یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

 

تمرین ها و آموزش : انجام مانور های جستجو و نجات دریایی و آموزش دوره های جستجو و نجات و ارتباطات رادیویی به ایستگاههای وابسته .