دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۵۴
 

طرح فرکانسی

 

VHF

Channel

Transmitting Frequencies (MHz)


خوزستان استان

Ship Stations

Coast Stations

امام خمینی

سجافی

آبادان

چوئبده

اروند

خرمشهر

بعثت *

1

156.050

160.650

duplex


 

 

 

 

 

 

2

156.100

160.700

duplex


 

 

 

 

 

 

3

156.150

160.750

duplex


 

 

 

 

 

 

4

156.200

160.800

duplex


 

 

 

 

 

 

5

156.250

160.850

duplex


 

 

 

 

 

 

6

156.300

157.300

simplex

SAR*

7

156.350

160.950

duplex


 

WC -1

 

 

 

 

8

156.400

157.400

simplex


 

 

CC-1

 

 

 

9

156.450

156.450

simplex


 

 

 

 

 

 

10

156.500

156.500

simplex

MOU

11

156.550

156.550

simplex

PILOTAGE

 

 

 

 

 

 

12

156.600

156.600

simplex


 

NGO

 

 

 

 

13

156.650

156.650

simplex

CC-1

 

CC-1

 

 

CC-1

CC-1

14

156.700

156.700

simplex

CC-2

 

 

 

 

 

 

15

156.750

156.750

simplex

PILOTAGE

 

 

 

 

 

 

16

156.800

156.800

simplex

DISTRESS, SAFETY AND CALLING - used for initial contact - then select a Working Channel.

17

156.850

156.850

simplex

PILOTAGE

 

 

 

 

 

 

18

156.900

161.500

duplex

METEO

19

156.950

161.550

duplex

WC -1

 

 

 

 

 

 

20

157.000

161.600

duplex


 

 

 

 

 

 

21

157.050

161.650

duplex


 

WC -2

 

WC-1

 

 

22

157.100

161.700

duplex


 

 

 

 

 

 

23

157.150

161.750

duplex

WC -2

 

 

 

 

 

 

24

157.200

161.800

duplex


 

 

WC -1

 

 

 

25

157.250

161.850

duplex


 

 

 

 

WC-1

WC-1

26

157.300

161.900

duplex

WC -3

 

 

 

 

 

 

27

157.350

161.950

duplex


 

 

 

 

WC-2

WC-2

28

157.400

162.000

duplex


WC-1

 

 

 

 

 

60

156.025

160.625

duplex

WC -4

 

 

 

 

 

 

61

156.075

160.675

duplex


 

 

 

 

 

 

62

156.125

160.725

duplex


 

 

 

 

 

 

63

156.175

160.775

duplex


 

 

 

 

 

 

64

156.225

160.825

duplex


 

 

WC -2

 

 

 

65

156.275

160.875

duplex


 

 

 

 

 

 

66

156.325

160.925

duplex


 

 

 

 

 

 

67

156.375

156.375

simplex

 

CC-1

 

 

 

 

 

68

156.425

156.425

simplex


 

 

 

 

 

 

69

156.475

156.475

simplex

Fishing

70

156.525

156.525

simplex

Digital Selective Calling (DSC)  ONLY

71

156.575

156.575

simplex

NGO

 

 

 

 

 

 

72

156.625

156.625

simplex

NGO

 

 

 

 

 

 

73

156.675

156.675

simplex

Maneuver – Safety

74

156.725

156.725

simplex

NGO

 

 

 

 

 

 

75

156.775

156.775

simplex


 

 

 

 

 

 

76

156.825

156.825

simplex


 

 

 

 

 

 

77

156.875

156.875

simplex


 

 

 

CC-1

NGO

 

78

156.925

161.525

duplex


WC-2

 

 

 

 

 

79

156.975

161.575

duplex


 

 

 

 

 

 

80

157.025

161.625

duplex

WC -5

 

 

 

 

 

 

81

157.075

161.675

duplex


 

 

 

 

 

 

82

157.125

161.725

duplex


 

 

 

 

 

 

83

157.175

161.775

duplex


 

 

 

 

 

 

84

157.225

161.825

duplex


 

 

 

WC-2

 

 

85

157.275

161.875

duplex


 

 

 

 

 

 

86

157.325

161.925

duplex


 

 

 

 

 

 

87

157.375

157.375

simplex


 

 

 

 

 

 

88

157.425

157.425

simplex


 

 

 

 

 

 

AIS 1

161.975

161.975

simplex

Automatic Ship Identification (data)

AIS 2

162.025

162.025

simplex

Automatic Ship Identification (data)

*

155.875

Land

Security & Guard

*

149

Land

Fire Fighting 

HF Band Channel – Khomeini Radio

2214

1616

1613

1231

1222

827

820

601

416