یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 

تجهیزات و منابع انسانی

تجهیزات و منابع انسانی : شامل کلیه تجهیزات GMDSS و منابع انسانی شامل کارشناسان رادیو و جستجو و نجات دریایی و هواشناسی است که در طول شبانه روز آمادگی ارائه خدمات را دارا می باشند .