یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 

آشنائی با مرکز و محدوده تحت پوشش

 

منطقه تحت پوشش مرکزجستجو و نجات دریایی بندر امام خمینی مناطق حدفاصل عرضهـای جغــرافیائی 29 درجه و30 دقیقه شمـــالی تا 30 درجه و 30 دقیقه شمالی و مناطق حدفاصل طولهای جغرافیــائی 48 درجه شرقـــی تا 50 درجه شرقی