مرکزتماس جستجو ونجات : مراکزهماهنگی نجات و سایرمراکزاستانی موظف هستند به محض دریافت پیام اضطرار ازهرطریق ممکن نسبت به نجات افراد مضطراقدام نمایند.

32) واحد جستجو ونجات: واحدی (دریایی ، پروازی وخشکی ) است متشکل ازافراد آموزش دیده و مجهزبه وسایل مناسب جهت انجام سریع عملیات جستجو ونجات .

33) هدف ازجستجو : نجات یک کشتی ، هواپیما یا هرگونه واحدی که ناپدید شده است ، همچنین نجات بازماندگان آنها            و پیدا نمودن مدارک و شواهد ، عملیات جستجو صورت می گیرد.

34) خط مبدأ : عبارت است ازخطی که حدفاصل بین خشکی و دریا را مشخص می کند یا به عبارتی حدپست ترین جذر دریا درطول سواحل را گویند.

35) سوانح بزرگ یا قهری : حوادث یا سوانحی که پیش بینی می شود امکانات موجود درمرکزهماهنگی نجات دریایی                یا سایرمراکزهماهنگی نجات دریایی واقع درمنطقه خلیج فارس ، دریای عمان ودریای خزرپاسخگوی مناسبی نمی باشند ، دراین صورت به منظوراستفاده ازامکانات کشور یا سایرکشورها ، ضروری است این مهم درکوتاه ترین فرصت ممکن ازطریق مراکزهماهنگی نجات دریایی به مرجع ملی ( سازمان بنادرو دریانوردی ) اعلام تا مرجع ملی نسبت به فراخوانی اعضای کمیته ملی هماهنگی جستجو ونجات دریایی واستفاده ازامکانات کشور وسایرکشورها اقدام نماید.

2ـ1ـ  الزامات :

1ـ2ـ1ـ براساس مفاد کنوانسیونهای ذیل ارائه خدمات جستجو ونجات الزامی می باشد:

·         کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص دردریا

·         کنوانسیون دریاهای آزاد

·         کنوانسیون سازمان ملل متحد دررابطه با حقوق دریاها

·         کنوانسیون سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری

·         کنوانسیون بین المللی جستجو ونجات دریائی

2ـ2ـ1ـ تدابیرلازم برای ارائه و هماهنگی خدمات جستجو ونجات

براساس فصل دوم کنوانسیون بین المللی جستجو ونجات دریایی : کشورهای عضوباید تا آنجا که ممکن است بصورت مجزا یا با همکاری سایرکشورهای دیگرودرصورت مقتضی باهمکاری IMO درجهت توسعه خدمات جستجو ونجات دریایی اقدام نمایند واطمینان حاصل نمایند که کمکهای لازم به افراد سانحه دیده دردریا ارائه می گردد. مقامات مسئول جستجو ونجات هریک ازکشورهای عضوباید به محض دریافت اطلاعاتی مبنی بردرخطربودن فرد یا افرادی دردریا اقدامات فوری را به عمل آورند و اطمینان حاصل نمایند که کمکهای لازم ارائه می گردد.

4

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                     فصل اول    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ1ـ اهداف طرح استانی جستجو ونجات دریایی

بادرنظرداشتن اهمیت همکاری درزمینه انجام موثرخدمات جستجو ونجات دریایی وهماهنگ سازی کلیه سازمانها ونهادهای دولتی و غیردولتی و باهدف حصول اطمینان ازوجود پاسخ موثر وبه موقع درمقابل اضطراردریایی طرح تهیه گردیده است .   این طرح همچنین درنظردارد عوامل موثردردستیابی به چنین هدفی را به نحو مقتضی فراهم نموده وازوجود هماهنگی کافی میان این عوامل اطمینان حاصل نماید.

1.   تهیه یک طرح استانی برای هماهنگی درانجام خدمات جستجو ونجات دریایی به منظور مرتفع نمودن نیازهای داخلـــی و تعهدات بین المللی .

2.      حمایت ازالزامات ذکرشده درکنوانسیون بین المللی جستجو ونجات دریایی

3.   تهیه یک طرح جامع برای هماهنگی دراجرای عملیات جستجو ونجات دریایی و استفاده مؤثر ازتمام منابع موجود در داخـل استان ، بسط همکاریهای دوجانبه و تلاش درراستای بهبود این چنین همکاریها

4.      بهینه سازی منابع موجود که می توانند درایجاد شبکه های همکاری و حفاظت بیشترازجان ومایملک دریانوردان ، مؤثرواقع گردد.

1ـ3ـ 1ـ  طرح مذکورهمچنین درنظردارد:

·         تامین یک راهنمای استانی برای توسعه سیستم جستجو و نجات دریایی

·         تشریح نقش و شرکت سازمانهای ذیربط درزمینه نجات جان انسانها

·         شناسایی مرجع استانی برای انجام وظائف اشاره شده درطرح استانی

·         درصورت امکان نجات مایملک دریانوردان با درجه دوم اهمیت نسبت به نجات جان انسانها

·     شرکت درکلیه مراحل عملیات کمک رسانی شامل کمکهای اولیه ( غذا، پوشاک ، پزشکی ، و... ) به سانحه دیدگان وتحویل آنها به نقاط ایمن

4-1-مزایای ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی

1.   ایجاد محیطی ایمن جهت بکارگیری صنایع مرتبط دریانوردی وهوانوردی ، تجارت ، گردشگری وتحقیقات می گردد. ارتقا سطح ایمنی موجب درخواست واستفاده تعداد افراد بیشتری ازهواپیما وکشتی می شود که این باعث توسعه اقتصادی کشورو منطقه خواهد شد. این مهم رخ نخواهد داد مگراینکه تدابیرلازم جهت ایجاد خدمات جستجو ونجات دریائی مطلوب بمنظور پیشگیری وتقلیل اثرات حوادث بد و ناگواراتخاذ گردد.

2.   انجام عملیات جستجو ونجات موثروکارا تبلیغات مثبتی را به همراه خواهد داشت ، درمقابل برخورد ضعیف و غیرموثردرحوادث مهم نتیجه نامطلوب وتبلیغات منفی را به همراه خواهد داشت که این امرتاثیرزیادی برصنایع حساس مانند گردشگری و حمل ونقل دریائی خواهد داشت ، ودرنهایت موجب تضعیف اینگونه صنایع واقتصاد خواهد داشت .

