دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۳۶
 

تیم های مقابله با آلودگی و پاکسازی

تیم های مقابله با آلودگی :

اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی به عنوان  تخصصی ترین مجموعه در سطح استان مسئولیت مقابله با آلودگی های دریایی را در سطح استان به عهده دارد .تیم های مقابله با الودگی مشتمل بر دو تیم و با ترکیب اعضای زیر می باشد:

تیم مقابله و پاکسازی :

1-      فرمانده در صحنه

2-      ناظر بوم اندازی

3-      ناظر اسکیمر /دیسپرسنت پاشی

4-      تکنیسین

به منظور حفظ آمادگی تیم های عملیاتی بطور متناوب تمرینات مقابله با آلودگی دریایی برگزار می گردد