دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

تمرین ها و آموزش

تمرین ها و آموزش:  انجام مانور های جستجو و نجات دریایی و آموزش دوره های جستجو و نجات و ارتباطات رادیویی به ایستگاههای وابسته .