3.      سرعت ودقت لازم درعملیات جستجو ونجات دریائی موجب صیانت وحاکمیت آبهای کشورمی گردد.

4.      موجب کاهش تعداد مصدومین ، مجرومین مفقودین دردریا می گردد.

5.      باعث افزایش اطمینان روحی و روانی نزدیکان وبستگان سرنشینان شناورها می گردد.

6.      موجب کاهش حق بیمه مسئولیت وباربری درصنعت کشتیرانی می گردد. 

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   فصل دوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ2ـ  مرجع استانی ( یا دستگاه ومسئولین هماهنگی )

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بعنوان مرجع استانی مسئول ایجاد هماهنگی بین سازمانها ونهادهای شرکت کننده درطرح استانی بوده و سازماندهی اقدامات لازم به منظور جستجو ونجات دریایی را بعهده دارد. این مرجع درهنگام سوانح دریائی ازطریق فراخوانی ارگانهای عملیاتی و پشتیبانی اقدام به فعال نمودن طرح حاضرنموده و عملیات را بدوا" با استفاده ازتجهیزات و امکانات بندری آغاز می نماید.

2ـ2ـ  مراکزهماهنگی نجات دریائی (MRCC )  

      به منظور دستیابی به حداکثرهماهنگی و آمادگی لازم درهنگام وقوع حوادث دریائی بزرگ و قهری اداره کل بنادرو دریانوردی استان خوزستان ( بندرامام خمینی ) به عنوان مرکزاصلی هماهنگی نجات دریایی با همکاری ومشارکت کلیه ادارات و نهادهای مسئول استانی کمیته ای استانی تشکیل می دهد . کمیته استانی باهمکاری کلیه ادارات ونهادهای ذیربط ، نظارت براجرای طرح استانی جستجو و نجات وهمچنین عملیات جستجو ونجات دریائی را بعهده دارد.مرکز هماهنگی نجات دریائی مستقیما" بوسیله دستگاه مسئول هراستان اداره می شود.

الف ) دستگاه مسئول درهراستان اداره کل بنادرو دریانوردی استان مربوطه می باشد که دراین طرح اداره کل بنادرو دریانوردی بندر      امام خمینی (ره ) می باشد.

ب  ) مرکزهماهنگی نجات دریائی استانی باید باهمکاری کلیه ادارات ونهادهای مسئول درطرح استانی ، کمیته ای کارشناسی متشکل ازمتخصصین دریائی ، حقوقی و سایرتخصص های موردنیاز را تشکیل دهند.

ج   ) کلیه ادارات ونهادهای مسئول درطرح استانی باید به منظور همکاری درتشکیل چنین کمیته ای متخصصین با تجربه را برای عضویت درکمیته استانی معرفی نمایند. نمایندگان مربوطه موظف می باشند بلافاصله پس ازدرخواست مرکز هماهنگی نجات دریائی استانی برای همکاری یا تشکیل جلسه درمحل تعیین شده حاصرگردند.

د    ) هرمرکزهماهنگی نجات دریائی استانی متشکل ازمجموعه ای ازمراکزفرعی جستجو ونجات دریائی می باشد . چگونگی ارتباط این مراکز با یکدیگربه ترتیبی خواهد بود. که دراین طرح معین شده است .

1ـ 2ـ2ـ وظایف مراکزهماهنگی  جستجو ونجات دریائی  (MRCC ) عبارتند از :

v      تهیه طرح استانی جستجو ونجات دریائی

v      تشکیل کمیته هماهنگی استانی و نجات دریائی

v      تجزیه وتحلیل اعلام وضعیت اضطرار

v      پاسخ به اعلام وضعیت اضطرار

v      رله یا انعکاس وضعیت اضطراربه مرجع ملی  و سایر اعضای طرح استانی به وسیله :

1.       مراجع مستقردرخشکی ازطریق خطوط تلفن ثابت ، تلفن همراه ، نمابر

2.       مراجع و تأسیسات مستقر در دریا ازطریق مخابرات دریائی ( VHF,SSB،... ) 

v     مسئولیت هماهنگی عملیات جستجو ونجات دریائی

v     برنامه ریزی جهت عملیات جستجو ونجات دریائی و هوائی

v     اعلام آماده باش واعزام تیم جستجو ونجات دریائی

v     تعیین فرمانده درصحنه و وظایف آن

v     تشکیل کمیته کارشناس و برگزاری جلسات 

v     هماهنگ نمودن اقدامات کلیه ادارات ونهادهای مسئول در طرح استانی جستجو ونجات

v     ارتباط مستمربا مراکزفرعی و هماهنگی کلیه مراکزفرعی عملیاتی درحوزه صلاحیت طرح استانی 

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   فصل دوم    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

v     ایجاد بانک اطلاعاتی ازکلیه تجهیزات و امکانات جستجو و نجات موجود در سازمانها وارگانهای استان

v     ضبط و طبقه بندی مدارک و نقشه های موردلزوم برحسب  اولویت دربانک اطلاعات                                                                                                                                                                                                                            

v     نظارت برتشکیل ، تجهیزو اعزام تیم های عملیاتی جستجو ونجات درمراکز فرعی

v     تجزیه وتحلیل آمارسوانح دریائی وتعیین مناطق پرخطردریایی

v     تائید طرح های عملیاتی مراکز فرعی

v     اجرای برنامه های آموزش تئوری و عملی برای کلیه پرسنل شرکت کننده درطرح استانی

v     همکاری درتهیه دستورالعمل ها، راهنماها واستانداردها بامرجع ملی

v     ارائه خدمات فوریتهای پزشکی

v     انعکاس سوانح دریائی به مرجع ملی و سایرمراجع ذیربط

v     شناسایی وتعیین منابع بالقوه امکانات دراستان

v     اشاعه فرهنگ جستجو ونجات دریائی بمنظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و همچنین افزایش مشارکت عمومی

v     پیشنهاد منطقه تحت پوشش مراکزفرعی به مرجع ملی

v     پیشنهاد اصلاح طرح استانی به مرجع ملی

قـابل ذکراست که کلیه عملیاتهای جستجو و نجــات و تجهیـــزات مــراکز همــــاهنگی نجات می بـایستی در راستای

دستورالعملهای اشاره شده درذیل باشد:

ـ مدیریت و سازماندهی ( ORGANIZATION AND MANAGEMENT)

ـ هماهنگی درعملیات ( MISSION CO-ORDINATION )

ـ تسهیلات واحدهای متحرک ( MOBILE FACILITIES )

2ـ 2ـ 2ـ مرکزفرعی جستجو ونجات دریائی

v     به منظور تسریع درانجام عملیات مؤثرجستجو و نجات مرکز هماهنگی نجات دریائی استـان می بـــایست درصورت    

     نیازاقدام به تشکیل مرکز یا مراکز فرعی جستجو ونجات دریائی درحوزه تحت پوشش خود نماید . مسئولین مرکز یا مراکز

     فـــرعی موظفند کلیه دستـــوراتی را که ازطرف مـــرکزهماهنگی نجــات دریـائی استان به منظور همکاری و هماهنگی

      درعملیات جستجو و نجات صادرمی گردد اجراء نمایند.

3ـ 2ـ 2ـ وظایف مرکزفرعی هماهنگی نجات دریائی

      درشرایطی که مرکز هماهنگی جستجو ونجات دریائی ( MRCC ) مستقیما" نتواند عملیات جستجو ونجات را دریک منطقه فرعی کنترل نماید مرکز یا مراکز فرعی راسا" عملیات جستجو ونجات را بعهده گرفته و وظایف این مراکز معمولا" قسمتی یا کلیه مسئولیتهای مربوط به مرکز هماهنگی نجات دریائی می باشند.

لازم به ذکراست ، کلیه مراکز هماهنگی و فرعی جستجو ونجات براساس مفاد کنوانسیون بین الملل جستجو و نجات

دریائی باید 24 ساعته آماده ارائه خدمات دراین زمینه باشند.

v     تبادل اطلاعات بامراکزجستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

v     اعلام وضعیت اضطرار

3ـ2ـ  امکانات و تجهیزات مرکز جستجو و نجات دریایی

مرکزی که براساس این طرح بعنوان مراکز هماهنگی نجات دریایی شناخته می شوند باید تجهیزات مناسب و کافی را به منظورانجام اقدامات مؤثر درحوضة عملیاتی تعیین شده ویا درمناطقی که مرجع می تعیین می نماید دراختیار داشته باشد .  مرکز هماهنگی نجات دریایی باید علاوه برتجهیزات مستقر درهرکدام از مراکز فرعی جستجو و نجات مکانهایی را نیز بعنوان

7

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   فصل دوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمراکز ذخیره تجهیزات تعیین نموده و تجهیزات کافی و مناسب را برای این مراکز تهیه نماید . مرجع استانی باید محل استقرار تجهیزات ذخیره را به نحوی تعیین نماید که امکان استفاده فوری درکلیه مناطق پوشش این طرح درکوتاهترین زمان امکان پذیر باشد.

کلیه مراکز که درآنها تجهیزاتی به منظور جستجو و نجات نگهداری می شود مؤظف می باشند هرگونه تغییرات در وضعیت تجهیزات خود را به مرکز هماهنگی نجات دریایی گزارش نمایند. این گزارش حداقل باید شامل تعداد تجهیزات ، آماده به کاربودن یا خارج از سرویس بودن آنها و دلایل خارج از سرویس بودن چنین تجهیزاتی باشد.

مرکز هماهنگی نجات دریایی باید فهرست کاملی از تجهیزات آماده بکار موجود درکلیه مراکز فرعی و مراکز ذخیرة تجهیزات را تهیه نماید و بلافاصله پس از دریافت هرگونه تغییر درتجهیزات ، آنرا درفهرست مذکور درج نماید.

پس از اتمام هرعملیات جستجو و نجات مرکز هماهنگی نجات دریایی مؤظف به تعمیر و ترمیم فوری کلیه تجهیزات و مواد مصرفی و انتقال آنها به محل های تعیین شده می باشند. چنانچه تجهیزاتی نیز از مراکز دیگر و یا از مراکز ذخیره تجهیزات  به منظور جستجو و نجات به امانت گرفته باشد ، باید بلافاصله پس از تعمیر و ترمیم به مکانهای اولیه عودت داده شوند. مسئولیت انجام بهینه اقدامات فوق به عهده بالاترین مقام اجرایی مرکز هماهنگی نجات دریایی می باشد.  

تجهیزات مرکز MRCC بندرامام خمینی شامل شناورهای ناجی4-ناجی7-قیام5-سار2 می باشد. 

1ـ3 ـ2ـ  تجهیزات موردنیاز  

تجهیزات موردنیاز به منظور ارائه خدمات جستجو و نجات دریای مطلوب

کمیته استانی هماهنگی باید به منظور حصول اطمینان از وجود تجهیزات کافی درکلیه مراکز هماهنگی نجات دریایی تعیین شده دراین طرح استاندارد حداقل تجهیزات را برای مراکز مختلف تعریف نماید. این استاندارد باید حداقل براساس عوامل ذیل تعریف شد باشد.

ـ حجم ترافیک دریایی درمنطقه

ـ وجود مناطق حساس و پرخطر درمنطقه

ـ شرایط دریایی درمنطقه ( شدت جریان آب ، ارتقاع موج و ... )

ـ سوابق و آمار سوانح دریایی درمنطقه

2ـ3ـ2ـ تجهیزات عملیاتی

امکانات جستجو و نجات دریایی شامل واحهای جستجو و نجات ( دریایی ، هوائی و زمینی ) و همچنین سایر منابع و امکانات که میتوانند درعملیات جستجو  و نجات دریایی شرکت نمایند میباشد . واحدهای جستجو و نجات مجهز به تجهیزات مناسب

و برخوردار از افراد متخصص جهت شرکت درعملیات جستجو و نجات می باشند . واحدهای جستجو و نجات دریایی مانندکشتی جستجو و نجات دریایی ، واحدهای جستجو و نجات هوایی مانند بالگرد و واحدهای جستجو و نجات زمینی مانند ماشینهای آمبولانس و به منظور جابجایی افراد سانحه دیدهد می باشند.

واحدهای جستجو و نجات دریایی را باید طوری انتخاب نمود که درکوتاهترین فرصت ممکن بتوانند درمحل وقوع سانحه دریایی شرکت نمایند.

ضمناً خاطرنشان میسازد امکانات یادشده باید قابلیت حداقل یک یا چند مورد از موارد یاد شده در ذیل را برخوردر باشند :

ـ شرکت درعملیات کمک رسانی و جلوگیری یا تقلیل از شدت سانحه .

ـ شرکت درعملیات جستجو .

           ـ انتقال تجهیزات پشتیبانی شامل وسایل بقا به صحنه عملیات یا محل وقوع سانحه

ـ نجات افراد بازمانده .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8

                                                                                          طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                 فصل دوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ارائه غذا ، دارو و یا هرگونه الزامات موردنیاز جهت بازماندگان .

ـ انتقال افراد بازمانده به محل ایمن .

3ـ3 ـ2ـ  تجهیزات مخابراتی   

مرکز جستجو و نجات دریایی بندر امام خمینی به تجهیزات خاص رادیویی از قبیل  VHF و VHF-DSC وHFو دستگاههای AIS ، ناوتکس ، دو خط مستقیم تلفن ، فاکس ، و تلکس پست الکترونیکی مجهز می باشد.

4ـ3 ـ2ـ  تجهیزات پشتیبانی کننده    

تجهیزات پشتیبانی معمولا توسط واحدهای پروازی یا شناور، جهت بازماندگان ارسال میگردد . نوع و تعداد واحدهای نجات بستگی به شرایط محلی وقوع حوادث دارد. مرکز هماهنگی نجات دریایی میبایست امکانات کافی جهت پشتیبانی عملیات را نیز مد نظرقرار دهند.

5ـ3 ـ2ـ  اجاره تجهیزات    

مرجع استانی باید هماهنگی های لازم را به منظور اجاره تجهیزات موردنیاز و استفاده از آنها درمرکز هماهنگی نجات دریایی از طریق مراکز شناخته شده داخلی یا بین المللی انجام دهد. چنین هماهنگی های لازم است قبل از وقوع سوانح انجام پذیرفته باشد، تا از بروز هرگونه تأخیر غیرضروری درهنگام عملیات جستجو و نجات جلوگیری گردد. مرجع استانی باید فهرستی از مراکز اجاره تجهیزات و نمونه ای از فرم قراردادهای لازم برای اجاره را تهیه و اطلاعات را به روز نگهداری نمایید .

9

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                 فصل دوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4-2منطقه تحت پوشش مرکزهماهنگی نجات دریایی بندر امام خمینی        

مناطق تحت پوشش طرح استانی جستجو ونجات دریائی

مناطق حدفاصل عرضهـای جغــرافیائی 29 درجه و

30 دقیقه شمـــالی تا 30 درجه و 30 دقیقه شمالی

                                       و

      مناطق حدفاصل طولهای جغرافیــائی 48 درجه شرقـــی

تا 50 درجه شرقی

10

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                 فصل دوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-4-2نقشه عمومی منطقه تحت پوشش طرح جستجو و نجات دریائی استان خوزستان

                                                                                                    11

                                                                                                                             طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                 فصل دوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ2ـ  سازمانهای ونهادهای شرکت کننده دراجرای طرح استانی

ایجاد ونگهداری یک سازمان مستقل جستجو ونجات دریایی ضمن دارا بودن مشکلات عدیده پرسنلی وتجهیزاتی ازنظراقتصادی نیزغیرموجه خواهد بود. لذا براساس توصیه سازمانهای بین المللی و بمنظور اجرای استانداردهاوپاسخگویی سریع به نیازها ، ترتیبی باید اتخاذ گردد تا پرسنل وتجهیزات سازمانهای نظامی وغیرنظامی که هریک ازآنها درموارد عادی وظائف سازمانی خویش را عهده دار هستند درموارد لزوم به کمک مراکز هماهنگی ونجات دریایی بشتابند برای دستیابی به این هدف سازمان بنادر و دریانوردی( اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان) اقدام به ایجاد مراکزهماهنگی ونجات دریایی نموده است تا با همکاری کلیه سازمانهای ذیربط نسبت به نجات جان انسانها در دریا اقدام نمـاید. سازمانها ونهادهای مندرج در ذیل این بخش مسئول اجرای طرح استانی می باشند وباید وظایف معین شده دراین

طرح را مطابق دستورالعمل ها وروشهای تعیین شده درطرح به اجرا درآورند . براین اساس :

الف ـ هرسازمان یا نهاد باید فرد مسئول وجانشین را ازمیان مدیران عالی خویش بعنوان نماینده تام الاختیار به مرجع استانی معرفی نماید.

ب ـ مرجع استانی باید کمیته ای متشکل ازنمایندگان تام الاختیارسازمانها ونهادهای شرکت کننده درطرح استانی را ایجاد نماید.

ج ـ مرجع استانی می تواند درصورت ضرورت ودرهنگام سوانح بزرگ دریائی و یا سایرموارد ضروری ازاعضاء کمیته نمایندگان تام الاختیار برای تشکیل جلسه دعوت نماید.

د ـ  کلیه سازمانها ونهادهای شرکت کننده دراین طرح باید اختیارات کافی به منظوراعزام و بکارگیری پرسنـــل و تجهیزات مورد نیازمرجع استانی را به نمایندگان مربوطه واگذار نمایند.

هـ ـ فهرست کامل سازمانها ونهادهای شرکت کننده درطرح استانی،مشخصات وآدرس نمایندگان تام الاختیاروجانشینان درپیوست اول این طرح قراردارد.

و ـ هرگونه تغییردراطلاعات مربوط به نمایندگان سازمانها ونهادها ومسئولین اجرای طرح استانی باید بلافاصله توسط سازمان ذیربط به اطلاع مرجع استانی رسانیده شود.

زـ مرجع استانی مسئول ابلاغ فوری هرگونه تغییردرمشخصات نمایندگان تام الاختیار، به کلیه سازمانها ونهادهای شرکت کننده درطرح استانی می باشد.

1ـ 5ـ2ـ سازمانها ونهادهای شرکت کننده دراجرای طرح استانی عبارتند از:

ـ اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندرامام خمینی (ره )

ـ اداره کل مدیریت بحران  استانداری

ـ فرمانداری شهرستان ماهشهر

ـ منطقه سوم دریایی امام حسین ( ع ) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ـ پایگاه دریایی ارتش جمهوری اسلامی مستقر در خرمشهر

ـ مرزبانی نیروی انتظامی استان خوزستان

ـ پایگاه هماهنگی دریابانی نیروی انتظامی مستقر دربندرامام خمینی (ره )  

ـ جمعیت هلال احمراستان خوزستان

ـ معاونت بهداشتی و درمانی دانشگاه جندی شاپوراهواز

ـ اداره کل شیلات استان خوزستان

ـ ـ تعاونی لنجداران استان خوزستان

ـ شرکت ملی نفت فلات قاره ـ تاسیسات نفتی بهرگان

12

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   فصل دوم    

ـ اداره کل دادگستری استان خوزستان

ـ اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

ـ اداره بندر و دریانوردی آبادان

ـ اداره کل فروردگاههای استان خوزستان

ـ اداره کل گمرک بندر امام خمینی

-پلیس اطلاعات و امنیت عمومی- گذرنامه

2ـ 5ـ 2ـ سازمانها وارگانهای پشتیبانی کننده مراکزMRCC استان خوزستان  :

1.      منطقه سوم نیروی دریائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

2.      پایگاه دریایی ارتش جمهوری اسلامی مستقر در خرمشهر

3.      اداره کل مدیریت بحران  استانداری 

4.      فرمانداری شهرستان ماهشهر

5.      اداره کل بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استان خوزستان

6.      کشتیرانی جنوب خط ایران ـ شعبه بندرامام خمینی (ره )

7.      شرکت ملی نفتکش ـ شعبه بندرماهشهر

8.      اداره کل دادگستری استان خوزستان

9.      تعاونی های لنجداران استان خوزستان

10. اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

11. اداره بندرو دریانوردی آبادان

12. اداره کل نظارت گمرکات استان خوزستان

13. مرزبانی نیروی انتظامی استان خوزستان

14. شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

15. بندر صادراتی ماهشهر

6ـ2ـ وظایف ومسئولیتهای نهادها وسازمانهای شرکت کننده درطرح استانی

1ـ6ـ2ـ اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ( مرجع استانی )

v     هماهنگ نمودن امکانات استانی به منظورمقابله با سوانح دریائی درمحدود آبهای تحت پوشش این طرح

v     پیگیری جهت ایجاد هماهنگی های لازم با سایرسازمانها وارگانهای ذیربط محلی واستانی

v     بررسی ، تصویب وتدوین برنامه به منظوربازنگری طرح استانی

v     برنامه ریزی جهت تجهیزات موردنیاز مرکزاصلی هماهنگی (MRCC ) ومراکزفرعی

v     تدوین دستورالعمل وایجاد ساختارارتباطی ( مخابراتی ) مناسب وکافی دربین کلیه عوامل پشتیبانی ، عملیاتی .

v   نظارت بربرگزاری مانورهای دریائی باحضورکلیه سازمانهای شرکت کننده درطرح استانی به منظورحصول اطمینان ازوجود آمادگی برای مقابله با سوانح دریائی

v     برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح کارایی واثربخشی خدمات جستجو ونجات دریائی .

v     تشکیل ستاد هماهنگی به منظورهدایت عملیات ، تقسیم کاردرهنگام وقوع سوانح دریائی بزرگ یا قهری .

v     اعلام روشها ومقررات جاری جستجو ونجات به مرکزهماهنگی اصلی ومراکزفرعی جستجو ونجات(MRCC )

13

    

                                                               طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                          فصل دوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ6ـ2ـ منطقه سوم نیروی دریائی سپاه پاسداران 

v     معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v     شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v     شرکت مانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

v     همکاری بامرجع استانی درخصوص اعزام واحدهای دریائی موردنیازحسب درخواست مرجع استانی

v     تبادل اطلاعات با مراکزجستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

3ـ6ـ2ـ پایگاه دریایی ارتش جمهوری اسلامی مستقردرخرمشهر

v     معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v     شرکت دربرنامه های أموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v     شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

v     همکاری بامرجع استانی درخصوص اعزام واحدهای دریائی موردنیازحسب درخواست مرجع استانی

v     تبادل اطلاعات بامراکزجستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

4ـ6ـ2ـ پایگاه هماهنگی دریابانی نیروی انتظامی مستقردربندرامام خمینی (ره )

v     معرفی نماینده تام الاختیارو جانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v     شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v     شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

v     همکاری بامرجع استانی درخصوص اعزام واحدهای دریائی مورد نیازحسب درخواست مرجع استانی

v     تبادل اطلاعات بامراکزجستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

5ـ6ـ2ـ اداره کل شیلات استان خوزستان 

v     معرفی نماینده تام الاختیارو جانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v     شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو و نجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v     شرکت در مانورهای استانی جستجو و نجات دریائی

v     همکاری بامرجع استانی درخصوص اعزام واحدهای دریائی موردنیاز حسب درخواست مرجع استانی

v     تبادل اطلاعات با مراکز جستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

6ـ6ـ2ـ شرکت نفت فلات قاره ایران ( تأسیسات نفتی بهرگان ) 

v     معرفی نماینده تام الاختیارو جانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v     شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو و نجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v     شرکت در مانورهای استانی جستجو و نجات دریائی

v     همکاری بامرجع استانی درخصوص اعزام واحدهای دریائی موردنیاز حسب درخواست مرجع استانی

v     تبادل اطلاعات با مراکز جستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

14

                                                                                                                                                                                       

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   فصل دوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ6ـ2ـ اداره کل فرودگاههای استان خوزستان  

v     معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v     همکاری بامرجع استانی درخصوص اعزام واحدهای پروازی وتجهیزات مورد نیازحسب درخواست مرجع استانی

v     شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v     شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

8ـ6ـ2ـ استانداری خوزستان (اداره کل مدیریت بحران استان )

v     معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v     شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v     شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

9ـ6ـ2ـ فرمانداری شهرستان ماهشهر

v     معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v     شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v     شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

10ـ6ـ2ـ معاونت بهداشتی و درمانی دانشگاه جندی شاپور اهواز  

v     معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v     ارائه خدمات بهداشتی بنابه درخواست مراجع استانی

v     شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v     شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

11ـ6ـ2ـ کشتیرانی جنوب ، خط ایرا ن ـ شعبه بندرامام خمینی (ره )

v     معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v     شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v     شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

v     همکاری با مرجع استانی درخصوص اعزام واحدهای دریائی مورد نیاز حسب درخواست مرجع استانی

v     تبادل اطلاعات با مراکز جستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

12ـ6ـ2ـ شرکت ملی نفتکش ـ شعبه بندرماهشهر

v     معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v     شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v     شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

v     همکاری با مرجع استانی درخصوص اعزام واحدهای دریائی مورد نیاز حسب درخواست مرجع استانی

v     تبادل اطلاعات با مراکز جستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

13ـ6ـ2ـ جمعیت هلال احمراستان خوزستان

v     معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v     همکاری با مرجع استانی درخصوص اکیپ های متخصص مورد نیازواستقراراکیپ پزشکی درمراکزهماهنگی

v     شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v     شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

15

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                       فصل دوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14ـ6ـ2ـ اداره کل گمرک بندر امام خمینی

v      معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v      همکاری با مرجع استانی بمنظور ورود موقت یا دائم تجهیزات مورد نیازجستجو ونجات دریائی استانی

v      تبادل اطلاعات با مراکز جستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

15ـ6ـ2ـ تعاونی های لنجداران استان خوزستان

v      معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v      شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v      شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

v      تبادل اطلاعات با مراکز جستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

16ـ6ـ2ـ اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

v      معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v      شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v      شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

v      تبادل اطلاعات با مراکز جستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

17ـ6ـ2ـ اداره بندر و دریانوردی آبادان 

v      معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v      شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v      شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

v      تبادل اطلاعات با مراکز جستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

18-6-2-  مرزبانی نیروی انتظامی استان خوزستان

v      معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v      شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v      شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

v      ایجاد تسهیلات جهت ورود و خروج اتباع بیگانه

19-6-2-شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

v      معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v      شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v      شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

v      تبادل اطلاعات با مراکز جستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

20-6-2- بندر صادراتی ماهشهر

v      معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v      شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v      شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

v      تبادل اطلاعات با مراکز جستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

                                                                                                            16

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                       فصل دوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21-6-2- پلیس  اطلاعات و امنیت عمومی- گذرنامه

v      معرفی نماینده تام الاختیاروجانشین به همراه شماره تلفنهای تماس به مرجع استانی

v      شرکت دربرنامه های آموزشی جستجو ونجات دریائی بنابه درخواست مرجع استانی

v      شرکت درمانورهای استانی جستجو ونجات دریائی

v      تبادل اطلاعات با مراکز جستجو ونجات استان درخصوص اعلام وضعیت اضطرار

7ـ2ـ سازمان بنادر و دریانوردی  استان خوزستان ( مراجع استانی )

مرجع استانی باید کمیته ای را بعنوان کمیته استانی هماهنگی جستجو و نجات تشکیل داده و به کلیه سازمانهای مسئول درطرح معرفی می نماید . دبیرخانه کمیته استانی هماهنگی دراداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان مستقر بوده و مستقیماً تحت نظرمرجع استانی اداره میشود .

کمیته استانی هماهنگی باید با همکاری کلیه ارگانها و سازمانهای مسئول درطرح استانی متشکل از متخصصین دریایی ، حقوقی و سایر تخصص های موردنیاز را تشکیل دهد.

کلیه سازمانهای مسئول درطرح استانی باید به منظور همکاری درتشکیل چنین کمیته ای متخصصین با تجربه را برای عضویت درکمیته معرفی نمایند. نمایندگان مربوطه موظف می باشند  بلافاصله پس از درخواست مرجع استانی ، برای همکاری یا تشکیل جلسه درمحل تعیین شده حاضرگردند.

1ـ7 ـ2ـ  وظایف کمیته استانی هماهنگی جستجو و نجات عبارتند از :

هماهنگی نمودن امکانات استانی به منظور مقابله با سوانح دریایی درمحدوده آبهای تحت پوشش این طرح و یا خارج از آن بمنظور همکاری و هماهنگی با سایر کشورهای منطقه براساس مفاد کنوانسیون SAR.                  

تشکیل کمیته نمایندگان تام الاختیار دستگاههای ذیربط به منظور ایجاد هماهنگی ها و اقدامات لازم .

تعیین مسئول ارشد مرکز هماهنگی نجات دریایی استانی .

دریافت و توزیع اطلاعات درارتباط با اجرای طرح استانی .

پیگیری جهت ایجاد هماهنگی های لازم با سایرسازمانها و ارگانهای ذیربط داخلی ، منطقه ای و بین المللی .             

نظارت و کنترل دربرنامه ریزی های کلان جستجو و نجات دریایی و همچنین تهیه ، تدوین و توسعه طرح استانی و

جستجو و تجات

بررسی ، تصویب و تدوین برنامه ، بمنظور بازنگری طرح استانی جستجو و نجات دریایی.     

برنامه ریزی برای مرکز هماهنگی نجات دریایی ( MRCC ) به تجهیزات موردنیاز.

تدوین دستورالعمل و ایجاد ساختار ارتباطی ( مخابراتی ) مناسب و کافی دربین کلیه عوامل پشتیبانی ، عملیاتی

نظارت بر برگزاری مانورهای دریایی با حضور کلیه سازمانهای شرکت کننده درطرح استانی ، به منظور حصول اطمینان از وجود آمادگی برای مقابله با سوانح دریایی .

برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی خدمات جستجو و نجات دریایی.

نظارت برارائه اخبار و اطلاعات مربوط به حوادث و سوانح دریایی.

ایجاد گروه کاری و برگزاری جلسات موردنیاز به منظور ارائه پیشنهادات لازم به کمیته استانی هماهنگی جستجو و نجات.

تشکیل ستاد هماهنگی بمنظور هدایت عملیات ، تقسیم کاردرهنگام وقوع سوانح دریایی بزرگ یا قهری اعلام روشها و مقررات جاری جستجو و نجات به مرکز هماهنگی نجات دریایی .

دریافت گزارشات مراکز عملیاتی درخصوص اقدامات جستجو و نجات .

17

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                       فصل دوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایجاد دبیرخانه کمیته استانی هماهنگی .

ترتیب برقراری ارتباط با سازمانهای خارجی بمنظور جلب همکاری های لازم درعملیات جستجو و نجات تشکیل ستاد هماهنگی عملیات جهت بررسی و شرکت درعملیات جستجو و نجات براساس درخواست سازمانهای خارجی و یا کشورهای حوزه خلیج فارس.

برنامه ریزی بمنظور تدوین و امضاء موافقت نامه های دوجانبه با سازمانها و ارگانهای ذیربط داخلی و منطقه .

ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور ضبط و طبقه بندی مدارک و نقشه های موردلزوم برحسب اولویت .

ارزیابی گزارش عملیات های جستجو و نجات مرکز هماهنگی.

تهیه دستورالعمل های موردنیاز برای انجام عملیات جستجو و نجات براساس توصیه های IMO .

تهیه استاندارد حداقل تجهیزات موردنیاز درمرکز عملیاتی جستجو و نجات .

پیشنهاد ارائه بودجة موردنیاز به مرجع استانی .

2ـ7 ـ2ـ  مشخصات کمیته استانی هماهنگی 

دبیرخانه و مرکز استانی هماهنگی نجات دریایی واقع دراداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان محل هماهنگ کردن فعالیتهای جستجو و نجات برای پاسخگوئی به حوادث بزرگ یا قهری می باشد.

3ـ7 ـ2ـ  تجهیزات موردنیاز کمیته استانی هماهنگی

امکانات مخابراتی این مرکز باتوجه به نیاز امکان ارتباط دوجانبه بین کلیه واحدهای جستجو و نجات دریایی ذیربط و مرکز هماهنگی باید با سیستم تلفن بطور اختصاصی و همچنین سیستم عمومی ، تلکس ، نمابراینمارسات و استفاده از امکانات اینترتنی و پست الکترونیکی مجهز گردد.

نقشه های دریایی و وسایل لازم جهت نقشه کشی.

4ـ7 ـ2ـ  وظایف دبیرخانه کمیته استانی هماهنگی 

به منظور تسهیل درانجام وظایف کمیته استانی هماهنگی ، دبیرخانه ای درمحل این مرکز ایجاد می گردد ، وظایف دبیرخانه کمیته استانی هماهنگی به شرح زیرمی باشند:

‌ـ جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات

ـ هماهنگی برای برگزاری جلسات کمیته استانی هماهنگی ، و سایر جلسات درارتباط با اجرای طرح حداقل هردو سال یک بار و تهیه گزارش جلسات فوق الذکر.

ـ انجام مکاتبات درخصوص موضوعات مربوط به این طرح.

ـ  اطلاع رسانی عمومی و سایر اقدامات درارتباط با وظایف کمیته استانی هماهنگی.

 

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   فصل سوم     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1ـ3ـ آموزش و تمرینات

آموزش پرسنل درگیر درعملیات جستجو ونجات دریائی جهت اجرای موفقیت آمیز این طرح ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. پرسنل مخابرات و ارتباطات ، اعضای مرکز هماهنگی نجات دریائی و فرماندهان واحدهای شناور بایستی درمورد نحوه صحیح برقراری ارتباط ، ارسال ودریافت پیام ، طراحی عملیات ، انجام مانورهای دریائی واستفاده ازتجهیزات ، آموزشهای لازم و مربوطه را دیده وبا تمرینات مستمرآموزشی سرعت و دقت عمل لازم را پیدا کرده تا بتوانند بصورت مؤثروظایف محوله را انجام دهند.

بـــاتوجه به وسعت و شرایط جغرافیائی حاکم برمحل سانحه و به منظور نجات جان انسانها ضروری است موقعیت یابی وتصمیم گیری مناسب توسط افراد باصلاحیت وآموزش دیده که تجربه کافی دراین زمینه را دارند انجام گیرد.

1ـ1ـ3ـ آموزش 

کلیه افراد و پرسنلی که براساس این طرح دربرنامه ریزی ، ساماندهی ، هدایت و کنترل عملیات جستجو و نجات شرکت خواهند داشت باید آموزش های لازم به منظورکسب مهارت وتوانائی انجام اقدامات مورد نیازبرحسب وظایف تعریف شده درطرح استانی را طی نموده باشند .

مرجع استانی باید مرکز ذیصلاحی را که امکانات و توانائی برگزاری و ارائه چنین دوره هائی را داشته باشد ایجاد یا معرفی نماید.

چهارچوب دوره های آموزشی برای هرفرد باید متناسب با مسئولیت وی دراین طرح تدوین شده باشد. دوره های آموزشی باید براساس استانداردهای آموزش شناخته شده بین المللی وملی بنانهاده شده باشد. این آموزشها باید شامل آموزش تئوری وکارگاههای عملی متناسب با مسئولیت اشخاص برنامه ریزی گردند. درصورت نیازمیتوان ازاساتید برجسته کشوربرای برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت دعوت بعمل آورد و یا افرادی را که شایستگی کافی داشته باشند و قبلا" مهارتها وتجاربی را درخصوص جستجو ونجات کسب کرده باشند جهت آموزش اعضای طرح دعوت  بعمل آورد. آموزش تئوری می بایست شامل روشهای جستجو و نجات ، تجهیزات ، جنبه های حقوقی ، ارتباطات ، سنجش از دوره ارزیابی شدت خطر ، جنبه های مالی ، تعیین خسارت و سایرموارد مورد نیاز براساس این طرح باشد.

2ـ1 ـ 3ـ  تمرینات

به منظور حفظ آمادگی کلیه پرسنلی که براساس این طرح دارای مسئولیت و وظیفه ای می باشند و نیز آشنایی آنهـا با آخرین روشهای مدیریتی و عملیاتی جستجو و نجات ، تمرینات ادواری منظمی با همکاری کلیه سازمانهای مسئول  درطرح تنظیم خواهد گردید. این تمرینات باید براساس برنامه زمانبندی تعیین شده ازطرف مرجع استانی دنبال گردند.

هدف ازاین تمرینات عبارت است از:

  1. حصول اطمینان ازآشنائی کافی افراد با مسئولیت ها و وظایف تعیین شده درطرح .
  2. اطمینان ازوجود تجهیزات مناسب ، کافی و آماده عملیات درمحل های تعیین شده درطرح
  3. اطمینان ازکارآیی روشهای عملیاتی

19

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   فصل سوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف ) برنامه تمرینات :

تمرینات فرعی

دوتمرین درطول سال ( هرشش ماه یک تمرین ) تمرین عملیاتی محدود با هدف حصول اطمینان ازآمادگی تجهیزات و پرسنل که معمولا" توسط مرکز هماهنگی نجات دریائی     ( بندرامام خمینی ) برگزار می شود.

تمرین  استانی

یک تمرین سالانه

تمرین عملیاتی وسیع باهدف حصول اطمینان ازکارآیی روشها ، مدیریت ، پرسنل تجهیزات ، برقراری ارتباط اعضای طرح و ایجاد مرکزهدایت عملیات درکمیته استانی هماهنگی جستجو ونجات به منظور فرماندهی عملیات جستجو و نجات دریائی 

ب ) محورهای تمرین :

تمرینات عملی باید حداقل شامل موارد ذیل باشند:

v     ارسال و دریافت اطلاعات بطورعملی قبل ازعملیات ودرحین عملیات جستجو ونجات

v     اقدامات اولیه ، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ، ارزیابی اطلاعات بدست آمده

v     چگونگی شروع عملیات جستجو

v     نحوه شناسایی شناورحادثه دیده ازطریق هوا ودریا ( توسط واحدهای پروازی و شناورها )

v     استفاده ازتجهیزات

v     جمع آوری اسناد و مدارک درارتباط با سانحه

v     اطلاع رسانی عمومی

v     سایرموارد مرتبط با عملیات جستجو و نجات

2ـ3 ـ  روابط عمومی واطلاع رسانی 

به منظوراطلاع رسانی به موقع درخصوص سوانح دریائی واجتناب ازانتشاراطلاعات غیرصحیح وغیرضروری درهنگام بروز چنین سوانحی ، مرجع استانی باید فرد یا افراد مشخصی را که واجد صلاحیت دریافت وانتشاراخبارسوانح ازطریق مراکزهماهنگی نجات دریائی یا رسانه های جمعی ، تهیه مستندات صوتی وتصویری ازوقایع واتفاقات می باشد را معرفی نماید.

مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی که براساس این طرح تعیین می گردد، مستقیما" تحت نظارت مرجع استانی جستجو و نجات وظایف و مسئولیت های خود را انجام خواهد داد. کلیه بیانیه های صادره درارتباط با سوانح دریائی منحصرا" باید ازطریق مسئول روابط عمومی که توسط مرجع استانی جستجو ونجات تعیین می گردد، منتشر و به اطلاع عموم رسانده شوند. اطلاعات مربوط به نام ، سمت، شماره تلفن تماس ، شماره نمابر و آدرس پست الکترونیکی ، آدرس کامل فرد یا مسئول روابط عمومی باید به اطلاع کلیه دستگاهها ذیربط درطرح رسانده شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

20

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   فصل سوم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3ـ3 ـ  اصلاح وبازنگری طرح  

طرح حاضرممکن است به منظورلحاظ نمودن آخرین تجربیات ، دستاوردهای علمی و درج صحیح مشخصات افراد مسئول درطرح مکررا" نیازبه تغییرات داشته باشد. به منظور حصول اطمینان ازصحت اطلاعات موجود، این طرح ها باید حداقل هرساله و یا درهردوره زمانی مقتضی( کمتراززمان مذکوربه تشخیص کمیته استانی هماهنگی جستجو و نجات ) اصلاح و بازنگری گردند. پس ازبرگزاری تمرینات باید کارایی طرح مورد ارزیابی قرارگیرد . مسئولین کمیته استانی هماهنگی جستجو و نجات باید نقطه نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان درتمرینات را بلافاصله پس ازهرتمرین به منظور استفاده درارزیابی ها جمع آوری نمایند. هرگونه تغییردرطرح استانی پس ازتائید مرجع ملی قابل اجراء می باشد

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     ( پیوست یک )

» فهرست ومشخصات نمایندگان تام الاختیارسازمانها براساس طرح استانی  «

1.      اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ـ بندرامام خمینی (ره )  :

2.     اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان  :

3.     فرمانداری شهرستان ماهشهر  :

4.     منطقه سوم دریایی سپاه ـ ندسا  :

22

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5.     مرزبانی نیروی انتظامی استان خوزستان (پایگاه دریابانی بندر امام )  :

6.     اداره کل هلال احمراستان خوزستان   :

7.     اداره کل بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی استان خوزستان  :

8.     اداره کل شیلات استان خوزستان   :

9.      کشتیرانی جنوب ـ خط ایران ـ شعبه بندرامام خمینی (ره )  :

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10.   تعاونی لنجداران استان خوزستان   :

11.   شرکت ملی نفت فلات قاره ـ تأسیسات نفتی بهرگان سر  :

12.  اداره کل دادگستری استان خوزستان   :

13. اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر   :

14. اداره بندر و دریانوردی آبادان   :

24

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15.  شرگت ملی نفت کش ایران   :

16. هواپیمائی کشوری   :

17. پایگاه دریایی خرمشهر :

18.اداره کل گمرک بندر امام خمینی:

19.بندر صادراتی ماهشهر:

                                                                                              

 20.شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی:

21- پلیس  اطلاعات و امنیت عمومی- گذرنامه

25

طرح استانی جستجو و نجات دریایی                                                                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    (پیوست دو)

      اطلاعات وشماره تماس مراکزهماهنگی نجات دریایی کشور

مرکز

تلفن

نمابر

تلکس

کمیته ملی هماهنگی سازمان     بنادرو دریانوردی

8809326-021

09123844686

8809555-021

2160066بندر

216115بندر

مرکز نجات دریایی

بندر عباس

5563966-0761

5563967-0761

564056-0761

            214278

214287

مرکز نجات دریایی

بندر امام خمینی

2226901-0651

2226902-0651

2226901-0651

613051

مرکز نجات دریایی

بوشهر

2530074-0771

2530075-0771

2530072-0771

2530079-0771

332108

مرکز نجات دریایی

چابهار

2221415-0545

2221215-0545

2221215-0545

552247

مرکز نجات دریایی

         بندر انزلی

3225540-0181

4243906-0181

3223902-0181

232199

مرکز نجات دریایی

نوشهر

3250984-0191

3250982-0191

216152

216643